Tài liệu

FDC ketoan

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                         

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Nguồn đề:

Hungnt3-FDC

FHR qualify

Not yet

Ngày cập nhật:

12/10/2005

Mã đề:

CM/KT

ĐỀ THI KẾ TOÁN 2005

Câu 1:

Anh chị hãy nêu ít nhất 03 vấn đề trong công tác nghiệp vụ Kế toán
mà   chương   trình   Solomon   (hoặc   chương   trình   TSCĐ)   hiện   tại
không đáp ứng được yêu cầu về hạch toán cũng như báo cáo, các đề
xuất để có thể đáp ứng đựoc yêu cầu này?

Câu 2:

Anh/chị hãy nêu ít nhất 03 vấn đề trong công tác tổ chức công
việc hiện tại của FAF FDC mà theo Anh/chị cảm thấy chưa khoa
học, chưa chuẩn và chưa hiệu quả?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
391
0 trang
0
412
0 trang
0
429
0 trang
0
463
0 trang
0
429
0 trang
0
445
0 trang
0
446
0 trang
0
454
0 trang
0
448
0 trang
0
820

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
779
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1305
IT
8 tài liệu
0
3708
9 tài liệu
0
4097
7 tài liệu
0
3209
6 tài liệu
0
2786
PR
6 tài liệu
0
3353
4 tài liệu
0
2224
3 tài liệu
0
1619
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
779
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1305
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3708
23/09/2018
9 tài liệu
0
4097
23/09/2018
7 tài liệu
0
3209
23/09/2018
6 tài liệu
0
2786
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3353
23/09/2018
4 tài liệu
0
2224
23/09/2018
3 tài liệu
0
1619
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0