Tài liệu

FDC-CM ISO

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                         

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Nguồn đề:

Hungnt3-FDC

FHR qualify

Not yet

Ngày cập nhật:

12/10/2005

Mã đề:

CM/KHO

ĐỀ THI ISO

Câu 1:

Anh/chị đang thực hiện MTCV nào trong hệ thống MTCV trong
Iso? Anh/chị hãy liệt kê các nhiệm vụ chính mà bạn phải thực hiện
trong MTCV đó? Công việc đó liên quan đến những MTQT nào
trong Iso?

Câu 2:

Công việc của anh/chị cần phải sử dụng những loại biểu mẫu nào?
Liệt kê mã hiệu của biểu mẫu trong hệ thống iso?

Câu 3:

Anh/chị liệt kê (các) danh mục hồ sơ mà hiện tại anh/chị đang quản
lý? Và các anh/chị lưu các loại hồ sơ đó theo hình thức/cấu trúc
như thế nào?

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
773
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1297
IT
8 tài liệu
0
3686
10 tài liệu
0
4694
7 tài liệu
0
3193
6 tài liệu
0
2771
PR
6 tài liệu
0
3321
4 tài liệu
0
2203
3 tài liệu
0
1608
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
773
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1297
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3686
23/09/2018
10 tài liệu
0
4694
23/09/2018
7 tài liệu
0
3193
23/09/2018
6 tài liệu
0
2771
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3321
23/09/2018
4 tài liệu
0
2203
23/09/2018
3 tài liệu
0
1608
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0