Tài liệu

F3 Nangdongvetochuc

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

1. “Năng động về tổ chức” là gì?

Nhạy bén đối với cách thức tổ chức công việc và con người trong tổ chức.

Biết cách tổ chức để công việc được thực hiện một cách hiệu quả trong cả mạng lưới làm

việc chính thức và không chính thức.

Xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ hiệu quả.

Xử lý những tình huống phức tạp một cách hiệu quả.

Biết được người nào sẽ gây ảnh hưởng đến công việc và khi nào.

Thoải mái và hiệu quả khi làm việc ở những cấp quản trị cao hơn.

Năng động về tổ chức (Organization Agility)

1

F3- NĂNG ĐỘNG VỀ TỔ CHỨC

ĐI ỀU PH ỐI

F3- NĂNG ĐỘNG VỀ TỔ CHỨC

ĐI ỀU PH ỐI

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

Năng động về tổ chức”

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

-

Xây dựng một mạng lưới làm việc tốt giữa các thành viên trong nhóm

-

Thông báo với những người cần thiết về quyết định hay hành động của mình một cách
đúng lúc.

-

Nhân ra nhu câu cân ung hộ và hỗ trợ từ nhưng ngươi ra quyêt đinh.

-

Làm việc một cách   hiệu quả với cấp trên trưc tiêp.

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

-

Chủ động xây dựng và duy trì một cách hiệu quả mạng lưới các mối quan hệ với các
thành viên trong và ngoài nhóm làm việc.

-

Có thể chon loc và câp nhât thông tin quan trong cho nhưng ngươi cân thiêt.

-

Nắm được các quy trình tổ chức công việc chinh thức và không chinh thức cua công ty.

-

Nhận thức được và có những hành động hợp lý trước các vấn đề, tình huống liên quan
đến yếu tố chính trị.

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

-

Có thể xác đinh và làm việc hiệu quả với nhưng nhân vât chu chôt trong nhưng dư án
hoăc vấn đề liên quan đên nhiều nhóm làm việc khác nhau.

-

Cung cấp thông tin và trợ giúp người khác một cách đúng lúc.

-

Hiểu rõ tổ chức và các môi quan hệ nội bộ công ty. Có quan hệ tôt  và thoải mái trong
tiêp xuc với cấp quản lý cao cung như cấp dưới và đông nghiệp.

-

Giải quyêt ổn thỏa nhưng tình huông phức tạp liên quan đên yêu tô chinh tri. Có thể chi
bảo cho ngươi khác cách ứng xử hiệu quả trong nhưng tình huông mang tinh tổ chức
hoăc chinh tri.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

-

Đạt hiệu quả cao trong việc xây dưng các môi quan hệ với các cấp quản lý cua tổ chức
và đôi tác bên ngoài công ty.

-

Tạo điều kiện cho các kênh thông tin trong đơn vi được lưu thông hiệu quả.

-

Hiểu rõ về cách tổ chức công việc và văn hóa công ty; có khả năng đưa ra những chiến
lược hiệu quả để thực hiện những dự án phức tạp và có mối quan hệ phụ thuộc lẫn
nhau trong các đơn vị kinh doanh của công ty.

-

Có mưu meo và lanh lợi trong các tình huông mang tinh tổ chức hoăc chinh tri cao.

Tuy nhiên, nếu bạn quá lạm dụng kỹ năng này thị bạn có thể bị xem là không thật; nói cho

người khác những điều họ muốn nghe chứ không phải là những điều họ cần thiết; có thể bị

xem là con người giỏi xoay sở và nhiều mưu kế.

Năng động về tổ chức (Organization Agility)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm  và thực

hiện

Tôi có liên lạc với những người có thể giúp tôi vượt qua những trở ngại, khó khăn về mặt

tổ chức không?

Sự chống đối của ai có thể sẽ huỷ hoại thành công của những nỗ lực hiện tại của tôi?

Đây có phải là cơ hộ để làm quen với một nhà quản trị cấp cao không? Liệu tôi có biết rõ

những lo lắng, những mối quan tâm của các cổ đông không? Liệu tôi có bỏ qua lời yêu

cầu giúp đỡ của đồng nghiệp không? Tôi đã học được những gì trong 06 tháng qua về

cách tổ chức công việc ở công ty?

Tìm một nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm hơn bạn tại công ty và được nể phục bởi khả

năng thực hiện những công việc đa chức năng và ở nhiều cấp độ. Trao đổi với họ về cách

tiếp cận những tình huống như vậy. Quan sát và học hỏi cách xử lý của họ. Thu thập

những ý kiến phản hồi về mức độ hiệu quả của bạn trong việc thực hiện đó.

Hướng dẫn một sinh viên thực tập. Chỉ dẫn cho họ cách tổ chức công việc ở nhóm/ đơn

vị kinh doanh của bạn. Giới thiệu họ với những người bên ngoài đơn vị của bạn mà có

thể giúp đỡ người đó hoàn thành công việc.

Hợp tác với một đồng nghiệp và cấp trên của một nhóm làm việc khác để giải quyết vấn

đề nảy sinh trong các nhóm làm việc. Nghiên cứu vấn đề từ những góc nhìn khác nhau

bằng cách phỏng vấn các thành viên từ các nhóm khác nhau để hiểu rõ quan điểm của họ.

Thu thập ý kiến phản hồi về những giải pháp bạn đề xuất để giải quyết mối lo lắng của

họ.

Xung phong làm người đại diện cho nhóm của bạn trong một nhiệm vụ đòi hỏi phải giải

quyết các vấn đề có phạm vi liên quan tới toàn công ty. Trình bày trước nhóm của bạn

quan điểm và chương trình làm việc của bạn để làm sao có được cách trình bày dễ hiểu

và có được sự tôn trọng của các nhóm khác.

Diễn thuyết trước những quản trị viên cấp cao. Xác định những ý tưởng, suy nghĩ quan

trọng mà bạn muốn đưa ra (VD: sự hỗ trợ cho một ý tưởng, các nguồn lực phụ thêm, sự

ghi nhận đối với một nhóm làm việc). Đề nghị cấp trên của bạn tham dự cuộc họp đó và

cho bạn ý kiển phản hồi về mức độ tự tin, cách trình bày, truyền đạt ý tưởng và phản ứng

trước những quản trị viên cấp cao.

Tham gia dẫn dắt hoặc tự lãnh đạo một nhóm làm việc đa chức năng, có quy mô lớn.

Xây dựng những mối quan hệ và mạng lưới làm việc trong những chức năng khác nhau.

Năng động về tổ chức (Organization Agility)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
469
0 trang
0
447
0 trang
0
431
0 trang
0
521
0 trang
0
424

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
2959
1 tài liệu
0
678
6 tài liệu
0
2888
5 tài liệu
0
2523
7 tài liệu
0
3201

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
6 tài liệu
0
2959
09/10/2018
1 tài liệu
0
678
09/10/2018
6 tài liệu
0
2888
09/10/2018
5 tài liệu
0
2523
09/10/2018
7 tài liệu
0
3201