Tài liệu

Định nghĩa năng lực phẩm chất

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

Phòng Nhân Sự - Ban dự án 

ĐỊNH NGHĨA NĂNG LỰC PHẨM CHẤT

Stt

Năng lực

Web: www.hrlink.vn Mail: contacts@hrlink.vn

Thích ứng: 

Điều 

chỉnh cách thức hành 

xử để làm việc một 

cách hiệu quả và hiệu 

năng khi có thông tin 

mới, tình huống thay 

đổi hay/hoặc trong 

một môi trường khác. 

Học hỏi không 

ngừng:

 Nhận diện 

và chú tâm vào những 

ưu điểm và hạn chế, 

nhu cầu phát triển và 

hoàn cảnh thay đổi để 

nâng cao giá trị cho 

bản thân và thành 

quả cho tổ chức.

LOGO

background image

Học hỏi không 

ngừng:

 Nhận diện 

và chú tâm vào những 

ưu điểm và hạn chế, 

nhu cầu phát triển và 

hoàn cảnh thay đổi để 

nâng cao giá trị cho 

bản thân và thành 

quả cho tổ chức.

Giao tiếp

: Nghe và 

giao tiếp với người 

khác một cách hiệu 

quả thúc đẩy cuộc 

giao tiếp theo hướng 

cởi mở

Nhận thức về môi 

trường và tổ 

chức:

 Hiểu biết về 

công việc, cấu trúc và 

văn hóa của tổ chức 

cũng như các vấn đề 

chính chị, kinh tế, xã 

hội và kinh tế, để đạt 

được kết quả mong 

muốn. 

background image

Nhận thức về môi 

trường và tổ 

chức:

 Hiểu biết về 

công việc, cấu trúc và 

văn hóa của tổ chức 

cũng như các vấn đề 

chính chị, kinh tế, xã 

hội và kinh tế, để đạt 

được kết quả mong 

muốn. 

Suy nghĩ sáng 

tạo:

 Đặt vấn đề 

không theo cách tiếp 

cận thông thường, 

khai thác các khả 

năng có thể và vượt 

qua thách thức với 

những dịch vụ và giải 

pháp sáng tạo, sử 

dụng trực giác, thực 

nghiệm và quan điểm 

mới. 

Xây dựng mối 

quan hệ/mạng 

lưới quan hệ:

 Xây 

dựng và chủ động duy 

trì quan hệ công việc 

và/hoặc kênh liên lạc 

cho các mục đích sau 

này của tổ chức. 

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3055
10 tài liệu
0
8567
3 tài liệu
0
2785
3 tài liệu
0
1850
2 tài liệu
0
1619
1 tài liệu
0
1133

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3055
09/10/2018
10 tài liệu
0
8567
09/10/2018
3 tài liệu
0
2785
09/10/2018
3 tài liệu
0
1850
09/10/2018
2 tài liệu
0
1619
09/10/2018
1 tài liệu
0
1133
09/10/2018
3 tài liệu
0
2346