Tài liệu

DGTT07 Danh gia Lanh dao & Truong don vi

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

Mã hiệu: ĐGTT 07

Ngày hiệu lực: ..../..../....

Lần ban hành/sửa đổi: 10/...

       

 Kỳ:..............năm:...............

( Áp dụng mẫu này cho Lãnh đạo và Trưởng đơn vị)

Họ và tên:...............................................................................................................................
Chức danh:........................................................Đơn vị:..........................................................

*/Cách đánh giá, cho điểm và xếp loại công tác:
-

Cho điểm đối với từng chỉ tiêu, những chỉ tiêu không liên quan không cần cho điểm, thang điểm đánh giá như 
sau:
o

5: Hoàn thành xuất sắc.

4: Hoàn thành tốt

3: Hoàn thành 

o

2: Cần cố gắng

1: Không hoàn thành.

-

Điểm bình quân = Tổng điểm của các chỉ tiêu/ Tổng trọng số của các chỉ tiêu.

-

Căn cứ vào điểm bình quân để thực hiện việc xếp loại công tác, loại công tác được phân chia làm 05 loại, gồm
các loại sau:
o

A1: Hoàn thành xuất sắc A2: Hoàn thành tốt

A3: Hoàn thành

o

B: Cần cố gắng

C: Không hoàn thành 

(LƯU Ý: 

Người tự đánh giá dùng mực màu đen, xanh. 
Người đánh giá lại và phê duyệt dùng bút mầu đỏ.

I. Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu công tác, thái độ và hành vi trong kỳ:

TT

Chỉ tiêu/ Yêu cầu đối với mỗi chỉ tiêu

Trọng

số

Thang điểm đánh giá

Tổng 

1

2

3

4

5

1

Chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác:

1.1

Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch:
Đảm bảo việc lập kế hoạch và hoàn thành  kế hoạch các 
công việc được giao quản lý

10

1.2

Công tác tổ chức, quản lý và điều hành:

1.2.1

Bố trí đúng người đúng việc, đáp ứng được yêu cầu của 
công việc tại (các) đơn vị mình quản lý.

4

1.2.2

Quan tâm huấn luyện đào tạo nhân lực tại (các) đơn vị mình
quản lý. CBNV đểu có kế hoạch phát triển cá nhân và hoàn 
thành mục tiêu phát triển cá nhân.

10

1.2.3

Thực hiện tốt việc đánh giá thành tích tại (các) đơn vị mình 
quản lý, động viên và khuyến khích kịp thời  nhằm nâng 
cao năng suất và chất lượng lao động của CBNV. 

10

1.2.4

Tạo ra và duy trì bầu không khí làm việc tích cực tại (các) 
đơn vị mình quản lý. Không có mâu thuẫn tranh chấp nội bộ

4

1.2.5

Kiểm soát tốt các chi phí tại các đơn vị mình quản lý. (Các) 
Đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch chi phí và hiệu quả SXKD

4

1.2.6

Truyền đạt kịp thời và đầy đủ các thủ tục, chính sách của 
công ty tới CBNV trong (các) đơn vị mình quản lý.

4

1.2.7

Tổ chức tốt việc triển khai các chương trình và dự án được 
giao của các đơn vị mình quản lý đảm bảo hoàn thành theo 
đúng tiến độ đã được phê duyệt.

10

1.3

Kiểm soát rủi ro tại đơn vị:

1.3.1

Đảm bảo CBNV trong (các) đơn vị mình quản lý  tuân thủ 
các Quy định, Quy trình nghiệp vụ.

4

1.3.2

Đảm bảo an toàn lao động và môi trường, có sự tiến bộ hơn 
những vụ, năm trước

4

1.3.3

Kiểm soát tốt và hạn chế tối đa những sai sót và mất mát tại
(các) đơn vị mình quản lý.

4

1.4

Phối hợp và hợp tác trong toàn công ty

Trang số: 1/2

background image

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

Mã hiệu: ĐGTT 07

Ngày hiệu lực: ..../..../....

Lần ban hành/sửa đổi: 10/...

1.4.1

Đảm bảo có sự phối hợp và hợp tác một cách hiệu quả trong
toàn công ty. Các vấn đề vướng mắc được công khai đưa ra 
giải quyết tại các cuộc họp giao ban. Đánh giá chéo khách 
quan, công bằng

8

2

Đánh giá chung:

3.1

Tổng điểm

3.2

Điểm bình quân

3.3

Xếp loại công tác

V: Ý kiến:
........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đồng ý
Không đồng ý

NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ KÝ TÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trang số: 2/2

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
8106

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
10 tài liệu
0
8106