Tài liệu

DGTT02_03_04_05_06 Bieu mau danh gia

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Lô gô Lasuco

BIỂU MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÒAN THÀNH CÔNG VIỆC (ĐGTT 03)

Phòng ban:

Tổng số nhân viên đạt loại A

(số lượng/tỷ lệ)

Kỳ đánh giá:

Tổng số nhân viên đạt loại B

(số lượng/tỷ lệ)

Tổng số nhân viên đạt loại C

(số lượng/tỷ lệ)

Họ và tên

Chức vụ

Tổng điểm

Xếp loại Ghi chú

Số 
thứ tự

Kỳ đánh giá 
(từ…đến)

Điểm đánh 
giá chuyên 
môn

Điểm đánh 
giá kỷ luật cá 
nhân

Điểm đánh 
giá quản lý 
đơn vị

Điểm phát 
triển cá 
nhân

background image

Trưởng đơn vị

Người phê duyệt

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

background image

Lô gô Lasuco

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÒAN THÀNH CÔNG VIỆC  (ĐGTT 02)

BỘ PHẬN:

NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ:

CHỨC DANH:

MàSỐ

CHỨC VỤ:

Mức độ đánh giá hoàn thành công việc (căn cứ theo hướng dẫn tiêu chí đánh giá với chức danh)

1: Yếu

2: Trung Bình

3: Khá

4: Tốt

5: Xuất sắc

Không đạt yêu cầu tối thiểu

Đạt yêu cầu tối thiểu

Đạt yêu cầu công việc ở phần lớn công việc

Đạt yêu cầu ở tất cả các phần công việc được giao

Hòan tòan vượt yêu cầu

Số TT

Hệ số

Số TT

Chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc

Chi tiết mức độ hoàn thành công việc

Điểm tự đánh giá

Điểm đánh giá lại

Điểm theo hệ số

01

Chỉ tiêu chuyên môn

0.05 01

2.00

0.10

3.00

0.15

02

0.00

0.00

03

0.00

0.00

04

0.00

0.00

05

0.00

0.00

06

0.00

0.00

02

Chỉ tiêu kỷ luật

01

0.00

0.00

02

0.00

0.00

03

0.00

0.00

04

0.00

0.00

05

0.00

0.00

06

0.00

0.00

07

0.00

0.00

03

Chỉ tiêu quản lý đơn vị

01

0.00

0.00

02

0.00

0.00

03

0.00

0.00

04

0.00

0.00

05

0.00

0.00

06

0.00

0.00

07

0.00

0.00

08

0.00

0.00

04

0.10 01

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đào tạo cá nhân

5.00

0.50

0.00

0.15

Điểm đánh giá 

0.60

0.15

Xếp loại

A1□

A2□ A3□

B□

C□

 Ý kiến của người được đánh giá (ghi rõ đồng ý và không đồng ý, các ý kiến khác)

Ngày:

Họ và tên người được đánh giá:

Nhận xét của người đánh giá (cấp trên trực tiếp)

Ngày:

Họ và tên người đánh giá:

Ý kiến của cấp phê duyệt

Ngày:

Họ và tên người phê duyệt:

CHỦ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Mức điểm 

đạt được

Điểm theo hệ 

số

Mức điểm đạt 

được

Chỉ tiêu phát triển cá 

nhân

Tổng hệ số                

(luôn 

bằng 100%)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
7258

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
10 tài liệu
0
7258