Tài liệu

DGTT01 Theo doi thuc hien cong viec

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Logo KC24

THEO DÕI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Mã Số

ĐGTT 01

Lần sửa đổi

...

Ngày hiệu lực

.../.../....

Trang 

P a g e   1

 | 1

Từ tháng… đến tháng… năm…

Họ và tên:……………………………………… Chức danh…………………………………………….......

Đơn vị:……………………………………………………………………………………………………….

Ký duyệt

Tháng 1

Người được đánh giá

Người đánh giá

Ngày tháng năm

1

2

3

4

5

6

(Hàng tháng, người tự đánh giá ghi chép những sự kiện nổi bật, ký tên và chuyển lại cho trưởng đơn vị
xem xét. Trưởng đơn vị nếu nhất trí thì ký tên phê duyệt, nếu chưa nhất trí thì góp ý chuyển lại cho nhân
viên sửa chữa bổ sung).

background image

LogoKC24

THEO DÕI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Mã Số

ĐGTT01

Lần sửa đổi

...

Ngày hiệu lực

.../.../....

Trang 

P a g e … / …

Tháng Công việc được giao

Nhận xét về mức độ hoàn thành

Nguyên nhân

1

Nêu tên công việc, yêu cầu về kết quả đạt 
được: tiến độ, chất lượng, số lượng

Nhận xét mức độ hoàn thành: về tiến 
độ, về số lượng, về chất lượng. Ước 
lượng % hoàn thành so với kế hoạch

Nguyên nhân khách 
quan, chủ quan

2

3

4

5

6

Tháng Ý thức kỷ luật, chấp hành văn hóa

Quản lý đơn vị

Phát triển cá nhân

1

Ghi chép lại các biểu hiện tốt, chưa tốt (các
lần đi muộn về sớm, ngày nghỉ có phép – 
không phép….)

Được sử dụng cho cán bộ quản lý để 
ghi chép theo dõi các hoạt động quản
lý đơn vị.

Được sử dụng ghi lại 
theo dõi thực hiện kế 
hoạch phát triển cá 
nhân

2

3

4

5

6

Các lưu ý khác:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
8123

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
10 tài liệu
0
8123