Tài liệu

dethi-fmb-fox-1203

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long 

Biên, Hà Nội
                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

II. Bài tập

Ngày 13 tháng 09 năm 2003 tại Công ty FPT có các nghiệp vụ kinh tế sau phát
sinh:

- Công ty FPT nhận được hàng hoá do hãng IBM tài trợ 03 máy tính, bao

gồm cả màn hình để làm tài sản cố định, giá trị của mỗi mày tính là 2.500$.
Chí phí phải chi ra để nhận được lô hàng này từ cảng hàng không về đến
kho Công ty là 175$, theo quy định của Công ty chi phí này ghi vào chi
phí giao nhận hàng hoá.

- Lãi tiền gửi tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo thống bao trên sổ

phụ báo có ngân hàng là 1.500.000VNĐ

- Lãi   tiền   vay   dài   hạn   của   Cán   bộ   nhân   viên   công   ty   đến   hạn   trả   là

55.000.000VNĐ

Anh/chị hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế nói trên, biết rằng tỷ giá ngày hạch
toán ngày 13 tháng 9 năm 2003 là 15.450 VNĐ/$.

End

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
362
0 trang
0
395
0 trang
0
437
0 trang
0
396
0 trang
0
407
0 trang
0
419
0 trang
0
361
0 trang
0
418
0 trang
0
421
0 trang
0
759

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
720
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
ISO
2 tài liệu
0
1229
IT
8 tài liệu
0
3487
9 tài liệu
0
3847
7 tài liệu
0
2988
6 tài liệu
0
2602
PR
6 tài liệu
0
3120
4 tài liệu
0
2075
3 tài liệu
0
1510
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
Web
0 tài liệu
0
0
XNK
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
1 tài liệu
0
720
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
ISO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1229
IT
23/09/2018
8 tài liệu
0
3487
23/09/2018
9 tài liệu
0
3847
23/09/2018
7 tài liệu
0
2988
23/09/2018
6 tài liệu
0
2602
PR
23/09/2018
6 tài liệu
0
3120
23/09/2018
4 tài liệu
0
2075
23/09/2018
3 tài liệu
0
1510
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
Web
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
XNK
23/09/2018
0 tài liệu
0
0