Tài liệu

detest187

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Trang 1/6  

 

Dch v kế toán thc hành Online           Tng hp bài test kiến thc kế toán  

                                                                                     Thời gian: 120 phút  

Họ tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SĐT: . . . . . . . . .. . . Địa chỉ........................................... 
  (Tôi là mt người kế toán - tôi có nim tin vào kh năng trung thc ca mình khi làm bài test)

  
Câu 1.

 Người np thuế có s tin thuế đã np tha có quyn : 

 

A.

  Bù trử số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau     

 

B.

 Đề nghị hoàn trả khi không còn nợ tiền thuế, tiền phạt     

 

C.

 Trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo 

 

D.

 

Tất cả đều đúng 

  
Câu 2.

 Trường hp xây dng, lđặt thc hin thanh toán theo hng mc công trình hoc giá tr kh

lượng xây dng, lđặt hoàn thành bàn giao, giá tính thuế GTGT là: 
 

A.

 Giá xât dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT     

 

B.

 Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế.     

 

C.

 Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có thuế GTGT     

 

D.

 Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế 

GTGT 

  
Câu 3.

 :Mc thuế môn bài cao nhđối vi các t chc kinh tế hin nay là: 

 

A.

 5 triệu     

B.

 4 triệu 

C.

 

 3 triệu     

D.

 10 triệu 

 Câu 4. 

Thuế GTGT là loi thuế có tính trung lp cao bi vì:    

 

A.

 Cả 2 phương án đều sai    

 

B.

 Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế    

 

C.

 Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia quá trình sản xuất khinh doanh.     

 

D.

 

 Cả 2 phương án đều đúng 

  
Câu 5.

 Giá thanh toán ghi trên hóa đơn giá tr gia tăng do đơn v np thuế giá tr gia tăng theo phương 

pháp khu tr thuế s dng là:     
 

A.

 Giá chưa có thuế giá trị gia tăng     

 

B.

 Giá đã có thuế giá trị gia tăng     

 

C.

 Giá căn cứ tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế     

 

D.

 Cả 3 đều sai 

  
Câu 6.

 Công ty X đang cn 900 triđể mua tn tr Thép. Hin ti, công ty không th vay vn ca ngân 

hàng được, biết lãi sut do ngân hàng Nhà nước công b là 1,3%/tháng,  công ty vay vn ca c đông v
lãi su
t 2,5%/tháng. Xác định chi phí lãi vay được tr khi tính thuế TNDN?. Thi gian vay là 3 tháng. 
  

A.

 

52.650.000     

 

 

B.

 35.100.000     

 

 

C.

 Tất cả đều sai 

 

D.

  67.500.000 

  
Câu 7.

  Phương pháp khu tr thuế áp dng đối vđối tượng nào sau đây? 

 

A.

 Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ 

theo quy định của pháp luật.     
 

B.

 Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện 

hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.     
 

C.

 Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.     

 

D.

 Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế 

toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. 

  
Câu 8.

 Trường hp doanh nghip ký hđồng lao động quy định tin lương, tin công tr cho người lao 

động không bao gm thuế thu nhp cá nhân thì thuế thu nhp cá nhân doanh nghip np thay là kho
chi phí ti
n lương được tính vào chi phí được tr khi xác định thu nhp chu thuế ? 

background image

Trang 2/6  

 

A.

 

 Đúng        

B.

 Sai 

 
 Câu 9.

 Cty A thành lp năm 2008, trong năm 2009 báo cáo quyết toán thuế TNDN có s liu v chi phí 

được ghi nhn như sau : 
- Ph
n chi qung cáo, tiếp th, khuyến mi, hoa hng môi gii; chi tiếp tân, khánh tiết, chiết khu thanh 
toán; chi báo bi
ếu, báo tng ca cơ quan báo chí liên quan trc tiếđến hođộng sn xut, kinh doanh có 
đầđủ hóa đơn, chng t hp pháp : 350 triđồng 
- T
ng các khon chi phí được tr vào chi phí (không bao gm: phn chi qung cáo, tiếp th, khuyến mi, 
hoa h
ng môi gii; chi tiếp tân, khánh tiết, hi ngh; chiết khu thanh toán) liên quan trc tiếđến ho
động sn xut, kinh doanh): 2 t đồng 
Xác 
định chi phí được tr tính vào chi phí trong năm 2009 là 
 

A.

 

2,20 tỷ     

B.

 2,35 tỷ     

C.

 2,30 tỷ     

D.

 Tất cả đều sai 

 
 Câu 10.

 :Người np thuế b cưỡng chế thi hành quyếđịnh hành chánh thuế trong trường hp nào ?  

 

A.

 Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp thuế.     

 

B.

 Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp tiền 

thuế, tiền phạt theo quy định.     
 

C.

 Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.    

 

D.

 

 Tất cả đều đúng 

 
 Câu 11.

 Thông tư 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 Sđồi, b sung cho thông tư nào sau đây ? 

 

A.

 

 Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008     

 

 

B.

  Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 

 

C.

 Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 

  
Câu 12.

 Khai thuế GTGT là loi thuế khai theo tháng và các trường hp: 

 

A.

 Khai quyết toán năm đối với thuế GTGT tính theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT     

 

B.

 Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của 

người kinh doanh không thường xuyên.     
 

C.

 Khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán 

hàng vãng lai ngoại tỉnh     
 

D.

 Tất cả các phương án trên. 

  
Câu 13. 

Chi phí khu hao TSCĐ nào sau đây được tr khi tính thuế TNDN ? 

 

A.

 

 TSCĐ sử dụng phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như trạm y tế, nhà nghĩ giữa ca, cơ 

sở đào tạo, dạy nghề, xe đưa đón người lao động.     
 

B.

 Xe ô tô riêng của Giám đốc. 

 

C.

 TSCĐ đã khấu hao hết, nhưng vẫn còn sử dụng tốt trong việc sản xuất kinh doanh của đơn vị.     

 

D.

 TSCĐ đã đưa đi góp vốn liên doanh.     

  
Câu 14.

  Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 thay thế cho thông tư nào sau đây ?    

 

A.

 Thông tư số: 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008     

 

 

B.

 

 Thông tư số: 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007    

 

C.

 Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 

 

 

D.

 Tất cả đều sai 

 
 Câu 15.

 Cty Công ngh cao Sasa, thuê máy ch Server hiu IBM trong 5 năm vi giá 200 triđồng và 

thanh toán ngay mt ln. Biết rng đối vi máy ch Server được trích khu hao ti thiu là 2 năm và tđ
là 4 n
ăm. Kế toán xác định mc khu hao hàng năm cho máy ch server là 
 

A.

100 triệu 

B.

 50 triệu     

C.

 40 triệu     

D.

 

66,67 triệu 

 Câu 16.

 Trường hp nào sau đây được xác định là s dng bt hp pháp hóa đơn? 

 

A.

 Hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên 

của hoá đơn.     

background image

Trang 3/6  

 

B.

   Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hoá hàng hoá, dịch vụ mua vào không 

có chứng từ hoặc hàng hoá, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hoá nhưng không kê khai nộp thuế.     
 

C.

 Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hoá, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian 

lận thuế; để hợp thức hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ.     
 

D.

 

Tất cả. 

 
 Câu 17.

 Các khon chi qung cáo, tiếp th, khuyến mi, hoa hng môi gii, chiết khu thanh toán, tiếp tân, 

khánh tiết, hi ngh, h tr tiếp th liên quan trc tiếđến hođộng sn xut, kinh doanh không vượt quá  
 

A.

 Không ý kiến nào đúng 

 

B.

  10% tổng số chi phí được trừ.     

 

C.

 

10% tổng số chi phí được trừ hoặc15% tổng số chi phí được trừ, đối với doanh nghiệp mới trong 3 năm 

đầu kể từ khi thành lập. ( áp dụng cho DN được thành lập từ ngày 01/01/2009 trở về sau)     
 

D.

 15% tổng số chi phí được trừ, đối với doanh nghiệp mới trong 3 năm đầu kể từ khi thành lập. ( áp dụng 

cho DN được thành lập từ ngày 01/01/2009 trở về sau). 

 
 Câu 18.

 Người np thuế np h sơ khai thuế giá tr gia tăng ti:  

 

A.

 Tổng cục Thuế 

 

 

 

B.

   Bộ Tài chính     

 

C.

 

  Cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

  
Câu 19.

 Nhà thu nước ngoài; Ban qun lý d án được mua hoá đơn ca cơ quan thuế ?   

 

A.

 

 Đúng 

B.

 Sai 

  
Câu 20.

 T chc, cá nhân bđầu s dng hóa đơn sau gi thông báo phát hành hóa đơn cho cho quan 

thuế ít nht là bao nhiêu ngày ? 
 

A.

 10 ngày     

 

B.

 3 ngày   

 

C.

 5 ngày     

 

D.

 

Ngay sau khi gửi thông báo phát hành 

  
Câu 21.

 Trường hp có s thay đổđịa ch kinh doanh, t chc, h, cá nhân kinh doanh phi gi thông báo 

phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyđến, trong đó nêu rõ s hoá đơđã phát hành chưa s 
d
ng, s tiếp tc s dng đúng hay sai? 
 

A.

 

Đúng 

B.

 Sai 

 
 Câu 22.

 Công ty Ajino s dng xe ôtô Santafe đưđón khách tr giá xe là 1.200 triđồng. Do cơn b

Conson làm xe hư hng hoàn toàn. Công ty được Bo Minh thanh toán tin bo him chiếc xe là 750 triu. 
Xác 
định giá tr tn thđể hch toán chi phí khi tính thuế TNDN ?  
 

A.

 750 triệu 

 

B.

 

450 triệu     

 

C.

 1.200 triệu     

 

D.

 Không được tính vào chi phí được trừ. 

 
 Câu 23.

 Công ty A năm 2011 xác định mc trích lp Qu phát trin khoa hc và công ngh  (Qu) là 10% 

trên thu nhp tính thuế và Công ty đã thc hin trích lp Qu hàng năm t năm 2011 đến năm 2016. Đầ
n
ăm 2017 khi lp báo cáo quyết toán thuế thu nhp doanh nghip năm 2016, Công ty A lp báo cáo tình 
hình trích l
p và s dng Qu sau 5 năm căn c theo báo cáo trích, s dng Qu hàng năm như sau: 
M
c trích lp Qu năm 2011 là 2 t đồng. Đến hết k tính thuế năm 2016, Công ty A mi s dng cho 
nghiên c
u khoa hc là 1,2 t đồng. Do s dng Qu không hết 70% nên Công ty thuc din b truy thu 
thu
ế đối vi s tin Qu s dng không hết và trên s lãi phát sinh t s tiđã trích Qu theo quy định. 
Gi
 s mc thuế sut thuế thu nhp doanh nghip áp dng đối vi Công ty trong giai đon trích Qu là 
25%. Xác 
định s tin thuế b truy thu ? 
 

A.

 Số khác 

B.

 48 triệu đồng     

C.

 

248 triệu đồng 

D.

 200 triệu đồng 

  
Câu 24.

 Sau ngày 31/3/2011 khi t chc, doanh nghip không thc hiđăng ký hoá đơn tiếp tc s dng, 

nhưng vn tiếp tc s dng thì hoá đơn ca các t chc, doanh nghip khi s dng t ngày 01/01/2011 đế
ngày 31/3/2011 có 
được coi là s dng hoá đơn bt hp pháp không? 
 

A.

 Bất hợp pháp nếu là hóa đơn do Đơn vị tự đặt in     

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1281
IT
3 tài liệu
0
1494
8 tài liệu
0
4870
10 tài liệu
0
6278
5 tài liệu
0
2306
2 tài liệu
0
1050
6 tài liệu
0
2620
2 tài liệu
0
1084
1 tài liệu
0
721

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1281
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1494
23/09/2018
8 tài liệu
0
4870
23/09/2018
10 tài liệu
0
6278
23/09/2018
5 tài liệu
0
2306
23/09/2018
2 tài liệu
0
1050
23/09/2018
6 tài liệu
0
2620
23/09/2018
2 tài liệu
0
1084
23/09/2018
1 tài liệu
0
721