Tài liệu

De thi ST cho QTDA

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

KIỂM TRA - SỔ TAY QUÁ TRÌNH PHẦN MỀM

Đề số 1

Ngày:                  

Thời gian:    15'

Lưu ý: Điểm đạt: 15/20 

STT Câu hỏi

Trả lời (Chọn 01 phương án đúng)

1

2

3

4

5

6

7

Tên:               ........................................................

ĐIểm:             ........................................................

BU:              ........................................................

Người chấm:     ........................................................

Phân tích các quy trình nghiệp vụ bao gồm các hoạt 
động con: 
1. Quy trình nghiệp vụ
2. Luồng dữ liệu
3. Thực thể mang thông tin

[     ] Hoạt động 1& 2 
[     ] Hoạt động 2 & 3
[     ] Tất cả các hoạt động trên
[     ] Không phảr các hoạt động trên 

Các sản phẩm chính của phương pháp phân tích có 
cấu trúc (structured analysis) là: 
1. DFD (sơ đồ luồng dữ liệu).
2.  ERD (sơ đồ quan hệ thực thể).
3. FHD (sơ đồ phân rã chức năng).

[     ] Sản phẩm  1& 2 
[     ] Sản phẩm  2& 3 
[     ]  Sản phẩm  1& 3 
[     ] Tất cả các sản phẩm trên

Xem xét tài liệu sản phẩm là quá trình nhằm mục đích:
1. Tìm lỗi, phát hiện những vi phạm
2. Sự không phù hợp so với các tiêu chuẩn
3. Các yêu cầu đã định trước khi đưa vào sử dụng 
hoặc bàn giao cho khách hàng.

[     ] Mục đích  1& 2 
[     ] Mục đích  2& 3 
[     ] Mục đích  1& 3 
[     ] Tất cả các mục đích trên

Đầu vào của việc hướng dẫn thực hiện xem xét code 
không 
bắt buộc với: 

[      ] Checklist xem xét code 
[      ] Tiêu chuẩn, quy ước lập trình
[      ] Danh sách các module/chức năng cần xem xét

Tài liệu kế hoạch dự án được quản trị viên dự án lập 
sau khi:  

[      ] Ký hợp đồng 
[      ] Có quyết định khởi động dự án
[      ] Giám đốc dự án yêu cầu

Quản trị viên dự án có trách nhiệm điều hành hoạt 
động của dự án nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra  
theo: 

[      ] Thời hạn được xác định trong kế hoạch dự án
[      ] Các văn bản liên quan
[      ] Tất cả các đáp án trên

Khi bắt đầu dự án, Quản trị viên dự án phổ biến cho 
các thành viên dự án các thông tin chung về dự án và 
các quy định cần tuân thủ, đặc biệt là:  
1. Các qui định về thời gian làm việc
2. Miêu tả công việc
3. Thông tin nội bộ dự án.
4. Chế độ báo cáo 

[     ] Thông tin 1 & 2 & 3
[     ] Thông tin 1 & 2 & 4
[     ] Thông tin 1 & 3 & 4
[     ] Tất cả các thông tin trên

background image

8

Đúng / Sai   (Khoanh tròn câu đúng)

9

10 Trong thành phần cán bộ khung của dự án phải có:  

11

12

13

14

15

16

 Những người dự phòng cho dự án không cần được 
thông báo ngay từ khi kế hoạch dự án được phê duyệt 
về trách nhiệm tham gia dự án trong những tình 
huống nhất định.

Khi lập kế hoạch dự án, Quản trị viên dự án cần mô 
tả: 
1. Tổng quan chu trình
2. Các giai đoạn thực hiện dự án. 
3. Kiểm tra tính chân thực của dữ liệu

[     ] Mô tả 1 & 2 
[     ] Mô tả 2 & 3 
[     ] Mô tả 1 & 3 
[     ] Tất cả các mô tả  trên

[     ] Giám đốc dự án và Quản trị viên dự án.
[     ]  Quản trị viên dự án và các trưởng nhóm
[     ]  Quản trị viên dự án và Cán bộ chất lượng

Giai đoạn chuẩn bị và khởi động dự án là bắt buộc đối 
với mọi dự án và có mục tiêu chính:
1. Xác định, xem xét và thông qua mục tiêu dự án
2. Xác định phương thức thực hiện dự án
3. Thông qua kế hoạch dự án

[     ] Mô tả 1 & 2 
[     ] Mô tả 2 & 3 
[     ] Mô tả 1 & 3 
[     ] Tất cả các mô tả  trên

Báo cáo tổng kết dự án phải được xem xét đánh giá 
bởi: 

[     ] Tất cả các thành viên dự án
[     ] Quản trị dự án 
[     ] Giám đốc dự án
[     ] Khách hàng

 Anh, chị hãy bổ sung thông tin thiếu vào  chỗ có các 
dấu chấm: 
"Quản trị viên dự án và các cán bộ của dự án……. 
………trong khung thời gian của kế hoạch dự án"

[     ] Phải xác định được các công việc cần đặt mức 
ưu tiên cao
[     ] Tổ chức tiến hành và kiểm soát công việc
[     ] Tập trung hoặc điều chỉnh các nguồn lực dự án 

Ai là ngườI cần liệt kê các công cụ kiểm soát cấu hình 
được dùng trong dự án

[     ] Cán bộ cấu hình
[     ] Quản trị dự án
[     ] Giám đốc dự án
[     ] Cán bộ chất lượng

Với mỗi mạo hiểm, quản trị viên dự án cần xác định: 
1. Các biện pháp phòng ngừa
2. Phương án khắc phục
3. Nghiên cứu

[     ] Xác định 1 & 2 
[     ] Xác định 1 & 3
[     ] Xác định 2 & 3 
[     ] Tất cả các Xác định trên

Tiêu chuẩn viết mã chương trình phần mềm qui định 
chi tiết đốI vớI dòng lệnh như sau: 
1. Không gộp nhiều lệnh trên một dòng
2. Khi dòng lệnh nhiều quá sử dụng dấu xuống dòng
3. Các dòng lệnh kết nối với dòng trên thụt vào như 
level cao hơn một mức

[     ] Tiêu chuẩn 1 & 2 
[     ] Xác định 1 & 3
[     ] Xác định 2 & 3 
[     ] Tất cả các Xác định trên

background image

17

18 Hồ sơ của giai đoạn lập kế hoạch và khởI động là

19 Cơ sở để tiến hành thiết kế là: 

20

 Đối với tài liệu, sau lần ban hành đầu tiên số hiệu 
phiên bản chính sẽ là: 

[     ]  1.0
[     ]  1.1
[     ]  1.2
[     ]  2.0

[     ] Kế hoạch dự án
[     ] Các biên bản họp dự án, xem xét KH dự án
[     ] Các kế hoạch giai đoạn
[     ] Tất cả các hồ sơ trên

[     ] Báo cáo khảo sát
[     ] Tài liệu đặc tả yêu cầu ngườI sử dụng
[     ] Các biên bản khảo sát

 Tất cả các dự án cần có ít nhất các loại thư mục với 
quyền truy xuất được thiết lập phù hợp sau:
1. Thư mục phát triển (working)
2. Thư mục  kiểm soát  (Control)
3. Thư mục  lưu trữ (Static)

[     ] Thư mục 1 & 2
[     ] Thư mục 1 & 3
[     ] Thư mục 2 & 3
[     ] Tất cả các thư mục trên

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
552
0 trang
0
462
0 trang
0
471
0 trang
0
468
0 trang
0
731

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2124
1 tài liệu
0
694
1 tài liệu
0
812
2 tài liệu
0
1141
2 tài liệu
0
1188

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
4 tài liệu
0
2124
23/09/2018
1 tài liệu
0
694
23/09/2018
1 tài liệu
0
812
23/09/2018
2 tài liệu
0
1141
23/09/2018
2 tài liệu
0
1188