Tài liệu

De thi NV LDTL

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ THI NGHIỆP VỤ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

THỜI GIAN: 60 PHÚT

PHẦN 1:  KIẾN THỨC TỔNG QUÁT

1/ Anh/chị hãy nêu các hình thức thu thập thông tin chủ yếu để tiến hành ĐMLĐ ?
Đáp án:
-

Phỏng vấn : cá nhân, tổ – nhóm, giám sát

-

Dựa vào bản câu hỏi – khảo sát trắc nghiệm

-

Quan sát

-

Bấm giờ: sử dụng đồng hồ bám giờ đối với các công việc lặp đi lặp lại

-

Chụp ảnh: khảo sát tất cả thời gian hao phí của quá trình làm việc (CV nhất định)

2/ Anh/chị hãy cho biết mối quan hệ (liên kết) giữa mức thời gian (Mtg) và mức sản lượng
(Msp)
Đáp án:
-

Mtg: là thời gian hao phí/đơn vị sản phẩm

-

Msp: là số SP thực hiện/đơn vị thời gian

-

Mối liên kết: Mtg = Tca/Msp

3/ Anh/chị hãy liệt kê các loại hao phí thời gian lao động mà Anh/chị đã biết.
Đáp án:
-

TGLV theo qui định: Tck, Ttn (chính + phụ), Tpv (PV tổ chức + PV kỹ thuật)

-

TG nghỉ ngơi theo qui định: Tnghỉ do công nghệ, Tnghỉ ngơi, Tnhucầu VS cá nhân

-

TG lãng phí: do KLLĐ, do tổ chức, do kỹ thuật

4/ Theo Anh/chị, công tác nhân sự gồm những chức năng nào?
Đáp án:
-

Hoạch định nguồn nhân lực.

-

Tuyển dụng

-

Đào tạo

-

Đánh giá thành tích, đánh giá năng lực

-

Quản lý lao động và quan hệ nhân sự

-

Quản trị năng suất và thu nhập

-

BHXH, BHYT và phúc lợi

-

ATLĐ – VSLĐ – BHLĐ

-

Văn hoá doanh nghiệp

5/ Theo anh/chị, những thông tin nào của NLĐ là tối cần thiết cho việc quản lý lao động?
Đáp án:
Họ tên/MNV/MĐV/ngày tháng năm sinh/ngày vào làm việc/thời điểm gia hạn HĐLĐ/tên công
việc/mức lương.

6/ Anh/chị hãy nêu một số phương tiện bảo vệ cá nhân cần thiết đối với 01 CNV nghề may.
Đáp án:
Khẩu trang/găng tay sắt (CN cắt)/áo BHLĐ/dép nhựa.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

7/ Theo anh/chị, một doanh nghiệp may có cần thiết phải lập Qui chế lương hay không ? Nếu
có thì những nội dung nào cần phải đề cập trong Qui chế ?
Đáp án:
+ Có
+ Gồm: đối tượng áp dụng, căn cứ tính toán, phương pháp phân phối, tổ chức thực hiện.

8/ Anh/chị làm gì để kiểm soát NSLĐ hằng ngày của công nhân may?
Đáp án:
Xây dựng NSLĐ định mức (tiêu chuẩn bậc thợ, định mức thời gian), thống kê ghi chép, phân
tích (yếu tố CQ, KQ tác động đến kết quả thực hiện), giải pháp cải tiến.

PHẦN 2: KHÁI QUÁT MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

1/ Anh/chị biết gì về hệ thống thang, bảng lương nhà nước?
Đáp án:
- Thang lương: dùng cho khối CNTTSX (ký hiệu: A_): A.8 (vệ sinh), A.12 (dệt - may)
- Bảng lương: dùng cho khối QL, HC,...(ký hiệu: B_ hoặc khác): B.1 (điện), B.14 (bốc xếp),
B.15 (lái xe), B.16 (TKBV), CV, CS,...
- Thang bảng lương qui định số bậc và HSL theo MLtt.
- Hệ thống này được áp dụng để chi trả lương, NBL, trợ cấp, tham gia BHXH, BHYT.

2/ Anh/chị hãy liệt kê tên các chế độ BHXH Nhà nước dành cho NLĐ, mà anh/chị biết.
Đáp án:
a, BH khi làm việc: Bản thân ốm, Con ốm mẹ nghỉ, Thai sản, TNLĐ, BNN.
b, BH khi không còn làm việc: Nghỉ hưu, Tử tuất

3/ Anh/chị hãy liệt kê biểu tính thuế thu nhập cá nhân đến mức 25 triệu đồng (mức chịu thuế,
tỉ lệ thuế)?
Đáp án:
- TN đến 5 tr

: 0

- Trên 5 tr đến 15 tr

: 10% 

- Trên 15 tr đến 25 tr

: 20%

PHẦN 3: CÂU HỎI TÌNH HUỐNG

1/ Anh/chị hãy trình bày hướng giải quyết thủ tục – quyền lợi (lương, BHXH) cho người lao
động (nếu bỏ việc - xin thôi việc):
-

Trong thời gian còn học việc

-

Đang còn thử việc

-

Đã ký HĐLĐ chính thức

Đáp án: căn cứ HĐLĐ

2/ Một nữ CN (đã lập gia đình) được ký HĐLĐ 01 năm. Tuy nhiên, khi làm việc được 10
tháng thì sinh con, sau thời gian nghỉ hộ sản, xin nghỉ việc riêng thêm 02 tháng. Công ty giải
quyết cho trường hợp này nghỉ việc (có trợ cấp) sau khi nghỉ hộ sản đủ chuẩn. Anh (chị) nhận
định cách giải quyết trường hợp này như thế nào?

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Đáp án: Căn cứ Khoản 3 điều 111 và điều 42 BLLĐ:
-

Nếu vận động nghỉ  được, nhưng không được trợ cấp (do chưa đủ 12 tháng làm việc)

-

TH này: phải cho nghỉ Ro 02 tháng rồi mới giải quyết như trên (không cần vận động, do đã
kết thúc HĐLĐ)

3/ XN May A có nhu cầu bổ sung công nhân ngồi máy vắt sổ và công nhân ủi thành phẩm,
Anh/chị hãy nêu trình tự thực hiện của công việc này cho đến giai đoạn ký HĐLĐ chính thức
theo chức năng của 01 CB.nghiệp vụ LĐTL.
Đáp án: Lập nhu cầu  TB tuyển (có tiêu chuẩn) tuyển chọn (phỏng vấn, thi tay nghề,…)
 xét tuyển  làm thủ tục (kiểm tra hồ sơ, KSK, mời nhận việc, ký HĐ)  đánh giá  chính
thức.

4/ Anh (chị) hãy soạn thảo hoàn chỉnh Thông báo v/v tuyển dụng công nhân, với yêu cầu do
BGĐ đưa ra như sau:
-

Số lượng: 50 người

-

Vị trí: cắt, may, hoàn tất

-

Phải tuyển xong trong 30 ngày

5/ Anh/chị hãy sơ đồ hoá bộ máy tổ chức của 01 doanh nghiệp may, với các dữ kiện như sau:
- Giám đốc Công ty điều hành trực tiếp: P.HCNS, P.Kế toán, P.Cung ứng, Tổ Cắt-chuẩn bị.
- PGĐ/SX điều hành: P.Kthuật, P.KHSX, 04 chuyền may, Tổ KCS-hoàn tất.

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1498
8 tài liệu
0
4074
8 tài liệu
0
4879
10 tài liệu
0
6295
5 tài liệu
0
2311
2 tài liệu
0
1054
6 tài liệu
0
2635
1 tài liệu
0
722

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1498
23/09/2018
8 tài liệu
0
4074
23/09/2018
8 tài liệu
0
4879
23/09/2018
10 tài liệu
0
6295
23/09/2018
5 tài liệu
0
2311
23/09/2018
2 tài liệu
0
1054
23/09/2018
6 tài liệu
0
2635
23/09/2018
1 tài liệu
0
722