Tài liệu

De thi IQ 2

28/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

ÑEÀ THI SOÁ 2

(Thôøi gian 15 phuùt)

Hoï vaø teân: 
………………………………………………………………………………………
Vò trí döï tuyeån: ………………………………………, ngaøy: ……/
……/200……

1.

Gaïch döôùi töø ñöôïc taùch ra.

Lake 

Oceùan

River

Fluvial

Stream   

(hoà)

(bieån)

(soâng)

(ñaàm)

(suoái)

2.

Con gì caàn taùch rieâng ra:
Dolphin

Shark

Tuna

Anabas

Wolf

(caù heo)

(caù maäp) (caù ngöø)

(caù roâ)

(soùi)

3.

Boå sung töø coøn thieáu ôû haøng thöù hai:
magazine

review

inspection

(taïp chí)

(taïp chí ñònh kyø)

(thanh tra)

experiment

(……………………………)

essay

(thí nghieäm)

surveyor (ki

eåm saùt)

(thöû nghieäm)

 

4.

Tìm con soá coøn thieáu

1

6

5

7

8

1

4

7

3

5.

Boå sung caùc soá coøn thieáu

6.

Tìm moät töø trong ngoaëc hôïp vôùi caùc töø ngoaøi ngoaëc taïo thaønh hai 
töø khaùc (ñoàng nghóa vôùi short-ngaén)

B (…

riefn

……) ess  

briefness

7.

Hình naøo trong 6 hình döôùi boå sung cho loaït hình treân   

(6)

1
7
1
4

1
6
1
3

1
6
1
5

1
9
1
2

?

?

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

?

1

2

3

4

5

6

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                 

                    Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                           Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 

2017

8.

Tìm con soá coøn thieáu    

(32 = 8 * 4)

9.

Tìm töø hôïp vôùi moãi chöõ döôùi ñaây taïo thaønh 1 töø khaùc (tieáng Anh):

C

TR

F

(…………………………)

LI

M

10.

Töø naøo (vieát ñaûo loän) khoâng phaûi laø nhaõn hieäu xe hôi
NATUREL

CROTIEN

ATRM

POUGETE DECREMES

11.

Duøng nhöõng chöõ ngoaøi ngoaëc (haøng thöù hai) boå sung cho chöõ thieáu 
ôû trong ngoaëc:
ET(JUPITE)PU
CN(F…A…E)NI

12.

Tìm nhöõng chöõ coøn thieáu:     (

I)

H

M

C

J

N

F

L

O

-

?

1

2

2

4

8

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
550
0 trang
0
546
0 trang
0
445
0 trang
0
458
0 trang
0
519
0 trang
0
529
0 trang
0
605
0 trang
0
497
0 trang
0
617
0 trang
0
618
0 trang
0
532
0 trang
0
981

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
10806

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
10806