Tài liệu

De thi HTHT2005+dap an

29/09/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

BÀI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN VỀ HỖ TRỢ HỆ THỐNG

******************************************

Kỳ thi:  8/8/2005                                  Thời gian: 60 phút (không dùng tài liệu)

Tổng số 40 câu (mỗi câu 0.25 điểm)

Họ và tên:

Điểm đạt được

Đơn vị công tác

************************************************

Đánh dấu các tuỳ chọn bằng cách khoang tròn

Phần I: Mạng

1) The maximum distance of a 10BaseT network is which of the following?

    A. 100 meters

    B. 500 meters

    C. 1000 meters

    D. 1500 meters

2) Which of the following would be used to connect a router to an Ethernet

switch?

Trung tâm Giải pháp Phần mềm Chính phủ FGV                                                             1/ 11

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

A. A

B. B

C. C

D. None of the figures

3) Which layer is responsible for routing through an internetwork?

    A. Physical

    B. Session

    C. Transport

    D. Application 

    E. Network

    F. Data Link

4) What is required to support full-duplex Ethernet? (choose 2)

Trung tâm Giải pháp Phần mềm Chính phủ FGV                                                             2/ 11

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                        

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

    A. Full-duplex NIC cards

    B. Multiple paths between multiple stations on a link

    C. Loopback and collision detection disabled

    D. Automatic sensing operation by all connected stations

5) The IP address 131.107.0.0 is a class B address. What is the range of binary values for the 
first octet in this address class?

A. 10000000-11111111

B. 00000000-10111111

C. 10000000-10111111

D. 10000000-11011111

E. 11000000-11101111

6) Which of the following describe SMTP? (choose 2)

A.) 

Used for downloading files to the router. 

B.) Used for sending e-mail. 

C.) Uses TCP. 

D.) Uses UDP. 

E.) Uses port 25. 

F.) Used for managing IP devices. 

7) Which of the following are Application layer protocols that use TCP/IP? (Choose three)

A. ARP

B. HTTP

C. SMTP

D. FTP

E. ICMP

8) Which two protocol tools use ICMP? (Choose 2)

A. Telnet

B. Ping

Trung tâm Giải pháp Phần mềm Chính phủ FGV                                                             3/ 11

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2003
6 tài liệu
0
2981
1 tài liệu
0
763
2 tài liệu
0
1076
2 tài liệu
0
1114

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
4 tài liệu
0
2003
23/09/2018
6 tài liệu
0
2981
23/09/2018
1 tài liệu
0
763
23/09/2018
2 tài liệu
0
1076
23/09/2018
2 tài liệu
0
1114