Tài liệu

DCOR (1)

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chỉ số KPI cho 

DCOR

Stt English

VietNamese

01

Cost of managing processes

Periodic costs of managing processes, 
usually based on the number of Full 
Time Equivalents (FTEs) involved in 
management functions for processes.

Unit type: Money

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
591

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
619
8 tài liệu
0
3330
2 tài liệu
0
977
1 tài liệu
0
545
1 tài liệu
0
535

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
1 tài liệu
0
619
17/01/2019
8 tài liệu
0
3330
17/01/2019
2 tài liệu
0
977
17/01/2019
1 tài liệu
0
545
17/01/2019
1 tài liệu
0
535