Tài liệu

Danh_gia_thuc_hien_cong_viec

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995    Fax: 04 3 5376006 

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC 

 

I- Khái niệm và vai trị của đánh giá thực hiện cơng việc.

Khái niệm:

Đánh giá cơng việc thực hiện là đo lường kết quả cơng việc thực hiện so với chỉ tiêu đề 

ra.

Vai trị của đánh giá thực hiện cơng việc:

- Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của nhân viên cung cấp các thơng tin cơ bản, dựa 
vào đĩ, các doanh nghiệp mới cĩ thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân 
viên.

- Giúp cho cán bộ nhân sự và các nhân viên cĩ cơ hội để xem xét lại các phẩm chất liên 

quan đến cơng việc cần thiết phải cĩ của một nhân viên. Hầu hết mọi nhân viên đều mong 
muốn biết được các nhân xét, đánh giá của người chỉ huy, lãnh đạo về việc thực hiện cơng 
việc của mình. Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của nhân viên, cung cấp các thơng tin 
này cho nhân viên.

- Giúp cho các cán bộ nhân sự và các nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại 

những sai sĩt trong việc thực hiện cơng việc của nhân viên.

Nội dung trình tự đánh giá tình hình thực hiện cơng việc được tiến hành theo ba bước.

1. Xác định cơng việc.

Xác định cơng việc cĩ nghĩa là sự thống nhất giữa cán bộ nhân sự và nhân viên về :

- Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực hiện cái gì.

- Những tiêu chuẩn mẫu, căn cứ vào đĩ sẽ tiến hành đánh giá thực hiện cơng việc của 

nhân viên.

2. Đánh giá việc thực hiện cơng việc cĩ nghĩa là so sánh việc thực hiện cơng việc của 

nhân viên với tiêu chuẩn mẫu. Trong bước này cĩ thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá 
thực hiện cơng việc khác nhau.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995    Fax: 04 3 5376006 

3. Cung cấp thơng tin phản hồi: Cĩ thể thực hiện một lần khi việc đánh giá thực hiện 

cơng việc kết thúc hoặc cĩ thể thực hiện cơng việc nhiều lần trong suốt quá trình đánh giá 
việc thực hiện cơng việc của nhân viên, điều này phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của cơng 
việc.

Các cơng việc rất đa dạng và phức tạp. Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của 

cơng nhân sản xuất làm việc theo định mức lao động thì đơn giản, cĩ thể căn cứ trực tiếp vào 
mức độ hồn thành của cơng nhân. Đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của các nhân viên 
khác lại rất phức tạp, khĩ chính xác và thường sử dụng những phương pháp cần thiết.

II- Các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện cơng việc.

1- Đánh giá bằng bảng điểm và đồ thị.

Đây là phương pháp đơn giản và phổ biến nhất để đánh giá thực hiện cơng việc. Trong 

bảng liệt kê những điểm chính yếu theo yêu cầu của cơng việc như chất lượng, số lượng cơng 
việc... và sắp xếp thứ tự theo đánh giá thực hiện cơng việc từ mức kém nhất đến xuất sắc, 
hoặc theo các thang điểm (ví dụ: thang điểm 10, thang điểm 100). Mỗi nhân viên sẽ được cho 
điểm phù hợp với mức độ thực hiện từng điểm chính theo yêu cầu của cơng việc. Sau đĩ tổng 
hợp lại, đưa ra đánh giá chung về tình hình thực hiện cơng việc của nhân viên.

- Họ tên nhân viên
- Công việc
- Bộ phận
- Giai đoạn đánh giá từ …………đến…………..

Các yếu tố

Điểm đánh giá

Ghi chú

Khối lượng cơng việc hồn thành

Tốt
Khá
Trung bình
Kém

 

Chất lượng thực hiện cơng việc

Tốt
Khá
Trung bình
Kém

 

Hành vi, tác phong trong cơng việc

Tốt
Khá
Trung bình

 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04 3 5375995    Fax: 04 3 5376006 

Kém

Tổng hợp kết quả

Tốt
Khá
Trung bình
Kém

 

Bảng đánh giá tình hình thực hiện cơng việc của nhân viên theo phương pháp cho 

điểm:

2- Xếp hạng luân phiên.

Một phương pháp đơn giản để đánh giá nhân viên là sắp xếp họ từ người giỏi nhất đến 

người kém nhất, theo một số điểm chính như: Thái độ làm việc, kết quả cơng việc ...

Cách thực hiện:

- Liệt kê tất cả các nhân viên cần đánh giá.

- Trên biểu mẫu, đối với từng điểm chính, xác định nhân viên được đánh giá cao nhất, 

lần lượt đến người kém nhất.

3- So sánh cặp.

Phương pháp so sánh cặp giúp cho việc sắp xếp nhân viên theo phương pháp sắp xếp, 

cĩ hiệu quả cao hơn. Đối với mỗi yêu cầu (hay điểm) chính yếu như số lượng và chất lượng 
cơng việc... Mỗi nhân viên sẽ được so sánh với một nhân viên khác trong từng cặp. Ví dụ

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Tổng hợp biểu mẫu, tài liệu quản trị nhân sự

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
3 tài liệu
0
1139
0 tài liệu
0
0
5 tài liệu
0
3255
10 tài liệu
0
9966
10 tài liệu
0
6891

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
3 tài liệu
0
1139
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
22/09/2018
5 tài liệu
0
3255
22/09/2018
10 tài liệu
0
9966
22/09/2018
10 tài liệu
0
6891