Tài liệu

Danh sách tuyển dụng

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

DANH SÁCH CNV TUYỂN DỤNG TRONG THÁNG

Stt

Ngày

Vị trí 

Bộ phận

Tên

Giới

Tuổi

Quê quán

Hồ sơ kèm theo

Kết quả

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2008
2 tài liệu
0
817
3 tài liệu
0
1028
1 tài liệu
0
309
5 tài liệu
0
1294
1 tài liệu
0
367
1 tài liệu
0
347
1 tài liệu
0
388
3 tài liệu
0
847
4 tài liệu
0
1226
1 tài liệu
0
368

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2008
26/09/2018
2 tài liệu
0
817
26/09/2018
3 tài liệu
0
1028
26/09/2018
1 tài liệu
0
309
26/09/2018
5 tài liệu
0
1294
26/09/2018
1 tài liệu
0
367
26/09/2018
1 tài liệu
0
347
26/09/2018
1 tài liệu
0
388
26/09/2018
3 tài liệu
0
847
22/09/2018
4 tài liệu
0
1226
22/09/2018
1 tài liệu
0
368