Tài liệu

Danh sách tuyển dụng

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

DANH SÁCH CNV TUYỂN DỤNG TRONG THÁNG

Stt

Ngày

Vị trí 

Bộ phận

Tên

Giới

Tuổi

Quê quán

Hồ sơ kèm theo

Kết quả

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
1155
2 tài liệu
0
428
3 tài liệu
0
586
1 tài liệu
0
162
5 tài liệu
0
661
1 tài liệu
0
202
1 tài liệu
0
179
1 tài liệu
0
191
3 tài liệu
0
413
4 tài liệu
0
652
1 tài liệu
0
195

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
1155
26/09/2018
2 tài liệu
0
428
26/09/2018
3 tài liệu
0
586
26/09/2018
1 tài liệu
0
162
26/09/2018
5 tài liệu
0
661
26/09/2018
1 tài liệu
0
202
26/09/2018
1 tài liệu
0
179
26/09/2018
1 tài liệu
0
191
26/09/2018
3 tài liệu
0
413
22/09/2018
4 tài liệu
0
652
22/09/2018
1 tài liệu
0
195