Tài liệu

Danh sách tuyển dụng

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

DANH SÁCH CNV TUYỂN DỤNG TRONG THÁNG

Stt

Ngày

Vị trí 

Bộ phận

Tên

Giới

Tuổi

Quê quán

Hồ sơ kèm theo

Kết quả

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2625
2 tài liệu
0
1284
3 tài liệu
0
1490
1 tài liệu
0
467
5 tài liệu
0
1819
1 tài liệu
0
493
1 tài liệu
0
505
1 tài liệu
0
548
3 tài liệu
0
1211
4 tài liệu
0
1734
1 tài liệu
0
533

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2625
26/09/2018
2 tài liệu
0
1284
26/09/2018
3 tài liệu
0
1490
26/09/2018
1 tài liệu
0
467
26/09/2018
5 tài liệu
0
1819
26/09/2018
1 tài liệu
0
493
26/09/2018
1 tài liệu
0
505
26/09/2018
1 tài liệu
0
548
26/09/2018
3 tài liệu
0
1211
22/09/2018
4 tài liệu
0
1734
22/09/2018
1 tài liệu
0
533