Tài liệu

Danh sách tuyển dụng

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

DANH SÁCH CNV TUYỂN DỤNG TRONG THÁNG

Stt

Ngày

Vị trí 

Bộ phận

Tên

Giới

Tuổi

Quê quán

Hồ sơ kèm theo

Kết quả

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3255
2 tài liệu
0
1874
3 tài liệu
0
2095
1 tài liệu
0
653
5 tài liệu
0
2587
1 tài liệu
0
704
1 tài liệu
0
699
1 tài liệu
0
730
3 tài liệu
0
1804
4 tài liệu
0
2483
1 tài liệu
0
736

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3255
26/09/2018
2 tài liệu
0
1874
26/09/2018
3 tài liệu
0
2095
26/09/2018
1 tài liệu
0
653
26/09/2018
5 tài liệu
0
2587
26/09/2018
1 tài liệu
0
704
26/09/2018
1 tài liệu
0
699
26/09/2018
1 tài liệu
0
730
26/09/2018
3 tài liệu
0
1804
22/09/2018
4 tài liệu
0
2483
22/09/2018
1 tài liệu
0
736