Tài liệu

Danh sách thâm niên

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

                  DANH SÁCH THÂM NIÊN

Stt

Họ tên

Mã số

Bộ phận

Ngày vào Cty

Thâm niên

background image

ghi chú

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3238
2 tài liệu
0
1838
3 tài liệu
0
2061
1 tài liệu
0
639
5 tài liệu
0
2555
1 tài liệu
0
689
1 tài liệu
0
687
1 tài liệu
0
717
3 tài liệu
0
1776
4 tài liệu
0
2437
1 tài liệu
0
725

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3238
26/09/2018
2 tài liệu
0
1838
26/09/2018
3 tài liệu
0
2061
26/09/2018
1 tài liệu
0
639
26/09/2018
5 tài liệu
0
2555
26/09/2018
1 tài liệu
0
689
26/09/2018
1 tài liệu
0
687
26/09/2018
1 tài liệu
0
717
26/09/2018
3 tài liệu
0
1776
22/09/2018
4 tài liệu
0
2437
22/09/2018
1 tài liệu
0
725