Tài liệu

Danh sách thâm niên

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

                  DANH SÁCH THÂM NIÊN

Stt

Họ tên

Mã số

Bộ phận

Ngày vào Cty

Thâm niên

background image

ghi chú

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2740
2 tài liệu
0
1359
3 tài liệu
0
1574
1 tài liệu
0
502
5 tài liệu
0
1940
1 tài liệu
0
531
1 tài liệu
0
536
1 tài liệu
0
571
3 tài liệu
0
1301
4 tài liệu
0
1825
1 tài liệu
0
568

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2740
26/09/2018
2 tài liệu
0
1359
26/09/2018
3 tài liệu
0
1574
26/09/2018
1 tài liệu
0
502
26/09/2018
5 tài liệu
0
1940
26/09/2018
1 tài liệu
0
531
26/09/2018
1 tài liệu
0
536
26/09/2018
1 tài liệu
0
571
26/09/2018
3 tài liệu
0
1301
22/09/2018
4 tài liệu
0
1825
22/09/2018
1 tài liệu
0
568