Tài liệu

Danh sách thâm niên

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

                  DANH SÁCH THÂM NIÊN

Stt

Họ tên

Mã số

Bộ phận

Ngày vào Cty

Thâm niên

background image

ghi chú

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2759
1 tài liệu
0
812
3 tài liệu
0
1978
1 tài liệu
0
799
5 tài liệu
0
2911
1 tài liệu
0
729
3 tài liệu
0
2375
1 tài liệu
0
3382
2 tài liệu
0
2077
1 tài liệu
0
789
1 tài liệu
0
772

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2759
22/09/2018
1 tài liệu
0
812
26/09/2018
3 tài liệu
0
1978
26/09/2018
1 tài liệu
0
799
26/09/2018
5 tài liệu
0
2911
26/09/2018
1 tài liệu
0
729
26/09/2018
3 tài liệu
0
2375
26/09/2018
1 tài liệu
0
3382
26/09/2018
2 tài liệu
0
2077
26/09/2018
1 tài liệu
0
789
26/09/2018
1 tài liệu
0
772