Tài liệu

Danh sách thâm niên

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

                  DANH SÁCH THÂM NIÊN

Stt

Họ tên

Mã số

Bộ phận

Ngày vào Cty

Thâm niên

background image

ghi chú

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2541
2 tài liệu
0
1207
3 tài liệu
0
1440
1 tài liệu
0
444
5 tài liệu
0
1741
1 tài liệu
0
474
1 tài liệu
0
484
1 tài liệu
0
523
3 tài liệu
0
1154
4 tài liệu
0
1662
1 tài liệu
0
504

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2541
26/09/2018
2 tài liệu
0
1207
26/09/2018
3 tài liệu
0
1440
26/09/2018
1 tài liệu
0
444
26/09/2018
5 tài liệu
0
1741
26/09/2018
1 tài liệu
0
474
26/09/2018
1 tài liệu
0
484
26/09/2018
1 tài liệu
0
523
26/09/2018
3 tài liệu
0
1154
22/09/2018
4 tài liệu
0
1662
22/09/2018
1 tài liệu
0
504