Tài liệu

Danh sách thâm niên

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

  CÔNG TY 

HCTC - BM14a

                  DANH SÁCH THÂM NIÊN

Stt

Họ tên

Mã số

Bộ phận

Ngày vào Cty

Thâm niên

background image

ghi chú

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3047
2 tài liệu
0
1644
3 tài liệu
0
1874
1 tài liệu
0
578
5 tài liệu
0
2314
1 tài liệu
0
622
1 tài liệu
0
626
1 tài liệu
0
648
3 tài liệu
0
1558
4 tài liệu
0
2177
1 tài liệu
0
657

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3047
26/09/2018
2 tài liệu
0
1644
26/09/2018
3 tài liệu
0
1874
26/09/2018
1 tài liệu
0
578
26/09/2018
5 tài liệu
0
2314
26/09/2018
1 tài liệu
0
622
26/09/2018
1 tài liệu
0
626
26/09/2018
1 tài liệu
0
648
26/09/2018
3 tài liệu
0
1558
22/09/2018
4 tài liệu
0
2177
22/09/2018
1 tài liệu
0
657