Tài liệu

Danh sách đóng BHXH

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HÒA   Xà HỘI   CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM 
             ĐỘC LẬP  -  TỰ DO  -  HẠNH PHÚC 

CẤP QUẢN LÝ   :  …………………………………………………………………………………

Tên đơn vị :

Mã Đơn Vị   :   

Điạ chỉ    :

Tài khoản số  : ………………………………………..

Điện thoại   :   

Tại : ………………………………………………………………...………
Tỷ lệ trích nộp : …………………………………………………

DANH  SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ LƯƠNG TRÍCH NỘP BHXH 

QUÝ 1 NĂM 200

STT

HỌ VÀ TÊN

MàSỐ 

SỐ SỔ

MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XàHỘI 

N.VIÊN

BHXH

THÁNG 1

THÁNG 2

 TỔNG CỘNG  :  NGƯỜI  

 -   

 -   

  

           Ngày   01   Tháng  03    Năm    200. 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 GIÁM ĐỐC  CÔNG TY  

(Ký ghi họ tên )

(Ký  , đóng dấu  )

PHẦN CỦA BẢO HIỂM XàHỘI  

CÁN BỘ THU 

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XàHỘI  

(Ký ghi họ tên )

                (Ký  , đóng dấu  )

background image

Tài khoản số  : ………………………………………..
Tại : ………………………………………………………………...………
Tỷ lệ trích nộp : …………………………………………………

DANH  SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ LƯƠNG TRÍCH NỘP BHXH 

QUÝ 1 NĂM 200

MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XàHỘI 

GHI 

THÁNG 3

CHÚ

 -   

           Ngày   01   Tháng  03    Năm    200. 

 GIÁM ĐỐC  CÔNG TY  

(Ký  , đóng dấu  )

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XàHỘI  
                (Ký  , đóng dấu  )

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2769
1 tài liệu
0
814
3 tài liệu
0
1985
1 tài liệu
0
799
5 tài liệu
0
2919
1 tài liệu
0
731
3 tài liệu
0
2395
1 tài liệu
0
3389
2 tài liệu
0
2083
1 tài liệu
0
793
1 tài liệu
0
775

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2769
22/09/2018
1 tài liệu
0
814
26/09/2018
3 tài liệu
0
1985
26/09/2018
1 tài liệu
0
799
26/09/2018
5 tài liệu
0
2919
26/09/2018
1 tài liệu
0
731
26/09/2018
3 tài liệu
0
2395
26/09/2018
1 tài liệu
0
3389
26/09/2018
2 tài liệu
0
2083
26/09/2018
1 tài liệu
0
793
26/09/2018
1 tài liệu
0
775