Tài liệu

Danh mục năng lực phẩm chất

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

Phòng Nhân Sự - Ban dự án 

 Danh mục năng lực phẩm chất – thái độ - hành vi

1.2.1.1. Năng lực định hướng và thích ứng với tương lai
1.2.1.1.1. Khả năng phán đoán và chủ động
1.2.1.1.2. Sáng tạo và đổi mới
1.2.1.1.3. Linh hoạt và thích nghi
1.2.1.1.4. Ham học hỏi và mày mò sáng tạo
1.2.1.2. Năng lực sáng tạo và triển khai ý tưởng, dự án và định hình sản phẩm
1.2.1.2.1. Kiên nhẫn
1.2.1.2.2. Quyết đoán
1.2.1.2.3. Lạc quan và biết quản lý stress
1.2.1.2.4. Hướng đích và thực tiễn
1.2.1.2.5. Khả năng quan sát
1.2.1.3. Năng lực đảm bảo hiệu quả sử dụng các phương tiện và nguồn lực
1.2.1.3.1. Định hướng khách hàng
1.2.1.3.2. Nghiêm túc và phản tỉnh
1.2.1.4. Năng lực quan hệ với người khác
1.2.1.4.1. Lắng nghe và thấu hiểu
1.2.1.4.2. Tinh thần đồng đội và hợp tác
1.2.1.4.3. Ảnh hưởng, hòa đồng, dễ gần
1.2.1.4.4. Nhận thức đúng giá trị đồng tiền và đạo đức kinh doanh

Web: www.hrlink.vn 

LOGO

background image

Code: NS - 17 - BM02

Dated:

Phòng Nhân Sự - Ban dự án 

 Danh mục năng lực phẩm chất – thái độ - hành vi

1.2.1.1. Năng lực định hướng và thích ứng với tương lai
1.2.1.1.1. Khả năng phán đoán và chủ động

1.2.1.1.4. Ham học hỏi và mày mò sáng tạo
1.2.1.2. Năng lực sáng tạo và triển khai ý tưởng, dự án và định hình sản phẩm

1.2.1.2.3. Lạc quan và biết quản lý stress

1.2.1.3. Năng lực đảm bảo hiệu quả sử dụng các phương tiện và nguồn lực

1.2.1.4. Năng lực quan hệ với người khác

1.2.1.4.2. Tinh thần đồng đội và hợp tác
1.2.1.4.3. Ảnh hưởng, hòa đồng, dễ gần
1.2.1.4.4. Nhận thức đúng giá trị đồng tiền và đạo đức kinh doanh

 www.hrlink.vn Mail: contacts@cpoclub.net

background image

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2690
10 tài liệu
0
7788
3 tài liệu
0
2390
3 tài liệu
0
1631
2 tài liệu
0
1441
1 tài liệu
0
975

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
2690
09/10/2018
10 tài liệu
0
7788
09/10/2018
3 tài liệu
0
2390
09/10/2018
3 tài liệu
0
1631
09/10/2018
2 tài liệu
0
1441
09/10/2018
1 tài liệu
0
975
09/10/2018
3 tài liệu
0
2080