Tài liệu

Đánh giá trọng số các yếu tố văn hóa doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

DANH MỤC TRỌNG SỐ CÁC YẾU TỐ VHDN

Phần phân lọai các yếu tố dưới đây chỉ mang tính chất tương đối. Bản thân các yếu tố trong mỗi 

doanh nghiệp là khác nhau do bị ảnh hưởng bởi yếu tố lịch sử, yếu tố về văn hóa doanh nhân và yếu tố
sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.

Các yếu tố trong phần 17 yếu tố dưới đây được phân lọai làm 03 lọai như sau: 
+ Yếu tố 1: có ý nghĩa quan trọng nhất đến VHDN gồm các yếu tố: sản phẩm, Biểu tượng , Ngôn 

ngữ, khẩu hiệu , Phong cách giao tiếp.ngôn ngữ, Sứ mạng của tổ chức, triết lý kinh doanh ,Tri thức 
của doanh nghiệp, Tính cách của doanh nghiệp, Niềm tin. Các yếu tố này có hệ số 2 (7 yếu tố)

+ Các yếu tố 2: Các nghi lễ, Giai thoại, Quy trình, thủ tục, hướng dẫn, các biểu mẫu, Phong cách 

lãnh đạo, Lý tưởng, Chuẩn mực đạo đức. Các yếu tố này có hệ số 1.5 (7 yếu tố)

+ Các yếu tố 3 (còn lại) có hệ số 1.0 (3 yếu tố).

Từ đó ta có bảng phân lọai trọng số như sau:

(Sử dụng phương trình tổng các yếu tố 1*2.0 + tổng các yếu tố 2 * 1.5 + tổng các yếu tố 3 = 10)
-> 7x*2 + 7x*1.5+3x*1.0 = 27.5x=10     x = 10/27.5 = 0.367

Stt

Yếu tố

Trọng số

Diễn giải

1

Kiến trúc của Doanh nghiệp

0.367

2

Sản phẩm

0.551

3

Máy móc, công nghệ

0.367

4

Các nghi lễ

0.551

5

Giai thoại

0.551

6

Biểu tượng

0.734

7

Ngôn ngữ, khẩu hiệu

0.734

8

Phong cách giao tiếp.ngôn ngữ

0.734

9

Sứ mạng của tổ chức, triết lý kinh 
doanh

0.734

10

Tri thức của doanh nghiệp

0.734

11

Quy trình, thủ tục, hướng dẫn, các 
biểu mẫu

0.551

12

Phong cách lãnh đạo

0.551

13

Sự phân chia quyền lực

0.367

14

Tính cách của doanh nghiệp:

0.734

15

Lý tưởng

0.551

16

Niềm tin

0.734

Version 1.0

Page 1 of 2

background image

Số:…BCXPĐA/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                              Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

17

Chuẩn mực đạo đức

0.551

Version 1.0

Page 2 of 2

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6107
10 tài liệu
0
7688
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3093
6 tài liệu
0
2172
9 tài liệu
0
6210
1 tài liệu
0
1176

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6107
12/09/2018
10 tài liệu
0
7688
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3093
12/09/2018
6 tài liệu
0
2172
12/09/2018
9 tài liệu
0
6210
12/09/2018
1 tài liệu
0
1176