Tài liệu

Danh gia nhan vien_Muctieuthietlap

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

TT

Chỉ tiêu đánh giá

A CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

I

CHỨC NĂNG KINH DOANH

1 Quản lý dữ liệu nhân viên
2 Quản lý thời gian làm việc hành chính, chấm công, tính lương
3 Vận hành, quản lý thực hiện lương, thưởng, chế độ
4 Quản lý thực thi tuyển dụng theo yêu cầu
5 Tham gia xây dựng chính sách

II CHỨC NĂNG ĐỐI TÁC KINH DOANH

1 Xây dựng cơ cấu tổ chức

2

3

4 Thiết lập và quản trị truyền thông nội bộ

5 Điều phối các chính sách lương, thưởng & đãi ngộ thu hút nhân tài

III CHỨC NĂNG ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1

2

3 Liên tục đo lường hiệu quả của lãnh đạo và kho năng lực nhân viên.
4 Xác định được người dẫn đầu và người không làm việc hiệu quả trong Công ty

5 Điều chỉnh công tác tuyển dụng & đào tạo để lấp đầy những năng lực còn thiếu;

6

7 Điều chỉnh chính sách tiền lương, đánh giá

IV TÀI CHÍNH

Thu hút nhân tài, xây dựng chính sách phúc lợi, phát triển nhân lực, truyền thông & 
thiết kế tổ chức.

Xác định kho năng lực, hệ thống Bản mô tả công việc với cơ cấu tổ chức đã được xây 
dựng (Là cơ sở nền tảng cho Tuyển dụng, thiết lập mục tiêu, đào tạo, đánh giá hiệu 
quả làm việc cũng như xây dựng lộ trình công danh/sự nghiệp.)
Xây dựng được chương trình đào tạo phù hợp để phát triển kho năng lực, các kỹ thuật 
tuyển dụng để đánh giá các cấp độ kỹ năng trong kho năng lực

Giảm thiểu rủi ro cho tổ chức bằng cách đặt ra các chiến lược kế hoạch kế nhiệm thích 
hợp, xây dựng lộ trình công danh
Truyền thông giá trị cốt lõi Công ty, gắn kết người lao động theo sứ mệnh & giá trị đã 
được tuyên bố. 'Xác định Văn hóa doanh nghiệp từng thời kỳ, định hướng điều chỉnh 
hành vi của nhân viên theo mục tiêu đã được đề ra.

Liên tục đo lường sự hài lòng của người lao động. Điều chỉnh, tăng cường sự tham gia 
của người lao động thông qua những biện pháp phù hợp

background image

1
2
3

background image

Trọng số

Nhân viên thực thi

0%

0%

Tập trung làm đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ về lao động, và quản lý hồ sơ nhân viên.

Nhân viên quan hệ lao động
Nhân viên nhân sự tiền lương
Nhân viên nhân sự tiền lương bảo hiểm
Nhân viên tuyển dụng
Trưởng/ phó phòng

0%

Đáp ứng các nhu cầu kinh doanh hiện có của Công ty nhằm đưa Công ty phát triển theo một tốc độ có thể đo lường được.

Trưởng/ phó phòng

Trưởng/ phó phòng

Phụ trách đào tạo
Nhân viên truyền thông

0%

Trưởng/ phó phòng

Chuyên viên phát triển nhân lực
Chuyên viên đánh giá nhân sự

Trưởng/phó phòng Nhân sự

0%

Đảm bảo tính hiệu quả của chi phí đầu tư/định hướng tuyển dụng của công ty 

Các nhóm công việc lớn cần 

triển khai

Chuyên viên chính sách
Trưởng/ phó phòng

Tập trung vào việc đạt bồi 

dưỡng đội ngũ kế nhiệm hơn 

là tốc độ tăng trưởng năm. 

Mục tiêu này sẽ tự động đạt 

được từ dưới lên (bottom-line) 

và từ trên xuống (top-line)

Nhân viên truyền thông
Trưởng/ phó phòng

Chuyên viên tuyển dụng 
Trưởng/phó phòng Nhân sự
Chuyên viên phát triển nhân lực
Trưởng/phó phòng Nhân sự

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

7 tài liệu
0
4648
4 tài liệu
0
2444
4 tài liệu
0
2180
0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
2018

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
7 tài liệu
0
4648
17/01/2019
4 tài liệu
0
2444
17/01/2019
4 tài liệu
0
2180
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
4 tài liệu
0
2018