Tài liệu

Danh gia nhan vien_Motacongviec

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Phòng Nhân sự

TUYỂN DỤNG

TRỌNG SỐ

1

Các công việc nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chính

10%

1.1

Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật, quy chế Công ty và kiến thức nghề nghiệp.

1.2

Lập kế hoạch, bảo vệ kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân.

1.3

Tham gia hỗ trợ các mảng chuyên môn khác trong và ngoài Phòng

1.4

Số điểm
Tỷ lệ Hi

2

Các nhiệm vụ chính

40%

2.1

2.2

2.3

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng trong tháng

2.4

Số điểm
Tỷ lệ Hi

3

Các chỉ tiêu kết quả

50%

3.1

Tỷ lệ nhân viên tuyển dụng được/Kế hoạch tuyển dụng trong tháng.

20%

3.2

20%

3.3

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc/Tổng số nhân viên.

5%

3.4

Tỷ lệ giữa bình quân bậc nhân viên tại thời điểm cuối tháng/Định biên

5%

3.5

Mức khoán/Tiền lương trên Doanh thu.

0%

Số điểm
Tỷ lệ Hi

Tổng số điểm
Tổng tỷ lệ Hi

100%

ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

TRỌNG SỐ

1

Các công việc nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chính

10%

1.1

Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật, quy chế Công ty và kiến thức nghề nghiệp.

1.2

Lập kế hoạch, bảo vệ kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân.

1.3

Tham gia hỗ trợ các mảng chuyên môn khác trong và ngoài Phòng

1.4

Số điểm
Tỷ lệ Hi

2

Các nhiệm vụ chính

40%

2.1

2.2

Xây dựng tiêu chuẩn nhân viên theo kế hoạch trong tháng

2.3

2.4

Số điểm
Tỷ lệ Hi

3

Các chỉ tiêu kết quả

50%

3.1

Tỷ lệ nhân viên được đào tạo/Kế hoạch đào tạo trong tháng.

30%

3.2

Điểm số đánh giá chất lượng lớp, khóa, chương trình/Kế hoạch tháng

10%

3.3

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc trong tháng/Tổng số nhân viên.

5%

3.4

Tỷ lệ giữa bình quân bậc nhân viên tại thời điểm cuối tháng/Định biên

5%

3.5

Mức khoán/Tiền lương trên Doanh thu.

0%

Số điểm
Tỷ lệ Hi

Tổng số điểm
Tổng tỷ lệ Hi

100%

TUYỂN 

DỤNG

Số lỗi vi phạm kỷ luật, nội quy Công ty và Quy định làm việc của Phòng (Ví dụ như đi muộn/về 
sớm, không mặc đồng phục/đeo thẻ đúng quy định, quên tắt đèn/máy tính…)

Xác định biên chế và nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị về ngành nghề, số lượng, chất lượng 
và tiến độ theo kế hoạch trong tháng
Xây dựng chức năng-nhiệm vụ-quyền hạn-mô tả công việc, xây dựng các bản yêu cầu đối với 
các ứng viên cần tuyển dụng theo kế hoạch trong tháng.

Báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng về ngành nghề, số lượng, chất lượng, thời gian, hiệu quả 
các kênh tuyển dụng, những kinh nghiệm, tồn tại và đề xuất cải tiến.

Tỷ lệ nhân viên tuyển dụng được tuyển chính thức trong số nhân viên thử việc đến hạn trong 
tháng.

Số lỗi vi phạm kỷ luật, nội quy Công ty và Quy định làm việc của Phòng (Ví dụ như đi muộn/về 
sớm, không mặc đồng phục/đeo thẻ đúng quy định, quên tắt đèn/máy tính…)

Xác định nhu cầu đào tạo của các đơn vị về môn học, số lượng, cấp trình độ và tiến độ theo kế 
hoạch trong tháng

Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, các mô hình và phương pháp đào tạo. Tổ chức đào 
tạo trong tháng
Báo cáo đánh giá kết quả đào tạo về nội dung, số lượng, chất lượng, thời gian, hiệu quả các mô 
hình, phương pháp đào tạo, những kinh nghiệm, tồn tại và đề xuất cải tiến.

background image

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

TRỌNG SỐ

1

Các công việc nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chính

10%

1.1

Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật, quy chế Công ty và kiến thức nghề nghiệp.

1.2

Lập kế hoạch, bảo vệ kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân.

1.3

Tham gia hỗ trợ các mảng chuyên môn khác trong và ngoài Phòng

1.4

Số điểm
Tỷ lệ Hi

2

Các nhiệm vụ chính

40%

2.1

Tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp nhận, thuyên chuyển, nghỉ việc cho CBNV

2.2

Đảm bảo tính kịp thời, chính xác các quyết định, văn bản nhân sự

2.3

Sắp xếp, lưu trữ, lưu chuyển, phổ biến các văn bản nhân sự

2.4

Thực hiện các chế độ đãi ngộ bằng hiện vật

2.5

Số điểm
Tỷ lệ Hi

3

Các chỉ tiêu kết quả

50%

3.1

Đảm bảo thủ tục nhân sự được kiểm soát đúng quy trình

30%

3.2

10%

3.3

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc/Tổng số nhân viên.

5%

3.4

Tỷ lệ giữa bình quân bậc nhân viên tại thời điểm cuối tháng/Định biên

5%

3.5

Mức khoán/Tiền lương trên Doanh thu.

0%

Số điểm
Tỷ lệ Hi

Tổng số điểm
Tổng tỷ lệ Hi

100%

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

TRỌNG SỐ

1

Các công việc nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chính

10%

1.1

Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật, quy chế Công ty và kiến thức nghề nghiệp.

1.2

Lập kế hoạch, bảo vệ kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân.

1.3

Tham gia hỗ trợ các mảng chuyên môn khác trong và ngoài Phòng

1.4

Số điểm
Tỷ lệ Hi

2

Các nhiệm vụ chính

60%

2.1

Điều tra nhu cầu và mong muốn của nhân viên nhằm xây dựng chế tài, kích thích.

2.2

Xây dựng Hệ thống khen thưởng-kỷ luật theo kế hoạch trong tháng

2.3

Biên soạn các nội quy, quy chế theo kế hoạch trong tháng

2.4

Thực hiện công tác khen thưởng-kỷ luật.

2.5

Số điểm
Tỷ lệ Hi

3

Các chỉ tiêu kết quả

30%

3.1

Tỷ lệ nhân viên vi phạm nội quy trong tháng.

20%

3.2

Tỷ lệ nhân viên được khen, thưởng trong tháng.

0%

3.3

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc/Tổng số nhân viên.

5%

3.4

Tỷ lệ giữa bình quân bậc nhân viên tại thời điểm cuối tháng/Định biên

5%

3.5

Mức khoán/Tiền lương trên Doanh thu.

0%

Số điểm
Tỷ lệ Hi

Tổng số điểm
Tổng tỷ lệ Hi

100%

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH - BẢO HIỂM

TRỌNG SỐ

1

Các công việc nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chính

10%

1.1

Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật, quy chế Công ty và kiến thức nghề nghiệp.

1.2

Lập kế hoạch, bảo vệ kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân.

1.3

Tham gia hỗ trợ các mảng chuyên môn khác trong và ngoài Phòng

1.4

QUAN HỆ 

LAO ĐỘNG

Số lỗi vi phạm kỷ luật, nội quy Công ty và Quy định làm việc của Phòng (Ví dụ như đi muộn/về 
sớm, không mặc đồng phục/đeo thẻ đúng quy định, quên tắt đèn/máy tính…)

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác hồ sơ, những kinh nghiệm, tồn tại và đề xuất cải 
tiến.

Số văn bản không tìm thấy trong phạm vi 15 phút, không gửi, gửi sai địa chỉ  chậm tiến độ quá 
theo quy trình nhân sự

KHEN 

THƯỞNG - 

KỶ LUẬT

Số lỗi vi phạm kỷ luật, nội quy Công ty và Quy định làm việc của Phòng (Ví dụ như đi muộn/về 
sớm, không mặc đồng phục/đeo thẻ đúng quy định, quên tắt đèn/máy tính…)

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác khen thưởng-kỷ luật, những kinh nghiệm, tồn tại 
và đề xuất cải tiến.

CHẾ ĐỘ 

CHÍNH 

SÁCH - BẢO 

HIỂM

Số lỗi vi phạm kỷ luật, nội quy Công ty và Quy định làm việc của Phòng (Ví dụ như đi muộn/về 
sớm, không mặc đồng phục/đeo thẻ đúng quy định, quên tắt đèn/máy tính…)

background image

Số điểm
Tỷ lệ Hi

2

Các nhiệm vụ chính

40%

2.1

0%

2.2

Xây dựng Hệ thống chế độ đãi ngộ theo kế hoạch trong tháng

2.3

2.4

Thực hiện chế độ BHXH và các chế độ Bảo hiểm gia tăng

2.5

Số điểm
Tỷ lệ Hi

3

Các chỉ tiêu kết quả

50%

3.1

Số nhân viên  bị chậm chế độ BHXH, Bảo hiểm 24/24, Bảo hiểm CBQL trong tháng.

20%

3.2

Số nhân viên bị trả sai chế độ BHXH và các chế độ đãi ngộ khác trong tháng.

20%

3.3

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc/Tổng số nhân viên.

5%

3.4

Tỷ lệ giữa bình quân bậc nhân viên tại thời điểm cuối tháng/Định biên

5%

3.5

Mức khoán/Tiền lương trên Doanh thu.

0%

Số điểm
Tỷ lệ Hi

Tổng số điểm
Tổng tỷ lệ Hi

100%

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH - CÔNG CA TIỀN LƯƠNG

TRỌNG SỐ

1

Các công việc nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chính

10%

1.1

Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật, quy chế Công ty và kiến thức nghề nghiệp.

1.2

Lập kế hoạch, bảo vệ kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân.

1.3

Tham gia hỗ trợ các mảng chuyên môn khác trong và ngoài Phòng

1.4

Số điểm
Tỷ lệ Hi

2

Các nhiệm vụ chính

40%

2.1

Kiểm soát phân ca, thời gian làm việc, nghỉ ngơi CBNV Công ty

2.2

Kiểm tra giám sát việc thực hiện đánh giá kết quả công việc CBNV Công ty

2.3

2.4

Thực hiện trả lương, thưởng theo kết quả công việc

2.5

Số điểm
Tỷ lệ Hi

3

Các chỉ tiêu kết quả

50%

3.1

Số nhân viên bị trả lương sai theo chỉ số hoàn thành công việc trong tháng.

20%

3.2

Số nhân viên bị trả lương sai do chỉ số bảng công ca trong tháng.

20%

3.3

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc/Tổng số nhân viên.

5%

3.4

Tỷ lệ giữa bình quân bậc nhân viên tại thời điểm cuối tháng/Định biên

5%

3.5

Mức khoán/Tiền lương trên Doanh thu.

0%

Số điểm
Tỷ lệ Hi

Tổng số điểm
Tổng tỷ lệ Hi

100%

TRUYỀN THÔNG

TRỌNG SỐ

1

Các công việc nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chính

10%

1.1 Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật, quy chế Công ty và kiến thức nghề nghiệp.
1.2 Lập kế hoạch, bảo vệ kế hoạch và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cá nhân.
1.3 Tham gia hỗ trợ các mảng chuyên môn khác trong và ngoài Phòng

1.4

Số điểm

Tỷ lệ Hi

2

Các nhiệm vụ chính

50%

2.1

2.2 Xây dựng Hệ thống truyền thông theo kế hoạch trong tháng

CHẾ ĐỘ 

CHÍNH 

SÁCH - BẢO 

HIỂM

Điều tra nhu cầu và mong muốn của nhân viên nhằm xác định động lực vật chất theo kế hoạch 
trong tháng

Xây dựng bản hướng dẫn, yêu cầu đối với tình huống thanh toán, giải quyết bảo hiểm theo kế 
hoạch trong tháng.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm, những kinh nghiệm, tồn tại và đề 
xuất cải tiến.

CHẾ ĐỘ 

CHÍNH 
SÁCH - 

CÔNG CA 

TIỀN 

LƯƠNG

Số lỗi vi phạm kỷ luật, nội quy Công ty và Quy định làm việc của Phòng (Ví dụ như đi muộn/về 
sớm, không mặc đồng phục/đeo thẻ đúng quy định, quên tắt đèn/máy tính…)

Xác định nguồn? Kiểm soát quá thực hiện quỹ tiền lương và phương pháp trả lương, trả 
thưởng theo kế hoạch trong tháng

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách đãi ngộ, những kinh nghiệm, tồn tại và đề xuất 
cải tiến.

TRUYỀN 

THÔNG

Số lỗi vi phạm kỷ luật, nội quy Công ty và Quy định làm việc của Phòng (Ví dụ như đi muộn/về 
sớm, không mặc đồng phục/đeo thẻ đúng quy định, quên tắt đèn/máy tính…)

Điều tra nhu cầu và mong muốn của nhân viên nhằm xây dựng hệ thống kích thích tâm lý theo kế 
hoạch trong tháng

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
5066
4 tài liệu
0
2669
4 tài liệu
0
2370
4 tài liệu
0
2200

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
7 tài liệu
0
5066
17/01/2019
4 tài liệu
0
2669
17/01/2019
4 tài liệu
0
2370
17/01/2019
4 tài liệu
0
2200