Tài liệu

Đánh giá hiệu quả hoạt động nhân viên

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN DỰA TRÊN 

GĨC NHÌN 360

o

 

Trước tốc độ phát triển kinh tế đến chĩng mặt, các tổ chức phải đối đầu với thách 

thức "kép". Làm thế nào để thu hút được những người cĩ năng lực thực sự khi thị 

trường việc làm mang tính thương mại và đầy cạnh tranh? Tuyển dụng được người 

tài đã khĩ, giữ họ càng khĩ hơn. Cĩ lẽ vì thế mà huy động nguồn nhân lực đang đặt 

ra vơ vàn bài tốn hĩc búa cho các nhà quản lý. 

 

Một trong những yếu tố khiến nhân viên khơng hài lịng chính là việc đánh giá 

khơng đúng mức năng lực và cơng sức họ bỏ ra. Phương thức đánh giá hiệu quả 

theo một chiều cấp trên đánh giá cấp dưới bắt đầu nhường chỗ cho những cách 

thức mới, đa chiều và linh hoạt hơn, trong đĩ Gĩc nhìn 360

o

 là một ví dụ điển hình 

cho cách thức hiện đại này. Nếu phương thức truyền thống khĩ cĩ thể đánh giá 

nhân viên trong mối quan hệ tổng thể với đồng nghiệp, với người cùng nhĩm, thậm 

chí khĩ thể biết suy nghĩ thật của họ trước cơng việc của mình thì Gĩc nhìn 360

giúp tổ chức thu thập và phân tích được các thơng tin phản hồi từ nhiều phía, từ cả 

khách hàng nội bộ lẫn bên ngồi và từ chính mỗi nhân viên. Trước kia, sự giám sát 

của nhà quản lý là thước đo quyết định hiệu quả cuối cùng của cơng việc thì giờ 

đây kết quả được "thẩm định" một cách khách quan từ nhiều gĩc độ.

 

Cách đánh giá theo Gĩc nhìn 360

o

  

 

Tại một cơng ty của Mỹ, phiếu đánh giá nhân viên theo phương thức 360o sẽ đưa 

ra một số câu hỏi chính như Bảng 1.

 

Tên người được đánh giá: Anh/ chị A 

(Thơng tin này hồn tồn sử dụng cho mục đích đánh 

 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

giá hiệu quả, cĩ tính bảo mật, người đánh giá khơng 

cần nêu tên)

Anh/chị A cĩ:

Chấm điểm 

từ 5 - 9

Giao tiếp hiệu quả, rõ ràng trong cơng việc, biết lắng 

nghe

 

Chia sẻ thơng tin và giúp đỡ đồng nghiệp    

 

Hoạch định kế hoạch cụ thể cho cơng việc trong 

tương lai   

 

Hồn thành phần cơng việc của mình đúng thời 

hạn             

 

....

 

Bảng 1

 

Từ những phiếu hỏi này, người phân tích cĩ thể sử dụng một số ứng dụng phần 

mềm đơn giản hay Excel để cấu trúc hĩa các thơng tin từ nhiều phương diện khác 

nhau. Khách hàng nội bộ đánh giá một nhân viên cĩ thể bao gồm lãnh đạo cấp cao 

nhất, quản đốc hay nhà quản lý cấp trung gian, đại diện của các phịng ban liên 

quan, đồng nghiệp hay người cộng sự trong cơng việc hàng ngày. Những người 

đánh giá bên ngồi cĩ thể là khách hàng, nhà cung ứng, tư vấn... Ngồi phiếu đánh 

giá, một số cơng ty cịn áp dụng các báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo tự đánh giá của 

nhân viên. 

 

Lợi ích từ Gĩc nhìn 360

o

  

Cĩ thể thấy lợi ích nổi trội từ Gĩc nhìn 360

o

  là khả năng thu thập và phân tích 

thơng tin khách quan từ nhiều nguồn. Ý kiến của người đánh giá rất đa dạng giúp 

đưa ra một bức tranh tồn diện về hiệu quả hoạt động của một cá nhân. Lúc này 

nhận định của nhà quản lý vẫn quan trọng nhưng chỉ là một trong những yếu tố 

đầu vào của quá trình đánh giá. Bản thân người được đánh giá trong trường hợp 

này cũng cảm thấy cơng bằng và yên tâm hơn, cĩ thể nhìn nhận lại chính mình 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

trong mối quan hệ cơng việc với nhiều bên mà khơng bị cảm giác gị ép bởi nhận 

định chủ quan của một nhà quản lý trực tiếp nào. 

 

Trong phạm vi nội bộ, các kết quả đánh giá này cịn giúp nhân viên và nhà quản lý 

xác định mong đợi và kế hoạch cụ thể trong tương lai cũng như nhận ra điểm yếu 

điểm mạnh của mình trong cơng việc. Nhiều nhà phân tích nhận thấy rằng các 

nhân viên cĩ xu hướng hồn thiện mình trong cơng việc hơn khi biết đồng nghiệp 

đánh giá và so sánh mình như thế nào, với họ điều này cịn quan trọng hơn cả đánh 

giá của nhà quản lý. Bên cạnh đĩ, Gĩc nhìn 360

o

 nhìn nhận cả quá trình giao tiếp 

của nhân viên với khách hàng. Từ đĩ, mỗi nhân viên trở nên cẩn trọng và trách 

nhiệm hơn trong các mối quan hệ bên ngồi, điều đĩ khơng chỉ giúp cơng việc của 

họ thuận lợi hơn mà cịn nâng cao hình ảnh của tổ chức một cách hiệu quả. 

 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
2 tài liệu
0
1497
5 tài liệu
0
3284
10 tài liệu
0
10011
10 tài liệu
0
6936

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
0 tài liệu
0
0
26/09/2018
2 tài liệu
0
1497
22/09/2018
5 tài liệu
0
3284
22/09/2018
10 tài liệu
0
10011
22/09/2018
10 tài liệu
0
6936