Tài liệu

Dai Ngo

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

1. “

Đãi ngộ

” là gì?

 Quá trình khai thác yếu tố tâm lý bằng các biện pháp vật chất hoặc phi vật chất nhằm

khai thác tối đa nỗ lực của mỗi một cá nhân để thực thi nhiệm vụ của tổ chức

 Sự kết hợp giữa phần thưởng mong đợi, cơ hội tham gia cống hiến và nhiệm vụ hứng

thú, thách thức

 Truyền thêm nhiệt huyết, cảm hứng, năng lượng và sự sáng tạo cho cấp dưới

 Tạo ra môi trường thi đua, phấn đấu mà ở đó mọi người đều muốn thể hiện tối đa năng

lực, khả năng, và tài trí của mình

Đãi ngộ (Rewarding Ability)

1

F6 - 

®·i ngé

F6 - 

®·i ngé

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Đãi ngộ”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

 Xac đinh và truyên đat rõ ràng nhưng tiêu chí, hành vi và thành tích sẽ đươc khen

thương. Năm đươc và có thể lưa chon đươc cac hinh thưc đai ngộ khen thương.

 Tranh tinh trang khen thương theo lươt, hoăc khen thương ồ at trong đó tât cả moi

ngươi đêu đươc khen thương mà không liên quan đên hiêu quả công viêc thưc tê cua
ho.

 Đảm bảo moi nhân viên đêu có cơ hội đươc khen thương nêu kêt quả làm viêc tôt.

Cấp 2

Năng lực làm việc

 Có thể đanh gia đươc kêt quả làm viêc cua nhân viên một cach khach quan và chính

xac đồng thơi đưa ra cac chê độ khen thương tương ưng dưa theo tiêu chí khen thương
đa đinh săn.

 Sang tao trong viêc đưa ra cac hinh thưc khen thương hoăc đai ngộ đa dang.
 Không thiên vi hoăc trù dâp bât cư ca nhân nào trong cac quyêt đinh khen thương hoăc

đai ngộ.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

 Khen thương nhưng hành động và hành vi đung đăn mang tính xây dưng và mang lai

lơi ích cho tổ chưc vào thơi điểm thích hơp.

 Đưa ra nhưng hinh thưc khen thương cụ thể, phù hơp vơi đôi tương và tinh huông. Tao

ra đươc sư ngâu nhiên và tính bât ngơ trong cac hinh thưc khen thương.

 Khen thương nhân viên một cach công băng, và làm cho nhân viên có cảm giac thoải

mai và công băng đôi vơi cac hinh thưc khen thương.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

 Liên tục phat hiên và khen thương một cach kip thơi, chính xac nhưng hành vi tích cưc

cua nhân viên nhăm phat huy nhưng đóng góp xây dưng cua nhân viên đôi vơi đơn vi.

 Kêt hơp cac hinh thưc khen thương đai ngộ vơi cac hoat động văn hoa công ty tao ra

một tâp thể lành manh, cơi mơ, xây dưng và đoàn kêt.

 Xây dưng đươc một hê thông đai ngộ phù hơp, đảm bảo công băng tuyêt đôi trong

công tac đai ngộ nhăm tao ra sư găn kêt chăt chẽ trong đơn vi.

Tuy nhiên nếu quá chú trọng vào kỹ năng này, ban có thể tao cho nhân viên quá nhiêu đặc
quyên mà vẫn không khuyến khích tinh thần làm việc; Quá tôn kem vê măt thơi gian, công sưc
và chi phí vào các chính sách khen thương đai ngộ; Khiến nhân viên nhin nhân việc khen
thương như một phần đương nhiên cua lương bông làm mât đi tính khuyến khích động viên
cua việc khen thương.

Đãi ngộ (Rewarding Ability)

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Khi đãi ngộ, bạn hãy trả lời những câu hỏi sau:

Liệu đãi ngộ như vậy đã xứng đáng với những gì mà người lao động đã bỏ ra hay chưa?

Tầm quan trọng của đãi ngộ kịp thời là gì? Làm thế nào để đãi ngộ kịp thời?

Để đãi ngộ phát huy được tối đa hiệu quả, cần phải sử dụng hình thức đãi ngộ nào? Bằng

vật chất hay phi vật chất? Trực tiếp hay gián tiếp?

Làm thế nào để đảm bảo công bằng trong đãi ngộ?

Làm thế nào  để chính sách  đãi ngộ tạo ra  được sự  đồng thuận trong toàn công ty và

khuyến khích mọi người cùng thi đua để đạt được kết quả tốt nhất

Hướng dẫn thực hành:

Nên học hỏi kinh nghiệm đãi ngộ của các thế hệ đi trước cũng như của các công ty hàng

đầu

Nên tham khảo ý kiến tư vấn của các nhà chuyên môn hoặc tư vấn về cách thức đãi ngộ

người lao động

Đãi ngộ phải thực sự gắn với kết quả công việc

Đãi ngộ phải thoả mãn được nhu cầu của mỗi cá nhân

Chính sách đãi ngộ phải đảm bảo được với mọi người là nỗ lực của họ sẽ được đền đáp

Mức đãi ngộ phải tôn vinh được cố gắng của mỗi cá nhân

3. Chương trình đào tạo

Đãi ngộ (Rewarding Ability)

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực quản lý

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
580
0 trang
0
454
0 trang
0
502
0 trang
0
466
0 trang
0
519

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2843
1 tài liệu
0
822
1 tài liệu
0
820
7 tài liệu
0
4010
6 tài liệu
0
3577

Bộ tài liệu liên quan

17/09/2018
5 tài liệu
0
2843
17/09/2018
1 tài liệu
0
822
17/09/2018
1 tài liệu
0
820
17/09/2018
7 tài liệu
0
4010
17/09/2018
6 tài liệu
0
3577