Tài liệu

D2 GiaiQuyetVanDe

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

1. “

Giải quyết vấn đề”

 là gì?

Xây dựng tầm nhìn vượt xa khỏi những điều hiển nhiên, rõ ràng mà thông tin mang lại,

để tìm ra những vấn đề quan trọng.

Đưa ra những câu hỏi hợp lý và kiểm tra các nguồn lực quan trọng để có câu trả lời

--chính xác cho vấn đề đó.

Nhìn ra các yếu tố ẩn giấu sau vấn đề.

Cẩn trọng trong việc giải quyết các vấn đề khó, dai dẳng.

Đóng góp một cách hiệu quả vào việc giải quyết vấn đề của nhóm.

1

D2- 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

D2- 

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

background image

Bảng phân cấp N

 

 ă  ng lực

“Giải quyết vấn đề”

Cấp 1

Năng lực cơ bản/ nền tảng

 Giải quyết hiệu quả những vấn đề thương nhât.
 Thu thâp đủ thông tin cần thiết để đanh gia đươc cac lưa chon và đưa ra những biện

pháp thích hợp.

 Có thể giải quyết tôt những vấn đề thuôc phạm vi công việc ca nhân.

Cấp 2

Năng lực làm việc

 Giải quyết một cách hiệu quả và sáng tạo những vấn đề khó khăn, phức tạp mà có ảnh

hưởng tới đơn vị.

 Luôn tim kiếm những giải phap trên binh thương, và thử nghiệm những phương hướng

giải quyết vấn đề khac nhau.

 Có thể phat triển giải phap cho những vấn đề ngoài  phạm vi công việc ca nhân, xem

xét kỹ giải phap hoặc những lưa chon trước khi hành đông.

 Đóng vai trò chủ chôt giải quyết vấn đề trong cac nhóm làm việc.

Cấp 3

Năng lực làm việc tốt

 Giải quyết một cách hiệu quả và sáng tạo những vấn đề khó khăn, phức tạp có ảnh

hưởng đến cả những đơn vị khac.

 Xác định rõ số lượng và loại thông tin cần thu thập để giải quyết vấn đề.
 Xac định đươc bản chất vấn đề và những khuynh hướng tiềm ẩn từ nhiều nhóm khac

nhau.

 Tạo điều kiện thuận lợi, dẫn dắt các cuộc họp và nhóm làm viêc giải quyết vấn đề một

cách có hiệu quả.

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

 Giải quyết một cách hiệu quả và sáng tạo, ngay cả với những vấn đề khó khăn, phức

tạp có ảnh hưởng tới toàn bộ công ty.

 Đưa ra những câu hỏi thấu đáo hoặc lật ngược lại vấn đề, kiểm tra tất cả các nguồn

thông tin có lợi cho việc giải quyết vấn đề.

 Có phân tích môt cach chiến lươc cơ hôi, rủi ro và lơi ích của những giải phap khac

nhau. Dự đoán và chủ động giải quyết những khó khăn trong quá trình đưa ra giải
pháp.

 Kích thích moi ngươi trong đơn vị có tư duy logic và suy nghĩ sâu săc trong khi giải

quyết vấn đề.

Tuy nhiên, nếu bạn quá lạm dụng kỹ năng này, bạn có thể sẽ không chấp nhận sự liều lĩnh

trong kinh doanh; đi sâu vào phân tích lý thuyết nhiều hơn là hành động; nhận quá nhiều

trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề và do đó không thực hiện tốt việc uỷ quyền.

2

background image

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm và thực

hiện 

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề gì?

Liệu những người khác có nhất trí với vấn đề mà tôi đã xác định không?

Tôi có thể tận dụng được những gì từ giải pháp trước đó để giải quyết vấn đề này?

Liệu vấn đề kinh niên, lặp đi lặp lại này có đòi hỏi tôi phải có cách tiếp cận mới không?

Tiêu chuẩn nào để đánh giá một giải pháp hiệu quả cho vấn đề này?

Liệu tôi có xem xét, phối hợp các khía cạnh của những giải pháp lựa chọn để đưa ra một

giải pháp tốt hơn không?

Liệu tôi có xem xét đến những gì có thể đi chệch hướng so với mỗi giải pháp và những

thành tố của nó không?

Những thành kiến nào ảnh hưởng tới việc thu thập và phân tích thông tin của tôi?

Liệu những thông tin này có thích hợp và xác đáng với vấn đề này không?

Hướng dẫn thực hành

Hợp tác với cấp trên của bạn trong việc giải quyết một vấn đề mang tính logic hoặc một

vấn đề về công nghệ mà ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của nhóm bạn. Phân nhỏ vấn

đề thành những phần khác nhau và xây dựng một kế hoạch giải quyết vấn đề. Thảo luận

với người cấp trên đó về những phân tích và kế hoạch của bạn. Ghi lại những phân tích

của ông ta về vấn đề đó, những người khác cần những gì và làm thế nào để mọi người

biết đến giải pháp đó, áp dụng những bài học đó để giải quyết vấn đề của riêng bạn.

Trao đổi với nhân viên trong công ty, những người tham gia vào các dự án tương tự như

bạn về những vấn đề mà họ đang gặp phải, những giải pháp mà họ thấy là hiệu quả, áp

dụng những bài học đó để giải quyết vẩn đề trong dự án của bạn.

Xây dựng những giả định “nếu – thì” cho dự án của bạn để dự báo về những vấn đề có

thể nảy sinh và đi tới các giải pháp. Thảo luận ý tưởng của bạn với cấp trên và thu thập ý

kiến phản hồi về chất lượng của những phân tích và tính khả thi của những giải pháp mà

bạn đưa ra.

3

Mô tả tài liệu

Cách thức đo lường năng lực marketing, sáng tạo, thái độ làm việc, tư duy, quản lý ... của nhân viên.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
400
0 trang
0
448
0 trang
0
444
0 trang
0
1045

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3038
1 tài liệu
0
799
6 tài liệu
0
3164
7 tài liệu
0
3567
9 tài liệu
0
4872

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3038
17/01/2019
1 tài liệu
0
799
17/01/2019
6 tài liệu
0
3164
17/01/2019
7 tài liệu
0
3567
17/01/2019
9 tài liệu
0
4872