Tài liệu

d_ test k_ toán 02

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 

Dch v kế toán thc hành Online           Tng hp bài test kiến thc kế toán 

Thời gian: 120 phút 

Họ tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SĐT: . . . . . . . . .. . . Địa chỉ........................................... 

  (Tôi là mt người kế toán - tôi có nim tin vào kh năng trung thc ca mình khi làm bài test)

  
Câu 1.

 Công ty A năm 2011 xác định mc trích lp Qu phát trin khoa hc và công ngh  (Qu) là 10% 

trên thu nhp tính thuế và Công ty đã thc hin trích lp Qu hàng năm t năm 2011 đến năm 2016. Đầ
n
ăm 2017 khi lp báo cáo quyết toán thuế thu nhp doanh nghip năm 2016, Công ty A lp báo cáo tình 
hình trích l
p và s dng Qu sau 5 năm căn c theo báo cáo trích, s dng Qu hàng năm như sau: 
M
c trích lp Qu năm 2011 là 2 t đồng. Đến hết k tính thuế năm 2016, Công ty A mi s dng cho 
nghiên c
u khoa hc là 1,2 t đồng. Do s dng Qu không hết 70% nên Công ty thuc din b truy thu 
thu
ế đối vi s tin Qu s dng không hết và trên s lãi phát sinh t s tiđã trích Qu theo quy định. 
Gi
 s mc thuế sut thuế thu nhp doanh nghip áp dng đối vi Công ty trong giai đon trích Qu là 
25%. Xác 
định s tin thuế b truy thu ? 
 

A.

 200 triệu đồng 

 

 

B.

 Số khác 

 

 

C.

 

248 triệu đồng 

 

 

D.

 48 triệu đồng     

 Câu 2.

 :Thuế thu nhp cá nhân không bóp méo giá c ca hàng hóa, dch v vì:  

 

A.

 Nó làm giảm thu nhập cá nhân     

 

B.

 Nó cấu thành trong giá cả của hàng hóa, dịch vụ 

 

C.

 

 Nó không cấu thành trong giá cả của hàng hóa, dịch vụ     

 

D.

 Nó ảnh hưởng tới cầu có khả năng thanh toán của cá nhân 

 Câu 3.

 Văn bn pháp lut nào sau đây đã hết hiu lc ? 

 

A.

  Thông tư số 16/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 

 

 

B.

  Thông tư số: 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002     

 

C.

 Thông tư số: 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 

 

 

D.

 

   Tất cả  

 Câu 4.

  Thđim tính thuế xut khu, thuế nhp khu là : 

 

A.

 

Ngày đăng ký tờ khai Hải quan 

 

 

B.

  Tất cả đều sai. 

 

C.

 Ngày hàng cập cảng.      

 

D.

 Ngày giải phóng hàng khoải tàu. 

 Câu 5.

 Trường hp nào sau đây được xác định là s dng bt hp pháp hóa đơn? 

 

A.

 Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hoá, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian 

lận thuế; để hợp thức hàng hoá, dịch vụ mua vào không có chứng từ.     
 

B.

   Sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hoá hàng hoá, dịch vụ mua vào không 

có chứng từ hoặc hàng hoá, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hoá nhưng không kê khai nộp thuế.     
 

C.

 Hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hoá, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên 

của hoá đơn.     
 

D.

 

Tất cả. 

 Câu 6.

 Khon chi nào sau đây được hch toán vào chi phí được tr khi xác định thu nhp chu thuế trong 

k tính thuế ? 
 

A.

  Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh 
 

B.

 

Các khoản chi cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh     
 

C.

 Tất cả đều sai 

 

D.

 Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh, Các khoản chi cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ hoạt động sản 
xuất kinh doanh     

 
 

background image

 

 
 Câu 7. 

Thu nhp chu thuế TNDN  trong k tính thuế được xác định như sau:  

 

A.

 Bằng (= )Thu nhập chịu thuế-(Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được kết chuyển) 

 

B.

 

Bằng ( = ) (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác.     

 

C.

  Bằng ( = ) Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN (25%)   

 

D.

 Bằng ( = ) Doanh thu - Giá vốn - Chi phí QLDN - Chi phí BH - Chi phí khác     

 Câu 8. 

Chi phí khu hao TSCĐ nào sau đây được tr khi tính thuế TNDN ? 

 

A.

 

 TSCĐ sử dụng phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như trạm y tế, nhà nghĩ giữa ca, cơ 

sở đào tạo, dạy nghề, xe đưa đón người lao động.     
 

B.

 TSCĐ đã đưa đi góp vốn liên doanh.     

 

C.

 Xe ô tô riêng của Giám đốc. 

 

D.

 TSCĐ đã khấu hao hết, nhưng vẫn còn sử dụng tốt trong việc sản xuất kinh doanh của đơn vị.     

 Câu 9.

 T ngày 01/01/2009, khi bán hàng ghi thuế sut cao hơn quy định mà CSKD chưa t điu chnh, cơ 

quan thuế kim tra , phát hin thì x lý như sau: 
 

A.

 

Không phải kê khai, nộp thuế. 

 

B.

  Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi trên hoá đơn.     

 

C.

 

Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định.     

 

D.

 

Được lập lại hoá đơn mới theo đúng thuế suất quy định.     

 Câu 10.

 Khai thuế GTGT là loi thuế khai theo tháng và các trường hp: 

 

A.

 Khai quyết toán năm đối với thuế GTGT tính theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT     

 

B.

 Khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán 

hàng vãng lai ngoại tỉnh     
 

C.

 Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh đối với thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của 

người kinh doanh không thường xuyên.     
 

D.

 Tất cả các phương án trên. 

 Câu 11.

 Trường hp có s thay đổđịa ch kinh doanh, t chc, h, cá nhân kinh doanh phi gi thông 

báo phát hành hoá đơn cho cơ quan thuế nơi chuyđến, trong đó nêu rõ s hoá đơđã phát hành chưa s 
d
ng, s tiếp tc s dng đúng hay sai? 
 

A.

 

Đúng 

B.

 Sai 

 Câu 12.

 Cty Hoàng Gia Lut mua 01 căn nhà ca Cty BĐộng Sn Hoàng Anh Gia Lai ti Hà Nđể làm 

Văn phòng chi nhánh ca Cty Hoàng Gia Lut có hóa đơn GTGT ghi tách riêng giá bán nhà là 16 t, giá 
tr
 quyn s dng đất là 14 t. Xác định Nguyên giá TSCĐ Cty Hoàng Gia Luđược trích khu hao vào 
chi phí 
được tr
 

A.

 30 tỷ 

B.

 

16 tỷ     

C.

 14 tỷ    

 Câu 13.

 

Đối vi các doanh nghiđã thành lp trên 3 năm, chi phí qung cáo, tiếp th, khuyến mi, tiế

tân, khánh tiết, chi phí giao dch, đối ngoi, chi hoa hng môi gii, chi phí hi ngh và các loi chi phí khác 
theo s
 thc chi nhưng b khng chế
 

A.

 

 Tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí được trừ     

 

B.

 Không khống chế mức tối đa. 

 

C.

 Tối đa không quá 20% tổng số các khoản chi phí được trừ     

 

D.

 Tối đa không quá 15% tổng số các khoản chi phí được trừ     

 Câu 14.

 Người np thuế có s tin thuế đã np tha có quyn : 

 

A.

  Bù trử số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau     

 

B.

 Đề nghị hoàn trả khi không còn nợ tiền thuế, tiền phạt     

 

C.

 Trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo 

 

D.

 

Tất cả đều đúng 

 Câu 15. 

Chênh lch do đánh giá li TSCĐ để điu chuyn tài sn  khi chia, tách, hp nht, sáp nhp, 

chuyđổi loi hình doanh nghip tính mt ln vào thu nhp khác khi xác định thu nhp chu thuế TNDN 
t
i doanh nghip có tài sđánh giá lđể điu chuyn ? 
 

A.

 

 Đúng        

B.

 Sai 

  
 
 

background image

 

 
Câu 16.

 

Điu kin áp dng ưđãi thuế thu nhp doanh nghip: 

 

A.

  

Cả hai trường hợp  đều sai 

 

B.

  Thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế theo kê khai 

 

C.

   Thuộc dối tượng được ưu đãi theo quy định của pháp luật 

 

D.

 

Cả hai trường hợp đều đúng 

 Câu 17.

 Công ty c phn Hoàng gia Lut thc hin phát hành thêm 10.000 c phiếđể huy động vn, 

Mnh giá 10.000 đ/ CP.  Trong khi giá phát hành (thc tế thu v) là 25.000đ /CP. phn chênh lch ln hơ
gi
a giá phát hành và mnh giá là 15.000 đ /CP. Xác định thuế TNDN phi nđối vi khon chênh lch 
này ?. Bi
ết rng Thuế sut thuế thu nhp doanh nghiđối vi thu nhp t chuyn nhượng vn, chuy
nh
ượng chng khoán là 25%. 
 

A.

 30.000.000    

 

 

 

B.

 37.500.000     

 

C.

 

Không phải tính và nộp thuế TNDN 

 Câu 18.

 Công ty dt X (gi là bên A) thuê Công ty xây dng Y (gi là bên B) thc hin xây dng lđặ

m rng xưởng sn xut. 
    T
ng giá tr công trình chưa có thuế GTGT là 200 t đồng, trong đó: 
    - Giá tr
 xây lp:                                       80 t đồng. 
    - Giá tr
 thiết b bên B cung cp và lđặt:            120 t đồng. 
    - Thu
ế GTGT 10%:     (80 + 120)x10% =                   20 t đồng. 
    - T
ng s tin bên A phi thanh toán là:                220 t đồng. 
Khi nh
n bàn giao nhà xưởng, Kế toán phi hch toán tăng giá tr TSCĐ để tính khu hao là ?    
 

A.

 Số khác 

B.

 

200 tỷ     

C.

 220 tỷ     

 Câu 19.

 Khi cơ quan thuế kim tra phát hin mt s khon thuc chi phí được tr mà doanh nghip không 

kê khai thì khi đó doanh nghip có được tính thêm chi phí đó vào chi phí được tr không? 
 

A.

 Được, Nếu khoản chi phí đó là chi phí được trừ theo quy định.     

 

B.

 Được, Nếu khoản chi phí đó nằm trong kỳ cùng với niên độ kiểm tra của cơ quan thuế.     

 

C.

 

 Không được. 

 Câu 20.

 Căn c tính thuế TTĐB là gì? 

 

A.

 

Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB và thuế suất thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ đó.  

 

B.

 

Thuế suất thuế TTĐB   

 

C.

 

Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB    

 

D.

 Tất cả đều sai. 

 Câu 21.

 Thđim xác định thu nhp chu thuế đối vi thu nhp t tin lương, tin công là 

 

A.

 Ngày cuối cùng của kỳ lương. 

 

B.

 

 Thời điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người lao động. 

 

C.

 Tất cả đều đúng 

 Câu 22.

 Thuế TNCN là loi thuế Gián thu 

 

A.

 Đúng 

B.

 

  Sai 

 Câu 23.

 Doanh nghiđược thành lp theo quy định ca pháp lut Vit Nam np thuế thu nhp doanh 

nghiđối vi: 
 

A.

 Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam    

 

B.

 Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam     

 

C.

 

  Cả hai phương án trên 

 Câu 24. 

Mt doanh nghip trong năm tính thuế có tài liu: 

- Doanh thu bán hàng: 6.000 triđồng 
- T
ng các khon chi được tr khi tính thuế TNDN (không bao gm chi qung cáo, tiếp th ...) là 3.500 tri
đồng. 
- Ph
n chi qung cáo, tiếp th ... liên quan trc tiếđến hođộng sn xut, kinh doanh có đầđủ hóa đơn, 
ch
ng t hp pháp : 430 triđồng 
Thu nh
p chu thuế TNDN ca doanh nghip trong k tính thuế là: 
 

A.

 Số khác 

 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1286
IT
3 tài liệu
0
1508
8 tài liệu
0
4902
10 tài liệu
0
6347
5 tài liệu
0
2339
2 tài liệu
0
1058
6 tài liệu
0
2651
2 tài liệu
0
1100
1 tài liệu
0
726

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1286
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1508
23/09/2018
8 tài liệu
0
4902
23/09/2018
10 tài liệu
0
6347
23/09/2018
5 tài liệu
0
2339
23/09/2018
2 tài liệu
0
1058
23/09/2018
6 tài liệu
0
2651
23/09/2018
2 tài liệu
0
1100
23/09/2018
1 tài liệu
0
726