Tài liệu

CV 4785-LDTBXH-LDTL nam 2013

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ LAO ĐỘNG -

THƯƠNG BINH VÀ XÃ

HỘI

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 4785/LĐTBXH-LĐTL

V/v hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:  Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

(Số 499 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 86/CĐ.KCN ngày 07/10/2013 của Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình 
Dương về việc hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến 
như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả 
đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải 
nghỉ việc trong thời gian điều trị, không quy định trường hợp nếu hết hạn hợp đồng lao động thì không 
phải trả lương trong thời gian điều trị. Vì vậy, người sử dụng lao động vẫn phải trả đủ tiền lương theo 
hợp đồng lao động cho người lao động trong thời gian điều trị tai nạn lao động mặc dù trong thời gian 
này hợp đồng lao động hết hiệu lực.

2. Căn cứ vào khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 07/2010/TT-
BYT ngày 05/4/2010 và Điều 1 Thông tư số 39/2012/TT-BYT ngày 05/6/2012 của Bộ Y tế thì chi phí 
giám định y khoa lần đầu do người sử dụng lao động chi trả, chi phí giám định thương tật tái phát do cơ
quan bảo hiểm xã hội chi trả, trừ trường hợp người lao động tự yêu cầu giám định.

3. Về kết luận thế nào là ổn định thương tật, cơ quan có chức năng kết luận thương tật đã được điều trị 
ổn định để đưa đi giám định y khoa, đề nghị Công đoàn các KCN Bình Dương có văn bản gửi Bộ Y tế 
để được hướng dẫn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để công đoàn biết và thực hiện theo quy định của pháp 
luật./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Minh Hào

background image

 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
523
0 trang
0
503
0 trang
0
590
0 trang
0
422
0 trang
0
422
0 trang
0
609
0 trang
0
492
0 trang
0
449
0 trang
0
553
0 trang
0
476
0 trang
0
525
0 trang
0
502
0 trang
0
466
0 trang
0
488
0 trang
0
461
0 trang
0
483
0 trang
0
495
0 trang
0
430
0 trang
0
551
0 trang
0
483
0 trang
0
525
0 trang
0
440
0 trang
0
458
0 trang
0
466

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
793
1 tài liệu
0
727
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3102
1 tài liệu
0
755
1 tài liệu
0
755
2 tài liệu
0
1064
1 tài liệu
0
770
4 tài liệu
0
2287
2 tài liệu
0
1262
3 tài liệu
0
1581
1 tài liệu
0
704
10 tài liệu
0
4810
10 tài liệu
0
5319
10 tài liệu
0
5925
5 tài liệu
0
2905

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1587
18/09/2018
1 tài liệu
0
793
18/09/2018
1 tài liệu
0
727
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3102
18/09/2018
1 tài liệu
0
755
18/09/2018
1 tài liệu
0
755
18/09/2018
2 tài liệu
0
1064
18/09/2018
1 tài liệu
0
770
18/09/2018
4 tài liệu
0
2287
18/09/2018
2 tài liệu
0
1262
18/09/2018
3 tài liệu
0
1581
18/09/2018
1 tài liệu
0
704
18/09/2018
10 tài liệu
0
4810
18/09/2018
10 tài liệu
0
5319
18/09/2018
10 tài liệu
0
5925
18/09/2018
5 tài liệu
0
2905