Tài liệu

CV 4754-LDTBXH-LDTL nam 2013

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ LAO ĐỘNG -

THƯƠNG BINH VÀ XÃ

HỘI

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 4754/LĐTBXH-LĐTL

V/v chấm dứt hợp đồng lao động trái 
pháp luật

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 15062/BTC-TCT ngày 04/11/2013 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc chấm
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trước thời 
điểm Bô luật lao động năm 2012 có hiệu lực (ngày 01/5/2013) thì việc giải quyết quyền và lợi ích của 
người lao động và người sử dụng lao động được áp dụng theo duy định tại Bộ luật lao động năm 1994 
(sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006 và 2007) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 41 của Bộ luật lao động năm 1994 thì trường hợp người
sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật do vi phạm thời hạn báo 
trước mà người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc và người lao động 
đồng ý thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động các khoản sau:

- Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc cộng 
với ít nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có);

- Trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật lao động;

- Khoản tiền bồi thường thêm để chấm dứt hợp đồng lao động do hai bên thỏa thuận.

- Bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo
trước.

Căn cứ vào quy định nêu trên và hồ sơ gửi kèm công văn số 15062/BTC-TCT thì khoản tiền 05 tháng 
tiền lương do Công ty trách nhiệm hữu hạn Scancom Việt Nam thỏa thuận với ông Nguyễn Nhật Thanh
là khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định tại 
điểm 12, mục III phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì khoản 
tiền bồi thường thêm này (05 tháng tiền lương) là khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật 
được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng cục Thuế nghiên cứu./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

background image

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Minh Hào

 

 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
525
0 trang
0
505
0 trang
0
591
0 trang
0
422
0 trang
0
424
0 trang
0
610
0 trang
0
493
0 trang
0
450
0 trang
0
555
0 trang
0
476
0 trang
0
527
0 trang
0
503
0 trang
0
468
0 trang
0
489
0 trang
0
464
0 trang
0
487
0 trang
0
496
0 trang
0
431
0 trang
0
553
0 trang
0
483
0 trang
0
525
0 trang
0
444
0 trang
0
461
0 trang
0
467

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1600
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
736
2 tài liệu
0
1120
6 tài liệu
0
3114
1 tài liệu
0
757
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2303
2 tài liệu
0
1270
3 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
712
10 tài liệu
0
4847
10 tài liệu
0
5348
10 tài liệu
0
5957
5 tài liệu
0
2919

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1600
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
736
18/09/2018
2 tài liệu
0
1120
18/09/2018
6 tài liệu
0
3114
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2303
18/09/2018
2 tài liệu
0
1270
18/09/2018
3 tài liệu
0
1587
18/09/2018
1 tài liệu
0
712
18/09/2018
10 tài liệu
0
4847
18/09/2018
10 tài liệu
0
5348
18/09/2018
10 tài liệu
0
5957
18/09/2018
5 tài liệu
0
2919