Tài liệu

CV 4753-LDTBXH-LĐTL nam 2013

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ LAO ĐỘNG -

THƯƠNG BINH VÀ XÃ

HỘI

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 4753/LĐTBXH-LĐTL

V/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
người lao động

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:  Công ty trách nhiệm hữu hạn Hansoll Vina

(Đ/c: Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 02-10/CV-HSV ngày 08/10/2013 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hansoll Vina 
về việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý 
kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty cho thôi việc đối với người lao động trước thời điểm Bộ luật lao động năm 
2012 có hiệu lực thì Công ty áp dụng quy định tại Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 
2002, 2006 và 2007) và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết chế độ cho người lao động.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Bộ luật lao động và Điều 10 của Nghị định số 39/2003/NĐ-
CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ thì trong trường hợp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ (thay đổi một 
phần hoặc toàn bộ máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiến có năng suất lao động cao hơn; thay 
đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động ít hơn; thay đổi cơ cấu tổ chức: sáp 
nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị) mà người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh 
nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại 
người lao động để tiếp tục sử dụng lao động vào nhũng chỗ làm việc mới; nếu không thể giải quyết 
được việc làm mới, phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm
việc trả một tháng lương, nhưng thấp nhất cũng bằng hai tháng lương.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và hồ sơ gửi kèm công văn số 02-10/CV-HSV của Công ty thì trường
hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Hansoll Vina chuyển đổi từ việc sử dụng xe của công ty sang hình 
thức thuê xe của công ty dịch vụ vận chuyển dẫn đến ông Lê Tiến Dũng bị mất việc làm thì Công ty có 
trách nhiệm đào tạo lại ông Dũng để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới. Trường hợp không 
thể giải quyết được việc làm mới, phải cho ông Dũng thôi việc thì Công ty có trách nhiệm chi trả trợ 
cấp mất việc làm cho ông Dũng theo quy định tại Điều 17 của Bộ luật lao động và Điều 12, Điều 13 
của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN

LƯƠNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

background image

- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL

Hoàng Minh Hào

 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
523
0 trang
0
502
0 trang
0
587
0 trang
0
422
0 trang
0
422
0 trang
0
604
0 trang
0
492
0 trang
0
449
0 trang
0
550
0 trang
0
475
0 trang
0
525
0 trang
0
501
0 trang
0
465
0 trang
0
485
0 trang
0
461
0 trang
0
482
0 trang
0
495
0 trang
0
430
0 trang
0
550
0 trang
0
482
0 trang
0
525
0 trang
0
439
0 trang
0
458
0 trang
0
466

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1584
1 tài liệu
0
791
1 tài liệu
0
727
2 tài liệu
0
1110
6 tài liệu
0
3094
1 tài liệu
0
753
1 tài liệu
0
754
2 tài liệu
0
1060
1 tài liệu
0
766
4 tài liệu
0
2280
2 tài liệu
0
1261
3 tài liệu
0
1579
1 tài liệu
0
702
10 tài liệu
0
4790
10 tài liệu
0
5303
10 tài liệu
0
5905
5 tài liệu
0
2899

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1584
18/09/2018
1 tài liệu
0
791
18/09/2018
1 tài liệu
0
727
18/09/2018
2 tài liệu
0
1110
18/09/2018
6 tài liệu
0
3094
18/09/2018
1 tài liệu
0
753
18/09/2018
1 tài liệu
0
754
18/09/2018
2 tài liệu
0
1060
18/09/2018
1 tài liệu
0
766
18/09/2018
4 tài liệu
0
2280
18/09/2018
2 tài liệu
0
1261
18/09/2018
3 tài liệu
0
1579
18/09/2018
1 tài liệu
0
702
18/09/2018
10 tài liệu
0
4790
18/09/2018
10 tài liệu
0
5303
18/09/2018
10 tài liệu
0
5905
18/09/2018
5 tài liệu
0
2899