Tài liệu

CV 4064-BHXH-THU_Mot so thay doi trong chinh sach bao hiem tu ngay 01.01...

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

BAa

HIEM

XA

HOI VIET NAM

BAo HIEM

xA

HQI TP. H6 CHI MINH

s6 :

46hf

/BHXH- THU

V

Iv

m(>ts6 thay d6i trong chinh sach

thu

BHXH, BHYT

va

BH

thAtnghi~p

tir ngay 01/01/2015

CQNG HoA

xA

HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc lip

- TV do - H,nh

phuc

TP.

H6 Chi Minh, ngay Adthang )2-nam

2014

Kinh gui: Cac don vi su d\lng lao dQng tren dia bim TP. H6 Chi Minh.

Tir ngay 01 thang 01 nam 2015, chinh sach thu bao hiSm xa hQi (BHXH), bao

hiSm y tS (BHYT) va bao hiSm that nghi~p (BHTN) co mQt s6 thay d6i khi Lu~t

sua d6i b6 sung mQt s6 DiSu cua Lu~t BHYT (Lu~t s6 46/2014/QHI3

ngay 13

thang 6 nam 2014); Lu~t Vi~c lam (Lu~t s6 38/2013/QHI3

ngay 16 thang 11 nam

2013 co hi~u l\Ic thi hanh.

Trong khi cha hu6ng ddn cua cooquan co thAm quySn, Bao hiSm xa hQi Thanh

ph6 H6 Chi Minh thong bao nhu sau:

1/ Dai tUQ11gtham gia BHXH, BHYT, BHTN b~t bUQc:

- KS tir ngay 01 thang 01 nam 2015, nguai lao dQng lam vi~c theo hqp d6ng

lao dQng co tho; h,n tir

du

03 thang trong tat ca cac cooquan, don vi (khong phan

bi~t s6 luqng lao dQng don vi dang su d\lng) dSu thuQc d6i tuqng d6ng thai tham
gia BHXH, BHYT va BHTN b~t bUQCtheo quy dinh t:;tiDiSu 2, Lu~t BHXH (Lu~t

s6 71/2006/QHll

ngay 29 thang 6 nam 2006); DiSu 43, Lu~t Vi~c lam (Lu~t s6

38/2013/QHI3)

va Khoan 6, DiSu 1, Lu~t sua d6i b6 sung mQt s6 DiSu cua Lu~t

BHYT (Lu~t s6 46/20 14/QHI3).

Cac cooquan, don vi co su d\lng lao dQng theo chS dQ hqp d6ng lao dQng co

thai h:;tntir 03 thang tr& len tru6c thang 01 nam 2015 ma hqp d6ng lao dQng tiSp
t\lC co gia tri trong nam 20 15 (ho~c nguai lao dQng tiSp t\lC lam vi~c tir thang 01
nam 2015), chua duqc tham gia BHTN, phai duqc cooquan~ don vi l~p thu t\lCtham

gia BHTN tir thang 01 nam 2015.

- D6i v6i nguai lao dQng chi tham gia BHXH b~t bUQc,tiSp t\lC ap d\lng theo

Lu~t BHXH (Lu~t s6 71/2006/QHll);

cac d6i tuqng chi tham gia BHYT ap d\lng

theo Lu~t sua d6i b6 sung mQt s6 DiSu cua Lu~t BHYT (Lu~t s6

46/2014/QHI3).

- Tir ngay 01 thang 01 nam 2015, do muc huang BHYT da duqc diSu chinh

theo Lu~t sua d6i b6 sung mQt s6 DiSu cua Lu~t BHYT, nen cooquan, doonvi ra

soat va yeu cau nguai lao dQng la nguai co cong v6i cach m:;tng, nguai tham gia

khang chiSn, C\IUchiSn binh, than nhan nguai co cong v6i cach m:;tngma tru6c day
chua duqc xac dinh quySn lqi, b6 sung cac chUng nh~n theo quy dinh, dS don vi

l~p thti t\lC diSu chinh the BHYT, xac dinh ma quySn lqi theo quy dinh m6i dS dam

bao nguyen t~c mQt nguai d6ng thai thuQCnhiSu d6i tuqng tham gia BHYT khac
nhau quy dinh t:;ti DiSu 12 cua Lu~t BHYT (da diSu chinh b6 sung theo Lu~t s6

background image

46/2014/QHI3)

thi dong BHYT theo d6i tuqng dfiu tien ma nguai do dugc xac

dinh theo thu t\1'cua cac d6i tuqng quy dinh va dugc hUOng quySn 19i BHYT theo
d6i tuqng co quySn 19i cao nh~t.

2/ Ty I~ doog BHXH, BHYT, BHTN:

Tir ngay 01 thang 01 nam 2015, hang thang, nguai sir d\lng lao dQng dong

cho nguai lao dQng va trich tir tiSn luong thang cua nguai lao dQng dS dong cung
mQt hlc vao Quy BHXH, BHYT, BHTN v6i ty l~ dong la 32,5 %, trong do:

Nguai sir d\lng lao dQng dong 22% (18% nQp quy BHXH, 3% nQP Quy

BHYT, 1% nQp Quy BH th~t nghi~p).

Nguai lao dQng dong 10,5% (8% nQp quy BHXH, 1,5% nQp Quy BHYT va

1% nQp Quy BHTN).

3/ Mu-c ti~o luO'og lam CO'

sO-

doog BHXH, BHYT, BHTN:

3.1 - D6i v6i nguai lao dQng thuQc d6i tuqng th\1'chi~n che dQ tiSn luong do

Nha nu6c quy dinh thi can cu dS dong BHXH, BHYT, BHTN la h~ s6 tiSn luong
thang theo ng~ch b~c, c~p quan ham va cac khmin ph\l c~p chuc V\l, ph\l c~p tham
nien vugt khung, ph\! c~p tham nien nghS (neu co) tinh theo muc luong co sa do

Chinh phu quy dinh.

Muc tiSn luong thang th~p nh~t dS tinh dong BHXH~ BHYT, BHTN la muc

luong co sa va muc tiSn luong t6i da dS tinh milc dong BHXH, BHYT, BHTN la
20 Ifillmuc luong co sa.

3.2 - D6i v6i nguai lao dQng hUOng tiSn luong theo quy dinh cua nguai sir

d\lng lao dQng thi can cu dS dong BHXH, BHYT, BHTN la tiSn luong thang dugc
ghi trong hgp d6ng lao dQng.

Muc tiSn luong thang thip ohit dS tinh muc dong BHXH la mtfc 1U'(fogtBi

thi~ll vilog va muc tiSn luong tBi da dS tinh muc dong BHXH la 20 I§o mtfc
IU'(fogCO'

sO-.

Muc tiSn luong thang tBi da dS tinh muc dong BHYT la 20 I§o mtfc IU(fog

C(f

sO-.

Muc tiSn luong thang thip ohit dS tinh dong BHTN la mu-c IU'O'ogtBi thi~ll

vilog va muc tiSn luong tBi da dS tinh muc dong BHTN la 20 I§o mu-c IU(fog tBi
thi~ll vilog.

4/ LUll

Y

troog doog BHYT:

- Nguai lao dQng trong thai gian nghi vi~c hUOng che dQ thai san theo quy

dinh cua phap lu~t vS bao hiSm xa hQi thi milc dong hang thang b~ng 4,5% tiSn
luong thang cua nguai lao dQng tru6c khi nghi thai san do t6 chuc bao hiSm xa hQi
dong.

- Nguai lao dQng trong thai gian nghi vi~c hUOng che dQ 6m dau tir 14 ngay

tra

len trong thang theo quy dinh cua phap lu~t vS bao hiSm xa hQi thi khong phai

dong bao hiSm y te nhung v~n dugc hUOng quySn 19i bao hiSm y te.

background image

- Nguai lao dQng trong thai gian bi t~m giam, t~m gift ho~c t~m dinh chi cong

tac d@di~u tra, xem xet kSt lu~n co hay khong vi~c vi ph~ni phap lu~t thi muc dong
hang thang b~ng 4,5% cua 50% muc ti~n luong thang ma nguai lao dQng duQ'c
hUOng theo quy dinh cua phap lu~t. Truang hgp ca quan co thfim quy~n kSt lu~n la
khong vi ph~m phap lu~t, nguai lao dQng phai truy dong bao hi@my tS tren s6 ti~n

luong duQ'ctruy linh.

- Nguai lao dQng trong thai gian duQ'c cu di hQc t~p ho~c cong tac t~i nuac

ngoai thi khong phai dong bao hiSm y tS; thai gian do duQ'c tinh la thai gian tham
gia bao hiSm y tS cho dSn ngay co quySt dinh

tra

l~i lam vi~c cua ca quan, t6 chuc

cudi.

- Nguai lao dQng trong thai gian di lao dQng t~i nuac ngoai thi khong phai

dong bao hiSm y tS; trong thai gian 60 ngay kS tir ngay nh~p canh v~ nuac nSu
tham gia bao hiSm y tS thi toan bQ thai gian di lao dQng t~i nuac ngoai va thai gian
kS tir khi v~ nuac dSn thai diSm tham gia bao hiSm y tS duQ'c tinh la thai gian tham
gia bao hiSm y tS lien tl,lc.

Nguai dang hUOng trQ' c~p th~t nghi~p: Nguai lao dQng trong thai gian lam

thu tl,lCcha hUOng chS dQ trQ'c~p th~t nghi~p theo quy dinh cua Lu~t Vi~c lam nSu
khong tham gia bao hiSm y tS theo cac nhom khac, thai gian do duQ'c tinh la thai
gian tham gia bao hiSm y tS.

- Ca

quan, t6 chuc, nguai su dl,lng lao dQng co trach nhi~m dong BHYT ma

khong dong ho~c dong khong dAy du theo quy dinh thi se bi xu ly: Phai dong du s6
ti~n chua dong va nQp s6 ti~n Uiib~ng hai IAnmuc Hli su~t lien ngan hang tinh tren

s6 ti~n, thai gian ch~m dong; d6ng thai phai hoan tra toan bQ chi phi cho nguai lao
dQng trong ph~m vi quy~n lQ'i,muc hUOng bao hiSm y tS ma nguai lao dQng da chi

tra trong thai gian chua co the BHYT.

5/

LU'u

y

v~

ki~m tra DhaD thaD trU'O'c khi

l~p

sA

BHXH:

BHXH thanh ph6 da co Cong van s6 3558/BHXH-THU

ngay 13 thang 11

nam 2014 yeu cAu cac don vi su d\mg lao dQng khi l~p thu tl,lCtang mai d6i tuqng
tham gia BHXH, BHYT, BHTN phai kiSm tra, d6i chiSu h6 sa nhan than vai
CMND dS ngan ngira tinh tr~ng muqn h6 sa cua nguai khac dS xin vi~c lam va
dang kY BHXH.

Cac truang hgp tang mai tir ngay 01 thang 01 nam 2015, c6 tinh vi ph~m,

muqn h6 sa cua nguai khac d@xin vi~c lam va dang kY BHXH, BHYT, BHTN thi
xem nhu khong co nhu cAuthl,l hUOngv~ bao hiSm. Do do, khi bi phat hi~n ho~c co
nhu cAu thi se bi khuac tir quy~n lQ'i cua minh. Bao hiSm xa hQi Thanh ph6 se
khong chiu trach nhi~m di~u chinh l~i nhan than theo yeu cAu cua nguai c6 tinh

khai gian d6i.

6/

TA

chu-c thU'c hieD:

.

.

Bao hiSm xa hQi Thanh ph6 d~ nghi cac ca quan, don vi:

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1601
1 tài liệu
0
799
1 tài liệu
0
740
2 tài liệu
0
1121
6 tài liệu
0
3118
1 tài liệu
0
758
1 tài liệu
0
761
2 tài liệu
0
1071
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
2304
2 tài liệu
0
1272
3 tài liệu
0
1588
1 tài liệu
0
714
10 tài liệu
0
4849
10 tài liệu
0
5011
10 tài liệu
0
5960
5 tài liệu
0
2920

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1601
18/09/2018
1 tài liệu
0
799
18/09/2018
1 tài liệu
0
740
18/09/2018
2 tài liệu
0
1121
18/09/2018
6 tài liệu
0
3118
18/09/2018
1 tài liệu
0
758
18/09/2018
1 tài liệu
0
761
18/09/2018
2 tài liệu
0
1071
18/09/2018
1 tài liệu
0
774
18/09/2018
4 tài liệu
0
2304
18/09/2018
2 tài liệu
0
1272
18/09/2018
3 tài liệu
0
1588
18/09/2018
1 tài liệu
0
714
18/09/2018
10 tài liệu
0
4849
18/09/2018
10 tài liệu
0
5011
18/09/2018
10 tài liệu
0
5960
18/09/2018
5 tài liệu
0
2920