Tài liệu

CV 2578_BHXH-CSXH ngay 14_07_2015

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

https://www.facebook.com/groups/vanbanphapluatcuaban/

BẢO HIỂM XàHỘI 

VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 2578/BHXH-CSXH
V/v ngăn chặn tình trạng trục 
lợi chế độ thai sản

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Để tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng lạm dụng hưởng chế độ ốm 
đau, thai sản, bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, BHXH Việt Nam đã có Công văn 
số 2388/BHXH-CSXH ngày 27/6/2013 chỉ đạo BHXH các tỉnh. Tuy nhiên, thời 
gian gần đây việc trục lợi chế độ thai sản với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. 
Nhằm đảm bảo thực hiện chế độ chính sách chặt chẽ, đúng quy định, ngăn chặn 
việc trục lợi chế độ thai sản, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh triển khai ngay 
một số nội dung sau:

https://www.facebook.com/groups/vanbanphapluatcuaban/

background image

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn của BHXH Việt 
Nam tại Công văn số 2388/BHXH-CSXH ngày 27/6/2013 nêu trên;
2. BHXH tỉnh cần chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan 
như: Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã 
hội, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế... để tổ chức các cuộc thanh tra, 
kiểm tra liên ngành. 

Lưu ý kiểm tra xem doanh nghiệp đăng ký đóng BHXH 

thực tế có hoạt động hay không, doanh nghiệp đăng ký bất thường như: Tăng 
mức đóng cao cho một số lao động nữ (kể cả trường hợp đăng ký đóng với số 
tiền hợp lý); báo giảm lao động khi đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở 
lên để chốt sổ BHXH,

 kiểm tra các trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ, ủy quyền 

nhận chế độ thai sản, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, uốn nắn những sai sót 
trong công tác quản lý và thực hiện chính sách BHXH, 

nếu phát hiện có hiện tượng

đăng ký đóng BHXH bắt buộc nhưng thực tế không làm việc không hưởng tiền 
lương, tiền công tại đơn vị thì không giải quyết hưởng chế độ thai sản; đ

ồng thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền của địa phương 
tiến hành thanh tra và kết luận xử lý vi phạm, đề nghị truy tố trước pháp luật những
vụ vi phạm điển hình.
Yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan và 
BHXH cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH; Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: Thu; Tài chính-Kế toán; 
Kiểm tra; Pháp chế;
- Website;
- Lưu: VT, CSXH(2b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh

Tập tin PDF: 

https://www.facebook.com/groups/vanbanphapluatcuaban/

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
794
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3107
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2294
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4829
10 tài liệu
0
4999
10 tài liệu
0
5330
5 tài liệu
0
2910

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
794
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3107
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2294
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4829
18/09/2018
10 tài liệu
0
4999
18/09/2018
10 tài liệu
0
5330
18/09/2018
5 tài liệu
0
2910