Tài liệu

CV 11344.07112012.SLDTBXH (V) bao cao tien thuong TET 2013

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG

BINH VÀ XàHỘI

--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Số: 11344/SLĐTBXH-LĐ
Về báo cáo tiền lương năm 2012 
và kế hoạch thưởng Tết năm 
2013

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: - Sở, Ban, Ngành chức năng thành phố;

- Ban Quản lý các KCX – KCN thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa 
bàn thành phố.

Nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản 
xuất kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp cuối năm, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần 
kinh tế đóng trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện tốt việc trả lương vào thời điểm 
cuối năm 2012 và trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch
năm 2013, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế:

1.1. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của 
người lao động, doanh nghiệp công bố kế hoạch xét thưởng cho người lao động trên cơ sở
các thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy 
chế của đơn vị, cụ thể:

- Thông tin đầy đủ, kịp thời kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và 
Tết Âm lịch năm 2013 trước ngày 20/12/2012 để người lao động rõ về các nội dung như:
về tiền lương, tiền thưởng, các khoản phúc lợi, hỗ trợ khác và thời điểm thực hiện chi 
trả…

- Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch về tiền lương, tiền thưởng 
trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2013 cho người lao động, không để xảy ra 
tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn 
trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, cần 
thông tin trao đổi nhanh với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, người lao động và báo cáo 
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để 
cùng phối hợp xử lý.

background image

1.2. Doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, 
chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, 
tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động; đảm bảo các chế độ của người lao động thực
hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy
chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động.

1.3. Báo cáo tiền lương năm 2012 và tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch
năm 2013:

Để tổng hợp nhanh tình hình trả lương, trả thưởng vào dịp cuối năm báo cáo Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền 
lương, tiền thưởng theo biểu mẫu đính kèm Công văn này và gửi trước ngày 10/12/2012 
về địa chỉ sau:

- Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài: gửi báo cáo về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công thuộc Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội, số 159 Pasteur, Quận 3, điện thoại 38.295.900 – 
38.202.634 - 38.209.638.

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp đóng trên
địa bàn thành phố: gửi báo cáo về Phòng Quản lý lao động, Ban Quản lý các Khu chế 
xuất, Khu công nghiệp thành phố, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, điện thoại 
38.232.575.

Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố tổng hợp báo cáo của các 
doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý gửi về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2012 để tổng hợp chung.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân nhân quận, huyện, Ban Quản lý các Khu 
chế xuất, Khu công nghiệp thành phố:

2.1. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thực
hiện việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch 
và Tết Âm lịch năm 2013. Rà soát, nắm tình hình các doanh nghiệp gặp khó khăn trong 
công tác trả lương, trả thưởng để thông tin về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 
hướng hỗ trợ kịp thời.

2.2. Tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở các doanh nghiệp rà soát, đánh giá, điều chỉnh và 
đăng ký lại hệ thống thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng phù hợp với 
mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong năm 2013 theo quy định của Chính phủ.

2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các
doanh nghiệp, trước hết ở những doanh nghiệp thường xảy ra việc vi phạm pháp luật lao 
động, xử lý kiên quyết, kịp thời những doanh nghiệp cố tình không thực hiện đúng quy 
định pháp luật lao động.

background image

Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp phản 
ánh về Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
theo các số điện thoại nêu trên để được hướng dẫn kịp thời ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ LĐ-TB& XH (để báo cáo);
- Thành ủy (để báo cáo);
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Liên đoàn Lao động thành phố (để phối hợp)
- Ban Quản lý KCN-KCN; (để triển khai đến các
- Các Phòng LĐ-TB&XH; DN trên địa bàn)
- Đ/c Trần Trung Dũng - GĐ Sở (để báo cáo);
- Thanh tra Sở (để thực hiện);
- Lưu: VP Sở, Phòng LĐ-TL-TC (Cg).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Xê

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
794
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1115
6 tài liệu
0
3107
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2294
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4999
10 tài liệu
0
5330
10 tài liệu
0
5942
5 tài liệu
0
2910

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
794
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1115
18/09/2018
6 tài liệu
0
3107
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2294
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4999
18/09/2018
10 tài liệu
0
5330
18/09/2018
10 tài liệu
0
5942
18/09/2018
5 tài liệu
0
2910