Tài liệu

Cong van gui Thu tuong ve Danh muc ND huong dan thi hanh

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

BỘ LAO 

ĐỘNG - THƯƠNG BINH

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  VÀ XàHỘI

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   

2622

 /LĐTBXH-PC

                Hà Nội, ngày  02 tháng 08 năm 2012.

V/v: Ban hành danh mục các

Nghị định hướng dẫn thi hành

Bộ luật Lao động

.

 

             

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ.

 

Bộ luật Lao   động đã được Quốc hội khoá XIII thông   qua   vào ngày 18/06/2012

và đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số08/2012/L-CTN ngày 02/07/2012.

Sau   khi   rà soát toàn bộ nội dung   Bộ luật Lao   động để dự kiến ban

hành các Nghị định quy định chi   tiết và hướng dẫn thi   hànhBộ luật Lao   động,   Bộ   Lao
động   -   Thương   binh   và   Xã   hội   trình   Thủ tướng Chính phủ dự kiến danh
mục các Nghị định theo Phụ lục 1đính kèm, trong đó:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên

quan để soạn thảo các Nghị định từ 1 đến 13 trong Phụ lục.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan để soạn thảo văn bản hướng dẫn thi

hành khoản 3 Điều 187   và Điều 240   của Bộluật Lao   động cho   các đối tượng là cán bộ,
công chức, viên chức theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

 

Kính trình   Thủ tướng Chính phủ xem   xét,   quyết định và phân   công   cơ quan

chủ trì soạn thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động../.

 
 

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Vụ PC.

KT. BỘ TR

ƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 
 

 

 
 

 

 

  Phạm Minh Huân

 
 

1

background image

Phụ lục 1:

 

              

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

 

TT

Tên Nghị định

Căn cứ ban hành Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời

giantrình

Ghi chú

1

                 

1 Quy định về chính sách cho vay vốn ưu

đãi từ Quỹ quốc gia việc làm với nơi sử
dụng lao động là người khuyết tật

Khoản 2 Điều 176.

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

1/2013

 

2

                 

2 Quy định về tổ chức dịch vụ việc làm

Khoản 2 Điều 14.

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

4/2013

 

3

                 

3 Quy định chi   tiết và hướng   dẫn thi

hành một số điều của Bộ luật Lao động
về thực hiện quy

 

chế dân

chủ ởcơ sở tại nơi làm việc

Khoản 3 Điều 63.
 

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

1/2013

 

4

                 

4 Quy định chi   tiết và hướng   dẫn thi

hành một số điều của Bộ luật Lao động
về Hợp đồng lao động

- Điều 21;
- Khoản 4 Điều 23;
- Khoản 2 Điều 51;
- Điều 52.

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

1/2013

 

5

                 

5 Quy định chi   tiết và hướng   dẫn thi

hành một số điều của Bộ luật Lao động
về cho thuê lại lao động

Khoản 3 Điều 54

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

1/2013

 

6

                 

6 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một   số   điều   của   Bộ   luật   Lao   động
về Tiền lương

- Khoản 1 Điều 93.

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

1/2013

 

7

                 

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu,

tổ chức Hội đồng tiền lương quốc gia

- Khoản 2 Điều 92

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

2/2013

 

2

background image

8

                 

7 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một   số   điều   của   Bộ   luật   Lao   động
về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Khoản 2 Điều 106.
- Điều 184.

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

1/2013

 

9

                 

8 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một số điều của Bộ luật Lao động về An
toàn lao động, vệ sinh lao động
 

- Điều 135;
- Khoản 2 Điều 167;
- Khoản 3 Điều 142;
- Khoản 3 Điều 147;
- Điều 184

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

2/2013

 

10

             

9 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một số điều của Bộ luật Lao động về lao
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Khoản 9 Điều 172;
- Điều 175.

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

1/2013

 

11

             

  Quy định các trường   hợp   kéo   dài   tuổi

nghỉ

 

hưu đối với người lao

độnglàm việc theo hợp đồng lao động

- Khoản 3 Điều 187. Bộ   Lao   động   -   Thương

binh và Xã hội

Tháng

3/2013

 

12

             

1 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một số điều của Bộ luật Lao động tranh
chấp lao động

- Khoản 2 Điều 198;
- Điều 221.

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

1/2013

 

13

             

  Quy định danh

 

mục doanh

nghiệpkhông được đình công

- Khoản 4 Điều 215;
- Điều 220.

Bộ   Lao   động   -   Thương
binh và Xã hội

Tháng

4/2013

 

14

             

  Quy định các trường   hợp   kéo   dài   tuổi

nghỉ hưu đối với công chức, viên chức.

- Khoản 3 Điều 187. Bộ Nội vụ

Tháng

3/2013

 

15

             

  Quy định chính sách tiền lương áp dụng

đối   với   cán   bộ,   công   chức,   viên   chức,
người   thuộc   lực   lượng   quân   đội   nhân
dân, công an nhân dân

- Điều 240.

Bộ Nội vụ

Tháng

5/2013

 

 

3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1591
1 tài liệu
0
796
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1116
6 tài liệu
0
3108
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2296
2 tài liệu
0
1267
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
5001
10 tài liệu
0
5333
10 tài liệu
0
5944
5 tài liệu
0
2912

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1591
18/09/2018
1 tài liệu
0
796
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1116
18/09/2018
6 tài liệu
0
3108
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2296
18/09/2018
2 tài liệu
0
1267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
5001
18/09/2018
10 tài liệu
0
5333
18/09/2018
10 tài liệu
0
5944
18/09/2018
5 tài liệu
0
2912