Tài liệu

Cong nhan van chuyen

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
638
0 trang
0
380
0 trang
0
434
0 trang
0
391
0 trang
0
374
0 trang
0
478
0 trang
0
389
0 trang
0
475
0 trang
0
466
0 trang
0
406
0 trang
0
383
0 trang
0
461
0 trang
0
419
0 trang
0
500
0 trang
0
397
0 trang
0
401
0 trang
0
370
0 trang
0
388
0 trang
0
427
0 trang
0
442
0 trang
0
772

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2600
3 tài liệu
0
1878
1 tài liệu
0
774
4 tài liệu
0
1890
7 tài liệu
0
3246
3 tài liệu
0
956
7 tài liệu
0
2940
10 tài liệu
0
4443
10 tài liệu
0
4762
10 tài liệu
0
4693
2 tài liệu
0
1373
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
3212
8 tài liệu
0
3536
5 tài liệu
0
2586
10 tài liệu
0
5588
9 tài liệu
0
3946
10 tài liệu
0
4248
6 tài liệu
0
2589
10 tài liệu
0
4233
6 tài liệu
0
2541
3 tài liệu
0
2140
8 tài liệu
0
3420
5 tài liệu
0
2308
6 tài liệu
0
2596
8 tài liệu
0
3231
5 tài liệu
0
3019
9 tài liệu
0
3893
7 tài liệu
0
3953
10 tài liệu
0
4659
1 tài liệu
0
817
10 tài liệu
0
5266
10 tài liệu
0
4959
4 tài liệu
0
1776
5 tài liệu
0
3004
4 tài liệu
0
2829
8 tài liệu
0
3359
10 tài liệu
0
4367

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2600
28/01/2019
3 tài liệu
0
1878
28/01/2019
7 tài liệu
0
3619
28/01/2019
1 tài liệu
0
774
28/01/2019
4 tài liệu
0
1890
28/01/2019
7 tài liệu
0
3246
28/01/2019
3 tài liệu
0
956
28/01/2019
7 tài liệu
0
2940
28/01/2019
10 tài liệu
0
4443
28/01/2019
10 tài liệu
0
4762
28/01/2019
10 tài liệu
0
4693
28/01/2019
10 tài liệu
0
6152
28/01/2019
2 tài liệu
0
1373
30/01/2019
10 tài liệu
0
5511
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
3212
28/01/2019
8 tài liệu
0
3536
28/01/2019
5 tài liệu
0
2586
28/01/2019
10 tài liệu
0
5588
28/01/2019
9 tài liệu
0
3946
28/01/2019
10 tài liệu
0
4248
28/01/2019
6 tài liệu
0
2589
28/01/2019
10 tài liệu
0
4233
28/01/2019
6 tài liệu
0
2541
28/01/2019
3 tài liệu
0
2140
28/01/2019
8 tài liệu
0
3420
28/01/2019
5 tài liệu
0
2308
28/01/2019
6 tài liệu
0
2596
28/01/2019
8 tài liệu
0
3231
28/01/2019
5 tài liệu
0
3019
30/01/2019
9 tài liệu
0
3893
28/01/2019
7 tài liệu
0
3953
28/01/2019
10 tài liệu
0
4659
28/01/2019
1 tài liệu
0
817
28/01/2019
10 tài liệu
0
5266
28/01/2019
10 tài liệu
0
4959
28/01/2019
4 tài liệu
0
1776
28/01/2019
5 tài liệu
0
2859
28/01/2019
3 tài liệu
0
1802
28/01/2019
5 tài liệu
0
2741
28/01/2019
5 tài liệu
0
3004
28/01/2019
4 tài liệu
0
2829
28/01/2019
8 tài liệu
0
3359
28/01/2019
10 tài liệu
0
4367