Tài liệu

Cong nhan SX

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
416
0 trang
0
248
0 trang
0
253
0 trang
0
235
0 trang
0
236
0 trang
0
256
0 trang
0
239
0 trang
0
291
0 trang
0
297
0 trang
0
248
0 trang
0
231
0 trang
0
273
0 trang
0
232
0 trang
0
272
0 trang
0
251
0 trang
0
257
0 trang
0
222
0 trang
0
258
0 trang
0
268
0 trang
0
273
0 trang
0
474

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1682
2 tài liệu
0
946
3 tài liệu
0
1438
5 tài liệu
0
1998
9 tài liệu
0
2413
7 tài liệu
0
2669
10 tài liệu
0
3042
1 tài liệu
0
507
10 tài liệu
0
3448
10 tài liệu
0
3284
4 tài liệu
0
1161
5 tài liệu
0
1887
4 tài liệu
0
1839
3 tài liệu
0
1240
1 tài liệu
0
517
4 tài liệu
0
1171
7 tài liệu
0
2094
3 tài liệu
0
588
7 tài liệu
0
1899
10 tài liệu
0
2846
10 tài liệu
0
2997
10 tài liệu
0
3137
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2074
8 tài liệu
0
2267
5 tài liệu
0
1694
10 tài liệu
0
3694
9 tài liệu
0
2518
10 tài liệu
0
2745
6 tài liệu
0
1650
10 tài liệu
0
2699
6 tài liệu
0
1586
8 tài liệu
0
2148
5 tài liệu
0
1515
6 tài liệu
0
1635
8 tài liệu
0
2038
8 tài liệu
0
2190
10 tài liệu
0
2785

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
1682
28/01/2019
10 tài liệu
0
3985
28/01/2019
2 tài liệu
0
946
30/01/2019
10 tài liệu
0
3645
28/01/2019
3 tài liệu
0
1438
28/01/2019
5 tài liệu
0
1998
30/01/2019
9 tài liệu
0
2413
28/01/2019
7 tài liệu
0
2669
28/01/2019
10 tài liệu
0
3042
28/01/2019
1 tài liệu
0
507
28/01/2019
10 tài liệu
0
3448
28/01/2019
10 tài liệu
0
3284
28/01/2019
4 tài liệu
0
1161
28/01/2019
5 tài liệu
0
1962
28/01/2019
3 tài liệu
0
1172
28/01/2019
5 tài liệu
0
1724
28/01/2019
5 tài liệu
0
1887
28/01/2019
4 tài liệu
0
1839
28/01/2019
3 tài liệu
0
1240
28/01/2019
7 tài liệu
0
2484
28/01/2019
1 tài liệu
0
517
28/01/2019
4 tài liệu
0
1171
28/01/2019
7 tài liệu
0
2094
28/01/2019
3 tài liệu
0
588
28/01/2019
7 tài liệu
0
1899
28/01/2019
10 tài liệu
0
2846
28/01/2019
10 tài liệu
0
2997
28/01/2019
10 tài liệu
0
3137
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2074
28/01/2019
8 tài liệu
0
2267
28/01/2019
5 tài liệu
0
1694
28/01/2019
10 tài liệu
0
3694
28/01/2019
9 tài liệu
0
2518
28/01/2019
10 tài liệu
0
2745
28/01/2019
6 tài liệu
0
1650
28/01/2019
10 tài liệu
0
2699
28/01/2019
6 tài liệu
0
1586
28/01/2019
8 tài liệu
0
2148
28/01/2019
5 tài liệu
0
1515
28/01/2019
6 tài liệu
0
1635
28/01/2019
8 tài liệu
0
2038
28/01/2019
8 tài liệu
0
2190
28/01/2019
10 tài liệu
0
2785