Tài liệu

Cong nhan SX

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
530
0 trang
0
321
0 trang
0
337
0 trang
0
313
0 trang
0
316
0 trang
0
338
0 trang
0
318
0 trang
0
392
0 trang
0
383
0 trang
0
322
0 trang
0
305
0 trang
0
391
0 trang
0
327
0 trang
0
387
0 trang
0
328
0 trang
0
328
0 trang
0
297
0 trang
0
335
0 trang
0
348
0 trang
0
363
0 trang
0
601

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2126
2 tài liệu
0
1175
3 tài liệu
0
1817
5 tài liệu
0
2547
9 tài liệu
0
3131
7 tài liệu
0
3358
10 tài liệu
0
3930
1 tài liệu
0
658
10 tài liệu
0
4430
10 tài liệu
0
4194
4 tài liệu
0
1501
5 tài liệu
0
2488
4 tài liệu
0
2365
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
638
4 tài liệu
0
1529
7 tài liệu
0
2723
3 tài liệu
0
782
7 tài liệu
0
2446
10 tài liệu
0
3680
10 tài liệu
0
3888
10 tài liệu
0
3993
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2682
8 tài liệu
0
2940
5 tài liệu
0
2192
10 tài liệu
0
4723
9 tài liệu
0
3278
10 tài liệu
0
3541
6 tài liệu
0
2158
10 tài liệu
0
3494
6 tài liệu
0
2115
8 tài liệu
0
2832
5 tài liệu
0
1947
6 tài liệu
0
2143
8 tài liệu
0
2653
8 tài liệu
0
2824
10 tài liệu
0
3578

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2126
28/01/2019
10 tài liệu
0
5158
28/01/2019
2 tài liệu
0
1175
30/01/2019
10 tài liệu
0
4657
28/01/2019
3 tài liệu
0
1817
28/01/2019
5 tài liệu
0
2547
30/01/2019
9 tài liệu
0
3131
28/01/2019
7 tài liệu
0
3358
28/01/2019
10 tài liệu
0
3930
28/01/2019
1 tài liệu
0
658
28/01/2019
10 tài liệu
0
4430
28/01/2019
10 tài liệu
0
4194
28/01/2019
4 tài liệu
0
1501
28/01/2019
5 tài liệu
0
2447
28/01/2019
3 tài liệu
0
1521
28/01/2019
5 tài liệu
0
2252
28/01/2019
5 tài liệu
0
2488
28/01/2019
4 tài liệu
0
2365
28/01/2019
3 tài liệu
0
1582
28/01/2019
7 tài liệu
0
3106
28/01/2019
1 tài liệu
0
638
28/01/2019
4 tài liệu
0
1529
28/01/2019
7 tài liệu
0
2723
28/01/2019
3 tài liệu
0
782
28/01/2019
7 tài liệu
0
2446
28/01/2019
10 tài liệu
0
3680
28/01/2019
10 tài liệu
0
3888
28/01/2019
10 tài liệu
0
3993
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2682
28/01/2019
8 tài liệu
0
2940
28/01/2019
5 tài liệu
0
2192
28/01/2019
10 tài liệu
0
4723
28/01/2019
9 tài liệu
0
3278
28/01/2019
10 tài liệu
0
3541
28/01/2019
6 tài liệu
0
2158
28/01/2019
10 tài liệu
0
3494
28/01/2019
6 tài liệu
0
2115
28/01/2019
8 tài liệu
0
2832
28/01/2019
5 tài liệu
0
1947
28/01/2019
6 tài liệu
0
2143
28/01/2019
8 tài liệu
0
2653
28/01/2019
8 tài liệu
0
2824
28/01/2019
10 tài liệu
0
3578