Tài liệu

Cong nghe cap quang

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CÁP QUANG

1. Cấp bậc và định nghĩa năng lực:

Năng lực

2. Các câu hỏi để đánh giá tiêu chí năng lực 

3. Những câu hỏi phỏng vấn về năng lực

4. Đào tạo năng lực

5. Quyền lợi khi đạt cấp

Công nghệ cáp quang: Tổng thể các kiến 

thức phục vụ cho triển khai xây dựng cơ sở 

hạ tầng của mạng có sử dụng cáp quang, quá 

trình bảo dưỡng, duy tu, cũng như cập nhật 

và đổi mới công nghệ có liên quan.

background image

NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CÁP QUANG

Cấp độ

Cấp độ 6 : Chuyên gia về công nghệ cáp quang. Có khả năng sáng tạo và hình thành các phát minh mới.

2. Các câu hỏi để đánh giá tiêu chí năng lực 

Cấp độ 1 : Thân thiện với các cụm từ sau : cáp quang, ống quang, tụ quang, bộ phân tách quang học, 
phán tán laser, sơ đồ vị trí, CCAG, CCTP, DPUE, BBU…. Hiểu biết sơ lược về lĩnh vực.
Cấp độ 2 : Có khả năng chuẩn bị các tài liệu hoặc đề xuất kỹ thuật các gói thầu có liên quan đến công 
nghệ cáp quang. Có khả năng đọc các bản thiết kế. Có khả năng kiểm soát đúng danh mục và tiêu chuẩn 
hàng hóa được nhà cung cấp bàn giao…
Cấp độ 3 : Có khả năng triển khai các hoạt động chuyên môn phức tạp về cơ khí và sợi quang. Có thể 
nhận ra các sai sót trong các bản thiết kế. Chủ trì được các cuộc họp chuyên môn và đưa ra các báo cáo 
triển khai dự án. Xác định các điểm yếu của cáp. Chẩn
Cấp độ 4 : Hiểu biết các lý thuyết và tiêu chuẩn về cáp quang. Có thể đưa ra các luận giải cho các dự án 
có sử dụng cáp quang….
Cấp độ 5 : Hiểu biết sâu về công nghệ cáp quang. Có thể đưa ra các nhận định về công nghệ để đưa ra 
các điều chỉnh cần thiết. Có khả năng viết các phương án kỹ thuật chung và đặc thù có liên quan. Triển 
khai ứng dụng các công nghệ mới cập nhật trong lĩnh 

background image

Người 

đánh giá

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3012
10 tài liệu
0
8448
3 tài liệu
0
2739
2 tài liệu
0
1597
6 tài liệu
0
3902
1 tài liệu
0
1108

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3012
09/10/2018
10 tài liệu
0
8448
09/10/2018
3 tài liệu
0
2739
09/10/2018
2 tài liệu
0
1597
09/10/2018
6 tài liệu
0
3902
09/10/2018
1 tài liệu
0
1108
09/10/2018
3 tài liệu
0
2318