Tài liệu

Chương trình kiểm tra ANVSLD

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA

AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 200

Nộäi dung

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Báo cáo tai nạn lao động

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Báo cáo các loại bệnh

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hệ thống điện

0

0

0

0

0

x

0

0

x

0

0

X

Dụng cụ bảo hộ lao động

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Khám sức khoẻ CBCNV

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

(độc 

hại)

0

Dụng cụ PCCC

0

0

0

0

0

x

0

0

x

0

0

X

Vệ sinh lao động

0

0

0

0

0

x

0

0

x

0

0

X

Thực phẩm

Hàng 

ngày

Hàng 

ngày

Hàng 

ngày

Hàng 

ngày

Hàng 

ngày

Hàng ngày

Hàng ngày

Hàng 

ngày

Hàng 

ngày

Hàng 

ngày

Hàng 

ngày

Hàng 

ngày

Vệ sinh Nhà xưởng

0

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

X

Nước uống

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

1

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3244
2 tài liệu
0
1849
3 tài liệu
0
2072
1 tài liệu
0
646
5 tài liệu
0
2565
1 tài liệu
0
696
1 tài liệu
0
723
3 tài liệu
0
1788
10 tài liệu
0
5712
4 tài liệu
0
2448
1 tài liệu
0
728

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3244
26/09/2018
2 tài liệu
0
1849
26/09/2018
3 tài liệu
0
2072
26/09/2018
1 tài liệu
0
646
26/09/2018
5 tài liệu
0
2565
26/09/2018
1 tài liệu
0
696
26/09/2018
1 tài liệu
0
723
26/09/2018
3 tài liệu
0
1788
26/09/2018
10 tài liệu
0
5712
22/09/2018
4 tài liệu
0
2448
22/09/2018
1 tài liệu
0
728