Tài liệu

Chuong 9 Mot so quy dinh lien quan khac den tien luong va thu nhap

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG IX 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP 

Điều 19.   Lương trong thời gian điều động tạm thời: 

   Tiền lương trả cho người lao động trong trường hợp điều động đi công tác tạm thời 

tuỳ theo từng đối tượng cụ thể và thời gian công tác tạm thời công ty sẽ quyết định mức 

phụ cấp lương là bao nhiêu (Điều 16) 

Điều 20.   Lương trong thời gian thử việc: 

   Trong thời gian thử việc người lao động được hưởng Lương thử việc ít nhất bằng 

70% lương thực trả nhưng không được ít hơn lương tối thiểu chung hiện hành do nhà 

nước quy định 

Điều 21.   Lương trong trường hợp bị vi phạm kỷ luật lao động: 

   Tiền lương trả cho người lao động trong trường hợp vi phạm kỷ luật lao động được 

thực hiện theo nội quy lao động của từng bộ phận, từng tổ nhóm, phù hợp với quy định 

của công ty và pháp luật lao động. 

Điều 22.   Bảo lưu hệ số lương cơ bản: 

   Trường hợp người lao động được công ty nhận vào làm việc mà quá trình công tác 

trước đó đã tham gia đóng BHXH thì có thể được bảo lưu hệ số lương cơ bản khởi 

điểm bằng với mức lương cuối cùng đã tham gia đóng BHXH nếu được thỏa thuận ngay 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

khi tiếp nhận mới với giám đốc công ty. Mức lương sản phẩm sẽ được thoả thuận trong 

Hợp đồng lao động. 

   Đối với cán bộ có chức danh ở nơi làm việc trước nhưng được tiếp nhận mới với 

chức danh thấp hơn thì chỉ xem xét bảo lưu số năm đóng bảo hiểm làm căn cứ xác định 

mức đóng bảo hiểm mới. 

   Trường hợp không bảo lưu hệ số lương đóng bảo hiểm cũ cũng phải được cụ thể hóa 

ngay tại hợp đồng lao động ban đầu khi tiếp nhận. 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3543
18/09/2018
3 tài liệu
0
2027
18/09/2018
10 tài liệu
0
6535
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3443
18/09/2018
5 tài liệu
0
3235
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3176
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9428
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9053
18/09/2018
10 tài liệu
0
5971
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0