Tài liệu

Chuong 6 Nhung quy dinh ve nang bac luong va phu cap luong

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG VI

NHŨNG QUY ĐỊNH VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG

Điều 14: Nâng bậc lương cơ bản : 

Hàng năm căn cứ vào nhu cầu công việc, tình hình SXKD, công ty tiến hành nâng

bậc lương cho CBCNV. Căn cứ để nâng lương đối với lao động trực tiếp sản   xuất kinh

doanh là tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật ứng với công việc đảm nhận. Đối với cán bộ chuyên

môn nghiệp vụ, nhân viên thừa hành phục vụ là tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và

thâm niên làm việc trong công ty. 

Điều kiện để xét nâng bậc lương hàng năm như sau: 

- Phải thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng ghi trong

hợp đồng lao động đã ký kết.

-Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật lao động

và nội quy lao động của công ty.

-Đối với cán bộ công nhân viên có hệ số lương khởi điểm (Bậc 1) lương cơ bản thấp hơn

2.10  thì thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại doanh nghiệp tối đa là 2 năm (Đủ 24

tháng) nghĩa là chậm nhất cứ 2 năm người lao động được tăng lương thêm 1 bậc. 

-Đối với cán bộ công nhân viên có hệ số lương khởi điểm (Bậc 1) lương cơ bản 2.10 trở

lên thì thời gian giữ bậc lương hiện hưởng tại doanh nghiệp tối đa là 3 năm (Đủ 36 tháng)

nghĩa là chậm nhất cứ 3 năm người lao động được tăng lương thêm 1 bậc. 

-Các trường hợp nâng bậc lương sớm, rút ngắn thời hạn nâng bậc lương: Trong thời

gian giữ bậc lương theo quy định người lao động có phát minh sáng chế đóng góp lớn

vào hiệu quả SXKD của công ty sẽ được hội đồng trả lương của công ty xem xét ra quyết

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

định tăng ít nhất một bậc tuỳ theo từng trường hợp cụ thể 

-Trường hợp người lao động được bổ nhiệm chức vụ thì sẽ được hưởng hệ số lương mới

phù hợp với chức vụ đảm nhiệm theo quy định của   công ty. 

-Trường hợp kéo dài xét nâng bậc lương: Trong thời gian dữ bậc lương người lao động

thường xuyên không hoàn thành công việc hoặc vi phạm nội quy, quy định của công ty

thì thời gian kéo dài nâng bậc lương không quá 6 tháng. 

-Đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng thì tiêu chuẩn

nâng bậclương như sau:

o   Có thời gian giữ bậc lương khởi điểm tử 3 năm trở lên o   Hoàn thành kế hoạch SXKD

hàng năm 

o   Không vi phạm chế độ trách nhiệm theo quy định của pháp luật lao động o   không

trong thời gian bị thi hành kỷ luật 

-Trường hợp Cán bộ quản lý công ty đạt thành tích xuất sắc có phát minh sáng chế đóng

góp lớn cho hiệu quả SXKD cũng được nâng bậc lương sớm hoặc rút ngắn thời gian nâng

bậc lương nếu bị hình thức kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo trở lên thì bị kéo dài thời

gian nâng bậc lương thêm 12 tháng so với thời gian quy định 

-Đến kỳ xét duyệt nâng lương Phòng HCNS rà soát và tổng hợp danh sách C.B.C.N.V đã

đủ niên hạn nâng lương, gửi các tổ đội, phòng ban để tham khảo sau đó trình lên     lãnh

đạo công ty xét duyệt, lập quyết định trình giám đốc ký chính thức và thông báo toàn công

ty. Đối với CBCNV được tăng lương trước hạn hoặc bị kéo dài thời hạn nâng lương thì

giải thích rõ lý do để CNV yên tâm.

Điều 15: Nâng bậc lương sản phẩm. 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Hệ số lương sản phẩm của cá nhân sẽ được Hội đồng trả lương xem xét điều chỉnh

tăng/giảm/giữ nguyên hàng năm căn cứ vào hiệu quả công việc và mức độ đóng góp của

từng cá nhân trong công ty.   Thủ tục căn cứ điều 14 qui chế này. 

Điều 16: Các chế độ phụ cấp lương bao gồm:

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2915
18/09/2018
5 tài liệu
0
3569
18/09/2018
3 tài liệu
0
2046
18/09/2018
10 tài liệu
0
6616
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3476
18/09/2018
5 tài liệu
0
3263
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1103
18/09/2018
4 tài liệu
0
3208
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9517
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9141
18/09/2018
10 tài liệu
0
6029
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0