Tài liệu

Chuong 5 Quy dinh luong khoan san pham va don gia khoan san pham

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG V

QUY ĐỊNH VỀ LƯƠNG KHOÁN SẢN PHẨM VÀ ĐƠN GIÁ KHOÁN SẢN PHẨM

Điều 12: Quy định về lương khoán SP 

12.1. Quy định chung về lương khoán SP 

 



CBCNV thuộc Khối trực tiếp sản xuất sẽ hưởng lương khoán của công ty sẽ chia lương

theo từng tổ, đội sản xuất. Hàng tháng Công ty căn cứ vào sản lượng hoàn thành của từng tổ,

đội nhân đơn giá khoán  (Phụ lục số  5 kèm theo) áp dụng cho từng công việc để tính ra

quỹ lương khoán sản phẩm cho tổ, đội đó và giao cho tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng đó

chịu trách nhiệm chia lương cho CBCNV thuộc tổ, đội, nhóm mình dựa trên cơ sở: 

 

 Số ngày công và số giờ làm thêm thực tế ; 

 

 Hệ số bình bầu cho từng tháng của cá nhân người lao động ( phân theo loại, hệ số

bình bầu trong tổ đội ) 

 

 Trị giá sản lượng trong tháng. 

12.2. Công thức tính lương khoán SP

                               Tongquyluo ngsanpham

Lương sản phẩm = 

x (Songaycong+ Lamthemgio)

Tonghesolu ongbinhbau 

12.3 Bảng hệ số lương bình bầu của bộ phận hưởng lương khoán SP 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Tiền lương của công nhân trực tiếp được trả trên cơ sở năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Căn cứ vào định mức nội bộ, kết quả công việc của người lao động để trả lương trong

tháng. Việc trả lương căn cứ vào mức độ đóng góp để hoàn thành công việc của từng

người lao động theo phân loại và hệ số bình bầu do tập thể CBCNV của tổ, đội, nhóm

bàn bạc bình bầu và tổ trưởng, đội trưởng, nhóm trưởng lập biên bản gửi đến phòng hành

chính nhân sự làm cơ sở tính lương trong kỳ. 

Hệ số bình bầu chỉ áp dụng làm hệ số đối với lương sản phẩm, không áp dụng đối với lương cơ

bản 

Điều 13.   Bảng đơn giá khoán từng đầu mục công việc bộ phận sản   xuất 

Bảng đơn giá khoán sản phẩm được sửa đổi bổ sung tuỳ thuộc tình hình hoạt động

sản xuất kinh doanh của công ty do giám đốc công ty ban hành hàng năm và/hoặc có

thay đổi về tiền lương chung của cả công ty. 

Bảng đơn giá khoán của mỗi công ty do ban giám đốc công ty quyết định dựa trên

cơ sở dơn giá  khoán của năm trước liền kề và mức độ trượt giá của năm ban hành

và/hoặc tham khảo đơn giá của các công ty cùng ngành nghề trên cùng địa bàn hoạt

động. 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2499
18/09/2018
5 tài liệu
0
3380
18/09/2018
3 tài liệu
0
1909
18/09/2018
10 tài liệu
0
6151
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3225
18/09/2018
5 tài liệu
0
3068
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1046
18/09/2018
4 tài liệu
0
2995
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8861
18/09/2018
10 tài liệu
0
5650
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8500