Tài liệu

Chuong 4 He thong thang bang luong cua cong ty

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG TY

Điều 10: Hệ thống thang bảng lương cơ bản của Công ty (Chi tiết xem Phụ lục 01) 

Hàng năm công ty sẽ họp HĐQT và hội đồng lương, dựa theo qui định của nhà nước có

chỉnh sửa phù  hợp với đặc thù Sản xuất kinh doanh của công ty  Hệ thông thang bảng

lương và phụ cấp chức vụ/ trách nhiệm quy định tại Điều 10 của Quy chế này là cơ sở để: 

  Thoả thuận tiền lương trong hợp đồng lao động ; 

  Xây dựng đơn giá tiền lương, thực hiện chế độ nâng bậc lương theo thoả thuận

trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể ; 

   Đóng và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định của pháp

luật;    Trả lương ngừng việc và các chế độ khác theo quy định của luật lao động; 

  Giải quyết các quyền lợi khác theo thoả thuận của người sử dụng lao động và người

lao động theo quy định của công ty và theo pháp luật lao động ; 

Điều 11: Bảng hệ số tiền lương Sản phẩm của công ty 

   Bảng hệ số tiền lương SP của công ty xây dựng đảm bảo khoảng cách bậc lương có

độ giãn cách giữa các bậc khuyến khích CBCNV có bậc cao hơn, chống phân phối bình

quân. 

   Hệ số lương SP chia thành 18 ngạch khác nhau áp dụng theo từng vị trí công tác,

chức danh công việc đảm nhận phù hợp theo từng hạng công ty và theo cấp độ hệ số

hoàn thành công việc cụ thể theo kỹ năng công việc. (Xem phụ lục 03) 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

   Hệ số lương SP của nhân viên (ngạch lương) các phòng ban sẽ được Ban giám đốc và

hội đồng trả lương của công ty quyết định căn cứ vào hiệu quả công việc, vị trí và thời gian

công tác. 

   Hệ số SP của từng cá nhân (ngạch lương) không nhất thiết phụ thuộc vào trình độ

bằng cấp của cá nhân đó : 

+ Các cá nhân có bằng cấp thấp nhưng làm tốt các công việc thuộc trình độ chuyên môn

cao, có khả năng kiêm nhiệm nhiều việc cùng lúc, luôn hoàn thành công việc được giao

hay có khả năng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau ... thì lãnh đạo công ty có thể bố trí

công việc phù hợp với khả năng, chuyên môn thậm chí có thể bố trí làm cán bộ quản lý

và Hội đồng xét lương có thể xếp hệ số lương sản phẩm cho các cá nhân đó tương đương

với công việc mà các cá nhân đó đảm trách. 

+ Ngược lại nếu cá nhân có bằng cấp cao nhưng hiệu quả làm việc thấp, hoặc chỉ đảm

nhận những công việc bình thường, giản đơn hay công ty không có những công việc

phù hợp với trình độ, bằng cấp cao đó thì Hội đồng trả lương có thể xếp hệ số lương sản

phẩm phù hợp với công việc cá nhân đó đảm trách đến mức tối thiểu. 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2859
18/09/2018
5 tài liệu
0
3545
18/09/2018
3 tài liệu
0
2028
18/09/2018
10 tài liệu
0
6544
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3444
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3182
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9444
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9058
18/09/2018
10 tài liệu
0
5973
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0