Tài liệu

Chuong 3 Cac hinh thuc tra luong trong cong ty

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG III

CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY

Điều 6: Hình thức trả lương cố định: 

Hình thức trả lương cố định áp dụng đối với các chức danh cán bộ quản lý cấp cao: Hội

đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty hoặc

trong các trường hợp đặc biệt nhằm thu hút, trưng dụng người tài cho Công ty do HĐQT

quyết định. 

Ngoài ra hình thức trả lương cố định còn đuợc áp dụng trong một số trường hợp thực hiện

các công việc như Bảo vệ, tạp vụ, nhà bếp, nhân viên hành chính trên cơ sở thoả thuận

giữa người lao động với người sử dụng lao động và phải được cụ thể trong Hợp đồng

lao động do Giám đốc công ty quyết định. 

  HĐQT quyết định mức lương cho các trường hợp sau: 

   Chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị;

     Trưởng ban kiểm soát và các thành viên ; 

   Giám đốc công ty ; 

   Phó Giám đốc công ty ; 

   Các vị trí tương đương phó Giám đốc ; 

   Chuyên Gia cao cấp ; 

   Kế toán trưởng ; 

   Trưởng các phòng ban nghiệp vụ. 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

  Giám đốc công ty quyết định ( báo Cáo HĐQT) thang bảng và bậc lương cho các

trường hợp CBCNV còn lại của công ty. 

Điều 7: Hình thức trả lương thời gian: 

Dùng để trả lương cho những người thuộc bộ phận gián tiếp bao gồm các cán bộ quản lý,

chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành phục vụ và các đối tượng khác không thực hiện trả

lương khoán. Cuối tháng phòng HC tổng hợp Bảng chấm công làm cơ sở tính lương cơ

bản và lương sản phẩm. 

7.1  Khối bổ trợ gián tiếp (Bảo vệ, tạp vụ, nhà bếp) được xếp vào một (01) nhóm 

Lương thực lĩnh = Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) + Tiền ăn ca   - các khoản phải nộp

theo qui định của pháp luật (như BHXH, BHYT, BHTN và thuế thu nhập cá nhân) 

Bộ phận này có thể được hưởng thêm 1 phần lương sản phẩm theo quyết định của hội

đồng lương hàng năm, hệ số lương sản phẩm của bộ phận cũng do hội đồng lương quyết

định. 

7.2  Khối nghiệp vụ, quản trị lương gồm 3 phần chính : 

•   Lương cơ bản theo thang bảng lương của công ty. 

•   Lương sản phẩm (Có thể trả theo tháng, hoặc theo kỳ tuỳ thuộc tình hình SXKD của

mỗi năm do Ban lãnh đạo công ty & Hội đồng trả lương quyết định) 

•   Lương thực lĩnh =   Lương cơ bản + Lương SP + phụ cấp (nếu có) + Tiền ăn ca - các 

khoản phải nộp theo qui định của pháp luật (như BHXH, BHYT, BHTN và thuế thu nhập

cá nhân) 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

•   Trong đó:

•     Lương cơ bản =  Hệ số cơ bản ( gồm cả phụ cấp chức vụ)   x Mức Lương cơ bản 

•   Lương sản phẩm có thể giữ nguyên hoặc chia thành 2 phần 60/40 do giám đốc công ty

quyết định. 

•   Lương SP cá nhân = 60%   Tổng quỹ lương SP 

•   Lương HTCV cá nhân   = 40% x Tổng quỹ lương SP 

•   Quỹ lương SP   = Tổng Hệ số lương sản phẩm x lương sản phẩm bình quân 

•   Tiền ăn ca =   Mức phụ cấp tiền ăn ca mỗi ngày x ngày công đi làm thực tế 

•   Các chi phí bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo qui định của nhà nước 

Điều 8: Hình thức trả lương khoán: 

Dùng để trả lương cho những người lao động thực hiện khoán sản phẩm trực tiếp và sản

phẩm tập thể bao gồm các đối tượng sau : 

- CBCNV tham gia quá trình kinh doanh theo chế độ khoán doanh số thực

hiện: doanh thu bán

hoặc mua hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.

- CBCNV sản xuất trực tiếp tại các xưởng sản xuất của công ty.

- Các tổ đội xây lắp công trình.

Mức khoán do giám đốc công ty ban hành sau khi được thông qua Hội đồng lương căn cứ

tình hình cụ thể hàng năm và/hoặc khi có thay đổi về lương của cả hệ thống lương công

ty .

Điều 9: Hình thức trả lương hỗn hợp:

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2507
18/09/2018
5 tài liệu
0
3382
18/09/2018
3 tài liệu
0
1910
18/09/2018
10 tài liệu
0
6159
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3226
18/09/2018
5 tài liệu
0
3069
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1047
18/09/2018
4 tài liệu
0
2998
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8862
18/09/2018
10 tài liệu
0
5650
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8504