Tài liệu

Chuong 2 Nguon hinh thanh va su dung thang bang luong

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG II

NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ SỬ DỤNG QUỸ TIỀN LƯƠNG

Điều 4: Nguồn hình thành quỹ tiền lương và căn cứ để xây dựng hệ số lương CBCNV 

4.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương 

   Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty xác định nguồn

quỹ tiền lương thực hiện để chi trả cho người lao động như sau: 

Tổng quỹ lương thực hiện = Đơn giá tiền lương x Doanh thu từ hoạt động SXKD + Các

khoản phụ cấp lương & chế độ khác( Nếu có)   + Quỹ tiền lương bổ xung theo quy định

nhà nước( Nếu có) + Quỹ tiền lương dự phòng từ năm truớc chuyển sang. 

   Trong đó: Đơn giá tiền lương được Giám đốc Công ty duyệt theo từng giai đoạn cụ

thể căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty. 

4.2. Căn cứ để xây dựng hệ số lương CBCNV 

   Bộ luật lao động 

   Tham khảo thang, bảng lương đang được áp dụng tại các Công ty doanh nghiệp nhà

nước cùng ngành nghề. 

4.3. Tiêu chuẩn xếp hạng Công ty (Xem Phụ lục 01) 

   Trong trưòng hợp có sự thay đổi khung điểm để xếp hạng doanh nghiệp do Hội đồng

trả lương sẽ họp và xem xét và ra quyết định. 

Điều 5:   Phân bổ và sử dụng tổng quỹ tiền lương của Công ty. 

Tổng quỹ tiền lương của công ty  ( theo qui định tại khoản  4.1 điều  4) được dùng để

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

trả lương cho người lao động bao gồm: 

     Lương cơ bản và lương trả cho những ngày không làm việc nhưng được hưởng

lương theo quy định của Bộ Luật lao động. 

   Trả lương cho Khối nghiệp vụ, quản trị và khối bổ trợ gián tiếp theo vị trí hoặc chức

danh đảm nhiệm công việc và hệ số hoàn thành công việc. 

   Trả lương cho khối khoán kinh doanh và/hoặc khối lao động trực tiếp theo năng suất,

mức độ đóng góp của từng cá nhân. 

   Trả lương sản phẩm và lương đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho các bộ phận

ngoài lương cơ bản. 

   Quỹ tiền thưởng đột xuất cho cá nhân CBCNV có thành tích xuất sắc (Vthg) bằng

5% tổng quỹ lương. 

   Quỹ tiền lương dự phòng (Vdp) bằng 5% tổng quỹ lương. 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2506
18/09/2018
5 tài liệu
0
3382
18/09/2018
3 tài liệu
0
1910
18/09/2018
10 tài liệu
0
6158
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3226
18/09/2018
5 tài liệu
0
3069
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1047
18/09/2018
4 tài liệu
0
2998
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8861
18/09/2018
10 tài liệu
0
5650
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8503