Tài liệu

Chuong 10 To chuc thuc hien va dieu khoan thi hang

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG X

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23.   Hội đồng lương: 

23.1 

   Thành lập hội đồng lương: 

- Giám đốc công ty quyết định thành lập hội đông lương để tổ chức xây dựng, thực hiện,

chế độ tiền lương trong công ty

23.2 Thành phần hội đồng lương gồm:

   Chủ tịch hội đồng

: Giám đốc công ty

   Phó chủ tịch hội đồng 

            :   Phó   Giám   đốc   công   ty   và/hoặc   Kế   toán

trưởng/Chủ tịch Công Đoàn.

   Uỷ viên thường trực

: Trưởng phòng HC- NS hoặc các PCT công đoàn

   Các uỷ viên

: Đại diện người lao động và tổ chức đoàn thể trong

Cty

   Thư ký hội đồng

: Phòng HC- NS

23.3     Trách nhiệm hội đồng lương 

   Tổ chức xây dựng dự thảo quy chế tiền lương của công ty hoặc dự thảo bổ sung sửa

đổi quy chế tiền lương, tổ chức lấy ý kiến của người lao động, tham khảo ý kiến của BCH

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Công đoàn Công ty 

   Hoàn thiện quy chế sau khi lấy ý kiến tham gia trình HĐQT công ty phê duyệt, ban

hành. 

   Dự thảo các quy định về quản lý, phân phối tiền lương, thu nhập, xây dựng phương

án khoán lương, tổ chức thảo luận, báo cáo công ty, ban hành, áp dụng. 

   Hàng năm tối thiểu họp 2 lần (tối đa không qui định) vào tháng 1 và tháng 7 để soát

xét lại tất cả các vấn đề về tiền lương, thảo luận các vướng mắc cũng như ý kiến của

người lao động để trình lên HDQT công ty xem xét quyết định sửa đổi qui chế phù hợp.

Điều 24: Điều khoản thi hành: 

 

  Quy chế gồm X Chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, các

quy chế trước đây trái với quy chế này đều bị bãi bỏ. 

 

   Khi các chế độ chính sách chung của nhà nước và điều kiện SXKD của công ty thay

đổi thì quy chế này được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. 

 

    Mọi bổ sung, sửa đổi quy chế phải được HĐQT công ty Cổ phần Thép Bắc Việt

phê duyệt, quyết định mới có hiệu lực thi hành. 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2511
18/09/2018
5 tài liệu
0
3383
18/09/2018
3 tài liệu
0
1911
18/09/2018
10 tài liệu
0
6160
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3227
18/09/2018
5 tài liệu
0
3071
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1047
18/09/2018
4 tài liệu
0
2998
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8863
18/09/2018
10 tài liệu
0
5654
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
8508