Tài liệu

Chuong 1 Nhung quy dinh chung

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1.1 Phạm vi: 

   Quy chế này quy định các nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ

quỹ lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương của Công

ty Cổ phần Thép Bắc Việt phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty. 

1.2 Đối tượng áp dụng: 

   Quy chế này áp dụng trong việc phân phối tiền lương cho Ban Giám đốc Công ty và

toàn thể người lao động đã ký hợp đồng lao động làm việc tại Công ty Cổ phần. 

   Quy chế này được phép áp dụng cho các Đơn vị thành viên trong cùng hệ thống công

ty BVG tuỳ từng   bộ phận cụ thể. 

Điều 2: Những Quy định chung 

2.1 Những khái niệm cơ bản: 

   Thu nhập: Bao gồm tất cả các khoản tiền hoặc hiện vật mà người lao động nhận đuợc 

từ sự đóng góp công sức lao động của mình vào công ty, theo kết quả, số lượng, chất 

lượng hay hiệu quả công việc mang lại. Thu nhập có thể biểu hiện bằng tiền hoặc hiện vật

baogồm: 

Tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp, trợ cấp và phúc lợi của công ty. 

   Lương có bản: Là mức lương được ghi trong quyết định bổ nhiệm hoặc trong hợp

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

đồng lao động và làm cơ sở lập tính các chế độ BHXH, BHYT, tính lương ngừng việc,

nghỉ chế độ có hưởng lương, chế độ nghỉ phép và các khoản phụ cấp, trợ cấp có liên

quan đến người lao động. Lương cơ bản được tính dựa trên hệ số lương cơ bản nhân với

mức lương cơ bản theo qui định của công ty và đảm bảo không thấp hơn mức lương tối

thiểu do nhà nước quy định theo mỗi vùng, miền và áp dụng được thống nhất trong toàn

công ty. 

   Phụ cấp chức vụ/hoặc trách nhiệm: là khoản tiền lương bổ sung thường xuyên được

tính thêm trong thu nhập đối với bộ phận giữ chức danh lãnh đạo của công ty từ phó

trưởng phòng nghiệp vụ chuyên môn trở lên/ hoặc tương đương/ hoặc người có trách

nhiệm đặc biệt như (Thủ quỹ tiền mặt, giấy tờ có giá « cổ phiếu, trái phiếu công ty,... »)

được xác định không trái với quy định của Pháp luật lao động. Phụ cấp chức vụ/hoặc trách

nhiệm phải được ghi trong hợp đồng lao động và làm cơ sở lập tính các chế độ BHXH,

BHYT, tính lương ngừng việc, nghỉ chế độ có hưởng lương, chế độ nghỉ phép. 

   Trợ cấp: là khoản tiền hỗ trợ thêm của công ty dành cho người lao động được áp

dụng trong một số trường hợp đặc biệt tuỳ theo điều kiện SXKD của công ty. Trợ

cấp có thể thường xuyên hoặc không thường xuyên. 

     Bảng thang bậc lương: là hệ thống các mức lương trong     công ty bao gồm :  

o   Thang bảng lương cơ bản (lương theo bậc) 

O   Thang   bảng   lương   Sản   phẩm   (lương   theo   ngạch   chức   danh   đảm   nhiệm)  

o   Thang   bảng   lương   phụ   cấp   chức   vụ   hoặc   trách   nhiệm/trợ   cấp  

     Khối sản xuất: Là khối lao động trực tiếp làm ra sản phẩm 

   Khối nghiệp vụ, quản trị: Bao gồm các cán bộ quản lý ( Hội đồng quản trị, Ban kiểm

soát, Giám đốc, phó giám đốc, Kế toán trưởng) và CBCNV thuộc biên chế tại bộ máy

giúp việc Ban lãnh đạo công ty như: Phòng Kinh doanh, Kế toán, XNK & Đầu tư, Kỹ

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

thuật, Hành Chính - Nhân sự .

   Khối bổ trợ gián tiếp: Bao gồm các CBCNV làm việc tại các bộ phận Bảo vệ, tạp vụ,

nhà bếp. 

   Hệ số hoàn thành công việc: Là hệ số quy định mức độ hoàn thành công việc của

từng CBCNV trong các khối đã qui định tại phần trên qui chế này. 

2.2 Những quy định chung. 

 



Hệ số lương cơ bản và mức phụ cấp chức vụ, trách nhiệm được xây dựng tham khảo

theo nghị định  205/2004/NĐ  - CP ngày  14/12/2004 của chính phủ có điều chỉnh phù

hợp với điều kiện và tính chất công việc thực tế, mức xếp hạng doanh nghiệp của công

ty . 

 



Mức Lương cơ bản được thay đổi hàng năm và/hoặc khi có thay đổi về mức lương tối

thiểu của nhà nước qui định mà dẫn đến mức lương tối thiểu của người lao động trong

công ty không bằng với mức lương tối thiểu được nhà nước quy định. 

 

Danh mục địa bàn vùng I,II, III, IV quy định của pháp luật Nhà nước về các vùng nơi

doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh.

 



Ngoài các quy định về mức lương cơ bản vùng theo qui định, Công ty sẽ áp dụng mức

lương cơ bản vùng đối với từng trường hợp cụ thể do công ty điều động đi công tác tại

các vùng khác có mức lương tối thiểu vùng theo qui định của nhà nước thấp hơn mức tối

thiểu vùng mà công ty đang áp dụng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại nơi

đang sinh sống khi CBCNV làm việc từ 22 - :- 25 ngày làm việc. 

 



Mỗi vị trí công việc/ hoặc chức danh đảm nhiệm đều được xác định bậc vị trí công việc

trong thang, bảng lương. CBCNV làm việc gì thì đuợc trả lương theo bậc vị trí công việc

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2859
18/09/2018
5 tài liệu
0
3545
18/09/2018
3 tài liệu
0
2028
18/09/2018
10 tài liệu
0
6544
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3444
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3182
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9444
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9057
18/09/2018
10 tài liệu
0
5973
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0