Tài liệu

Chuc nang Phong Ke toan

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

PHÒNG KẾ TOÁN

I  - MỤC ĐÍCH:

-

Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt
hiệu quả trong công việc.

-

Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.

-

Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.

II – PHẠM VI:

Áp dụng cho Phòng Kế toán Công ty 

III – NỘI DUNG:

1. Sơ đồ tổ chức Công ty:

 

1. Sơ đồ tổ chức: 

 / 

Kế toán

T.toán,

VAT

Kế toán trưởng

Kế toán tổng hợp

Nhà máy nhuộm

Kế toán

D.thu, C.nợ

Kế toán 

N.hàng,

TSCĐ, CCDC

Kế toán 
Vtư, TP

Kế toán 

lương, BH

Kế toán 

tổng hợp

Phó 

Kế toán trưởng

Kho 

Phụ liệu

Kho

sợi

Kho 

Nguyên 
liệu

Kho 

Thiết bị

Kho 

Thành 

phẩm

Kế toán 

T.toán, 

VAT

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

2. Chức năng:

-

Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui
định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ….

-

Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty dưới mọi hình thái và cố
vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.

-

Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế
độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

-

Cùng với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản lý năng động, hữu hiệu.

-

Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trường và Hệ
thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội. 

3. Nhiệm vu:

-

Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư,
tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của Công
ty.

-

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc
thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; phát hiện
và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Công ty.

-

Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi
cần thiết. 

-

Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra
và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung
cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện
hành.

-

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BTGĐ Công ty.

4. Mô tả công việc:

* Công việc kế toán trong Công ty gồm 02 phần là kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.

+ Phần kế toán tổng hợp thể hiện bằng tiền phản ánh tổng quát tình hình tài sản và hoạt 

động của đơn vị.

+ Phần kế toán chi tiết vừa ghi giá trị vừa ghi số lượng hiện vật hoặc thời gian lao động để

chi tiết hóa và minh họa cho phần kế toán tổng hợp. 

 / 

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

* Nội dung công việc kế toán của mỗi phần hành bao gồm lập chứng từ kế toán, nhập liệu,
ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, kiểm tra và phân tích số liệu, tài liệu kế toán, lưu trữ hồ
sơ, tài liệu kế toán tùy theo yêu cầu của từng phần hành qui định. 

Công việc này được chi tiết theo từng chức vụ hoặc phần hành kế toán như sau:

4.1. Kế toán trưởng:
a> Trách nhiệm:  

-

Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản
xuất, kinh doanh theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty. 

-

Tổ chức ghi chép tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài
sản và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

-

Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ.
Đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có).

-

Xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc. Lập,
tổng hợp đầy đủ và gởi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của
Công ty theo chế độ qui định.

-

Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty và các đơn vị trực thuộc (nếu có).

-

Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh
nghiệp… của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đưa ra cách thực hiện
phù hợp.

-

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện
hành cho cấp dưới và các bộ phận liên quan.

-

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của
Công ty.

-

Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Hội đồng thành viên, BTGĐvà
các Cơ quan hữu trách.

-

Theo dõi phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

b> Quyền hạn:  

-

Toàn quyền phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả nhân viên kế toán tại Công ty,.

-

Tham gia việc tuyển dụng (kiểm tra nghiệp vụ), thuyên chuyển, xét nâng lương, kỹ luật
các nhân viên kế toán, kho trong phạm vi quản lý.

-

Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu,
số liệu cần thiết cho công tác kế toán, kiểm tra, thanh tra của Phòng hoặc Cơ quan hữu
quan. Những người có nhiệm vụ lập, ký duyệt hoặc cung cấp các tài liệu, chứng liệu phục
vụ cho việc ghi chép, hạch toán, lập báo cáo kế toán phải chịu trách nhiệm về những sai

 / 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
718
5 tài liệu
0
2418
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2289
6 tài liệu
0
3515
3 tài liệu
0
1488
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
1980
1 tài liệu
0
629
1 tài liệu
0
746
2 tài liệu
0
992
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1483
2 tài liệu
0
1069
9 tài liệu
0
3878

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
718
21/12/2018
5 tài liệu
0
2418
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2289
22/12/2018
6 tài liệu
0
3515
22/12/2018
3 tài liệu
0
1488
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1396
22/12/2018
1 tài liệu
0
684
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
4 tài liệu
0
1980
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
680
22/12/2018
1 tài liệu
0
746
22/12/2018
2 tài liệu
0
992
22/12/2018
1 tài liệu
0
616
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1827
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1483
21/12/2018
2 tài liệu
0
1069
21/12/2018
9 tài liệu
0
3878
21/12/2018
2 tài liệu
0
985