Tài liệu

Chuc nang nhiem vu Phong TCHC

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH

I  - MỤC ĐÍCH:

-

Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt 
hiệu quả trong công việc.

-

Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.

-

Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.

II – PHẠM VI:

Áp dụng cho Phòng Tổ chức Hành chánh Công ty 

III – NỘI DUNG:
1. Sơ đồ tổ chức Công ty:

1. Sơ đồ tổ chức:

Trưởng phòng

Phó phòng

Lươn

g

Chế 

độ

QLNS

Y

 tế

Lái 
xe

Bảo 

vệ

Ban An toàn

 Sức khoẻ

Văn 

thư

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

2. Chức năng:
-

Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, qui định, chỉ thị của Ban Tổng Giám đốc
(BTGĐ).

-

Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty.

-

Nghiên cứu và nắm vửng qui định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty, đảm bảo
cho hoạt động của Công ty luôn phù hợp pháp luật.

-

Kiểm tra việc thực hiện nội qui của các bộ phận và cá nhân trong toàn Công ty.

-

Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và tái
đào tạo

-

Phục vụ các công tác hành chánh để BTGĐ thuận tiện trong chỉ đạo – điều hành, phục vụ
hành chánh để các bộ phận khác có điều kiện hoạt động tốt.

-

Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty.

-

Tham mưu đề xuất cho Lãnh đạo để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-
Nhân sự. 

-

Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giửa BTGĐ và Người lao động
trong Công ty.

-

Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng, Hệ thống Quản lý Môi trường và Trách
nhiệm Xã hội tại Công ty. 

3. Nhiệm vụ:
-

Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động.

-

Tổ chức thực hiện các Quyết định, Quy định của BTGĐ.

-

Báo cáo đầy đủ, kịp thời và trung thực tình hình diễn biến và kết quả công việc khi thực hiện
nhiệm vụ BTGĐ giao.

-

Chịu trách nhiệm về kết quả công việc do Phòng thực hiện.

-

Chấp hành các quyết định khen thưởng, kỷ luật của BTGĐ đối với kết quả công việc của
Phòng.

-

Phục vụ tốt nhất các điều kiện pháp lý hành chánh, hậu cần, an sinh để sản xuất thông suốt.

-

Cùng với Công đoàn trao đổi, dung hoà các  lợi ích giửa cá nhân với cá nhân, giửa cá nhân với
tổ chức.

-

Lưu giữ, bảo mật tài liệu, bảo vệ tài sản Công ty.

-

Thụ lý và cố vấn Ban Giám đốc về bồi thường thiệt hại khi xảy ra tổn thất về tài sản của Công
ty.

-

Sửa chửa kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

-

Tổng hợp ý kiến của mọi bộ phận và cá nhân trong Công ty để tham mưu cho Ban GĐ trong
công tác quản lý.

-

Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và quản lý việc chấp hành các
nội qui đó.

-

Xây dựng, tổ chức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

-

Xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

-

Quản lý và cải tiến công tác hành chánh trong Công ty.

-

Xây dựng, tổ chức và quản lý hệ thống thông tin.

-

Phục vụ hành chánh, phục vụ  một số mặt hậu cần cho sản xuất kinh doanh.

-

Làm cầu nối giửa Lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động.

-

Xử lý tốt các mâu thuẩn nội bộ trong tập thể CBCNV, gìn giử đoàn kết và kỷ luật trong Công
ty.

-

Xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại.

-

Bảo vệ con người, quản lý và bảo vệ tài sản của Công ty.

-

Tổ chức, phối hợp và hổ trợ các bộ phận khác để thực hiện các công tác đặc biệt do Ban Giám
đốc phân công.

-

Thực hiện các công tác pháp lý cơ bản, bảo vệ lợi ích pháp lý cho Công ty, giữ các hồ sơ pháp
lý của Công ty.

-

Phối hợp với các đơn vị khác bảo vệ bản quyền nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp,
xuất xứ, phát minh, sáng chế… của Công ty.

-

Cập nhật, phổ biến các qui định luật pháp, tư vấn pháp luật cho BTGĐ.

-

Xây dựng, gìn giử và phát triễn mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước.

-

Liên hệ với các cơ quan, đơn vị bên ngoài về chế độ chính sách cho người lao động.

-

Xây dựng, gìn giử và phát triễn mối quan hệ tốt với cộng đồng xã hội xung quanh.

-

Tổ chức lể tân, tiếp khách hàng, đối tác trong, ngoài nước. Xây dựng phong cách làm việc
chuyên nghiệp, từng bước xây dựng văn hóa riêng của Công ty tạo điều kiện phục vụ tốt nhất
cho khách hàng.

-

Tổ chức thu thập, phân tích, xử lý, lưu trử và phổ biến các thông tin kinh tế, xã hội, thương
mại, pháp luật, công nghệ và kịp thời báo cáo BTGĐ để có quyết định kịp thời.

4. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
4.1 Trưởng phòng:
a> Trách nhiệm:
-

Tham mưu cho BTGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

-

Thiết lập xây dựng quy chế lương cho từng đơn vị theo mô hình sản xuất.

-

Vận động, hướng dẫn CBCNV chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy của công ty đề ra.

-

Tham gia phổ biến văn bản pháp luật, xử lý việc vi phạm kỷ luật trong công ty.

-

Đảm bảo tuyệt đối về an toàn sản xuất.

-

Bảo quản tốt tài sản của công ty và đảm bảo cuôc sống ổn định cho CBCNV.

-

Tham gia xây dựng, thực hiện các Hệ thống quản lý trong toàn cty (như ISO 9000, SA 8000)

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
717
5 tài liệu
0
2417
4 tài liệu
0
2131
3 tài liệu
0
2288
6 tài liệu
0
3515
3 tài liệu
0
1488
3 tài liệu
0
1738
4 tài liệu
0
2055
4 tài liệu
0
1980
1 tài liệu
0
629
1 tài liệu
0
745
2 tài liệu
0
992
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1483
2 tài liệu
0
1069
9 tài liệu
0
3878

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
717
21/12/2018
5 tài liệu
0
2417
22/12/2018
4 tài liệu
0
2131
22/12/2018
3 tài liệu
0
2288
22/12/2018
6 tài liệu
0
3515
22/12/2018
3 tài liệu
0
1488
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1738
22/12/2018
3 tài liệu
0
1394
22/12/2018
1 tài liệu
0
683
21/12/2018
4 tài liệu
0
2055
22/12/2018
4 tài liệu
0
1980
22/12/2018
1 tài liệu
0
629
22/12/2018
1 tài liệu
0
680
22/12/2018
1 tài liệu
0
745
22/12/2018
2 tài liệu
0
992
22/12/2018
1 tài liệu
0
616
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1827
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1483
21/12/2018
2 tài liệu
0
1069
21/12/2018
9 tài liệu
0
3878
21/12/2018
2 tài liệu
0
985