Tài liệu

Chuc nang nhiem vu Phong KHKD

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

I  - MỤC ĐÍCH:

-

Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt 
hiệu quả trong công việc.

-

Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.

-

Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.

II – PHẠM VI:

Áp dụng cho Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty 

III – NỘI DUNG:

Sơ đồ tổ chức Công ty:

1. Sơ đồ tổ chức:

Trợ lý thống kê 

may thêu

Trợ lý TGĐ kiêm Trưởng phòng 

KHKD

CBMH

CBMH

CBMH

Trợ lý thống kê 

dệt nhuộm

BP  giao nhận 

XNK

BP công nghệ  

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

2. Chức năng:
-

Tìm kiếm nguồn hàng dệt, nhuộm, may thêu cho Công ty.

-

Phát triển thị trường nội địa dựa theo chiến lược Công ty.

-

Lập kế hoạch kinh doanh các sản phẩm dệt nhuộm may thêu của Công ty từ các đơn hàng
nhận được.

-

Thực hiện tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty.

-

Tham mưu, đề xuất cho Ban Tổng Giám đốc, hỗ trợ cho các bộ phận khác về kinh doanh, tiếp
thị, thị trường, lập kế hoạch, tiến hành các hoạt động xuất nhập khẩu.

-

Tham gia xây dựng Hệ thống quản lí chất lượng,Hệ thống quản lí môi trường và trách nhiệm
xã hội tại công ty.

3. Nhiệm vụ:
-

Tiếp khách hàng, phân tích thị trường, tìm thị trường, khách hàng cho Công ty, đảm bảo
nguồn hàng ổn định cho Công ty. Lên kế hoạch, theo dõi sản xuất mẫu đối mẫu chào hàng.

-

Phân tích đơn hàng, lập định mức sản phẩm trên cơ sở đó chiết tính gía thành sản phẩm giá
bán (FOB, CM) …trình Tổng Giám đốc duyệt.

-

Nhận các đơn đặt hàng, lên hợp đồng kinh tế nội và ngoại trình Tổng Giám đốc ký.

-

Làm thủ tục, thực hiện việc xuất nhập khẩu cho toàn bộ các đơn hàng đã ký.

-

Lập kế hoạch sản xuất theo tháng, quí, năm. Đối với các trường hợp năng lực sản xuất Công ty
không đủ thì trực tiếp đưa đi gia công ngoài. Tiến hành đánh giá nhà cung ứng theo tiêu
chuẩn ISO 9000, SA 8000, lập hợp đồng gia công trình Tổng Giám đốc duyệt, chuyển nguyên
phụ liệu cho đơn vị gia công, chỉ định KCS phòng quản lý chất lượng may, KCS Dệt, KCS
nhuộm theo dõi chất lượng hàng, theo dõi tiến độ sản xuất, thanh lý hợp đồng với đơn vị gia
công.

-

Tiếp nhận tài liệu kỹ thuật, tài liệu kế hoạch, áo mẫu gốc, rập gốc, sơ đồ mini gốc từ khách
hàng. Chuyển giao tài liệu kỹ thuật, mẫu gốc, rập gốc, sơ đồ mini gốc … cho bộ phận sản xuất.

-

Yêu cầu đơn vị sản xuất, bộ phận công nghệ liên quan làm mẫu đối, mẫu bán hàng, mẫu TOP,
mẫu PP, làm định mức nguyên phụ liệu sau đó chuyển cho khách hàng duyệt

-

Đánh giá nhà cung ứng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9000, SA 8000.  Lập nhu cầu nguyên
phụ liệu cần mua và đặt hàng theo qui định Thủ tục mua hàng và Thủ tục xem xét hợp đồng,
theo dõi đôn đốc nhà cung ứng giao hàng đúng hạn đáp ứng nhu cầu theo lịch sản xuất.

-

Cân đối nguyên phụ liệu, lập kế hoạch sản xuất từng đơn hàng, cấp phát nguyên phụ liệu cho
đơn vị sản xuất.     

-

Nhận và giải quyết những thông tin sản xuất có liên quan.

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

-

Làm packing list, lịch xuất hàng, chuyển giao cho đơn vị sản xuất, bộ phận liên quan thực
hiện.

-

Thanh lý nguyên phụ liệu với Phân xưởng sản xuất, đơn vị gia công ngoài, khách hàng, theo
dõi, đốc thúc việc thu hồi công nợ đối với khách hàng.

-

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng cho Tổng Giám đốc Công ty.

-

Tham gia xây dựng các Hệ thống quản lý trong toàn công ty (ISO 9000, SA 8000, ISO 14000)… 

4. Mô tả công việc:
4.1 Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh:
a> Trách nhiệm:
-

Giao tiếp khách hàng, liên hệ với các cơ sở bên ngoài tiếp thị và khai thác thị trường, nghiên
cứu thị trường chọn khách hàng kỳ hợp đồng, quảng bá và liên hệ với các đơn vị trong và
ngoài nước về qui mô hoạt động sản xấut kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo nguồn hàng
sản xuất ổ định cho Công ty.

-

Cố vấn cho BTGĐ về việc chọn khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

-

Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

-

Lập kế hoạch sản xuất dệt nhuộm may thêu theo tháng, quí, năm; lập kế hoạch tổng cho các
nhóm Cán bộ mặt hàng (CBMH) thực hiện.

-

Theo dõi kế hoạch xuất nhập hàng của Công ty phục vụ kịp thời cho sản xuất

-

Cùng Trưởng nhóm CBMH, CBMH tiếp khách hàng, nhận tài liệu kỹ thuật, chuyển giao tài
liệu kỹ thuật cho CBMH thực hiện.

-

Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện cân đối sản xuất của các mã hàng.

-

Xử lý các thông tin từ Xí nghiệp Dệt nhuộm, Xí nghiệp May thêu.

-

Liên kết với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện kế hoạch sản xuất.

-

Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, nhân viên thực hiện công việc được giao.

-

Thường xuyên phối hợp với các Trưởng bộ phận khác bàn bạc, phối hợp để thực hiện tốt công
việc được giao.

-

Thường xuyên liên lạc với khách hàng để giải quyết những trở ngại trong quá trình kinh
doanh.

-

Phân công công việc phù hợp với năng lực từng nhân viên.

-

Giám sát, theo dõi việc xử lý khiếu nại của khách hàng, đo lường sự thoả mãn của khách hàng
đối với nhân viên trực thuộc

-

Báo cáo cho Tổng Giám đốc về tiến độ sản xuất, tính hình sản xuất, kết quả việc thực hiện  sản
xuất kinh doanh cho Tổng giám đốc. Báo cáo ngay những vấn đề không thực hiện được cho
Tổng Giám đốc Công ty giải quyết.

-

Tham gia xây dựng các Hệ thống quản lý trong toàn công ty (ISO 9000, SA 8000, ISO 14000)…

-

Giám sát việc thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ của khách hàng đối với công ty.

-

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc công ty.

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1372
6 tài liệu
0
2475
2 tài liệu
0
982
9 tài liệu
0
3612
2 tài liệu
0
938
5 tài liệu
0
2241
1 tài liệu
0
666
4 tài liệu
0
1998
3 tài liệu
0
2060
3 tài liệu
0
1392
6 tài liệu
0
3257
1 tài liệu
0
620
3 tài liệu
0
1608
1 tài liệu
0
691
2 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
966
1 tài liệu
0
582
4 tài liệu
0
1853
4 tài liệu
0
1927

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1372
21/12/2018
6 tài liệu
0
2475
21/12/2018
2 tài liệu
0
982
21/12/2018
9 tài liệu
0
3612
21/12/2018
2 tài liệu
0
914
21/12/2018
2 tài liệu
0
938
21/12/2018
4 tài liệu
0
1701
21/12/2018
5 tài liệu
0
2241
21/12/2018
1 tài liệu
0
666
22/12/2018
4 tài liệu
0
1998
22/12/2018
3 tài liệu
0
2060
22/12/2018
3 tài liệu
0
1392
22/12/2018
6 tài liệu
0
3257
21/12/2018
1 tài liệu
0
620
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1608
22/12/2018
1 tài liệu
0
624
22/12/2018
1 tài liệu
0
691
22/12/2018
2 tài liệu
0
925
22/12/2018
2 tài liệu
0
966
22/12/2018
1 tài liệu
0
567
22/12/2018
1 tài liệu
0
582
22/12/2018
4 tài liệu
0
1853
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1291
21/12/2018
4 tài liệu
0
1927