Tài liệu

Chính sách sức khỏe , an toàn và môi trường

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

36

36

36

L o g o

L o g o

L o g o

L o g o

Chính sách Sc khe, An toàn và Môi trường 

ca XYZ

 Không có thương tật cho con người
 Không thiệt hại về tài sản
 Không nguy hại đến môi trường

CHÍNH SÁCH HSE

(Health, Safety and Environment)

background image

37

37

37

L o g o

L o g o

L o g o

L o g o

Cam kết Sức khỏe (H) và An toàn (S)

CHÍNH SÁCH HSE

(tiếp theo)

background image

38

38

38

L o g o

L o g o

L o g o

L o g o

Kiểm soát rủi ro

Trang bị bảo hộ lao động.

Hướng dẫn an toàn nơi làm việc 
(Thoát hiểm thang máy, PCCC, sử
dụng PC, photocopy, …vv)

Huấn luyện, sát hạch An toàn vệ 
sinh lao động hàng năm.

Kiểm duyệt an toàn quy trình công 
nghệ sản xuất.

Khám sức khỏe định kỳ.

CHÍNH SÁCH HSE

(tiếp theo)

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6111
10 tài liệu
0
7691
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3094
6 tài liệu
0
2176
9 tài liệu
0
6214
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6111
12/09/2018
10 tài liệu
0
7691
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3094
12/09/2018
6 tài liệu
0
2176
12/09/2018
9 tài liệu
0
6214
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177