Tài liệu

Checklist kiểm tra an ninh

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM

-

MANUFACTURER  SECURITY QUESTIONNAIRE –

-

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC THƯƠNG MẠI – HẢI QUAN CHỐNG KHỦNG BỐ

- BẢNG CÂU HỎI VỀ AN TOÀN SẢN XUẤT -

Bảng câu hỏi này đề ra 5 phần như sau:

Covered by:
Bao gồm

A.  Physical Security                                  
     An toàn về vật chất

Questions  1 - 19
Câu hỏi 1 –19

B.  Access Controls        
      Quản lý ra vào                           

Questions 20 - 25
Câu hỏi 20 – 25

C.  Procedural Security                         
      An toàn về thủ tục     

Questions 26 - 32
Câu hỏi 26 – 32

D.  Personnel Security                               
      An toàn về nhân sự

Questions 33 - 35
Câu hỏi 33 – 35

E.  Education and Training Awareness     
      Giáo dục và huấn luyện nhận thức

Questions 36 - 37
Câu hỏi 36 – 37

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

1

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

No.

Số

Questions
Câu hỏi

Yes

No  

Không

NA

Không 

áp dụng

1.

Do your  factory premises have an outside wall or an outside fence?  If  yes, 

please specify how high. (               ft.) _ 4 metter
Cơ ngơi nhà máy bạn có tường hay hàng rào? Nếu có, vui lòng ghi rõ cao  

bao nhiêu (                feet. )

X

2.

Does the lighting outside your factory premises cover all parking areas?
Những khu vực để xe bên ngoài cơ ngơi có hệ thống chiếu sáng?

X

3.

Are the parking areas  outside your  factory premises for cargo-receiving and 

cargo-loading separated from the parking areas for private vehicles?
Khu vực đậu xe bên ngoài địa phận nhà máy để nhận và chất hàng có cách 

biệt với khu vực đậu xe cá nhân.

X

4.

Does the front entrance to your factory premises have :
Trước cổng nhà máy có:
a.  a lock?         Khóa?

X

b.  an alarm?    Còi báo động?

X

5.

Do your factory premises have a cargo-entrance (receiving and loading) separate 

from the front entrance? 
Cửa giao nhận hàng của nhà máy có cổng riêng?
If “Yes”, does this cargo-receiving/loading entrance have:
Nếu “Có”, cổng nhận hàng / chất hàng có:

X

a.  a lock?         Khóa?

X

b.  an alarm?   Còi báo động?

X

6.

Are all entrances to your factory premises locked after working hours?

Tất cả lối vào nhà máy đã được khoá sau giờ làm việc?

X

7.

From what materials are the factory premises made of :
Nhà máy được xây dựng từ vật liệu gì?

Wood___, Brick___, Concrete___, Factory Bldg___, Others___.

Gỗ_____. Gạch__x_.Bêtông_x__.Tòa nhà nhà máy___.Khác____.

X

8.

Do the windows in your factory premises have locks or alarms?

Những cửa sổ nhà máy có khóa hay còi báo động?

X

9.

Is there lighting throughout your factory premises?

Có chiếu sáng khắp nơi trong nhà máy? 

X

10.

Is there a separate storage area for raw materials? 
Có khu vực kho riêng cho nguyên phụ liệu?
If “Yes”, please answer Questions 10a-10b.
Nếu “Có”, vui lòng trả lời câu 10a – 10b.

X

a.

Is  there a lock, alarm or other security device for the  entrance into this 

storage area?
Có khóa, có còi báo động hay thiết bị an toàn khác cho lối vào khu vực  

kho?

X

b. Does your factory keep a written record of all movement of raw materials in 

and out of this storage area?
Nhà máy có ghi nhận tất cả những lưu chuyển xuất và nhập nguyên phụ  

liệu trong khu vực kho này?

X

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

2

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995   Fax: 04 3 5376006 
 

11.

Is there a separate storage area for finished goods?
Có kho nào riêng để chứa hàng thành phẩm?
If “Yes”, please answer Questions 11a-11c.
Nếu “Có”, vui lòng trả lời câu 11a – 11c.


WH belong 
to Finishing 
section

a.

Is  there a lock, alarm or other security device for the entrance into this 

storage area?
Có khoá, còi báo động hay thiết bị an toàn nào cho lối vào bên trong  

kho?

X

b.

Does your factory keep a written record of all movement of finished goods 

in and out of this storage area?
Nhà máy có ghi nhận lại tất cả lưu chuyển hàng hoá nguy hiểm ra và  

vào khu vực kho?

X

c.

At the end of a working day, will all packed finished goods be moved from 

the packing area to this storage area?
Cuối ngày làm việc, tất cả hàng hoá thành phẩm đã được đóng gói sẽ  

được duy chuyển tới khu vực đóng gói của kho này?

X

12.

Is there a storage area for dangerous goods?
Có khu vực kho cho hàng hoá  nguy hiểm?
If “Yes”, please answer Questions 12a-12b.
Nếu “Có”, vui lòng trả lời câu hỏi 12a – 12b.

X

a.

Is  there a lock, alarm or other security device for the entrance into this 

storage area?
Có khó, còi báo động hay thiết bị an toàn cho lối vào bên trong khu vực  

kho này?

X

b.

Does  your  factory keep  a written record  of all movement  of dangerous 

goods in and out of this storage area?
Nhà máy bạn có ghi lại biên bản của tất cả hàng hoá nguy hiểm xuất và  

nhập khu vực kho này?

X

13.

Does your factory or factory building employ or hire security guards? 
Nhà máy hay xưởng có thuê nhân viên bảo vệ?
If “Yes”, please answer Questions 14-16.
Nếu “Có”, vui lòng trả lời câu hỏi 14 – 16.
If “No”, please proceed to Question 17.  
Nếu “Không”, vui lòng tiến hành câu 17.

X

14.

Please provide the following information concerning the security guards:
Vui lòng cung cấp thông tin liên quan đến nhân viên bảo vệ.

X

a.

days of the week security guards are on duty:
Ngày nào trong tuần bảo vệ trực:

X   all 

day

b. hours of the day security guards are on duty:

Giờ nào trong ngày bảo vệ trực:

X   all 

hrs

15.

Do the security guards carry beepers or mobile phones?

Nhân viên bảo vệ có máy phát tính hiệu hay điện đàm?

X

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

3

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2769
1 tài liệu
0
814
10 tài liệu
0
6422
3 tài liệu
0
1985
1 tài liệu
0
799
5 tài liệu
0
2919
1 tài liệu
0
731
3 tài liệu
0
2397
1 tài liệu
0
3389
1 tài liệu
0
793
1 tài liệu
0
775

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2769
22/09/2018
1 tài liệu
0
814
26/09/2018
10 tài liệu
0
6422
26/09/2018
3 tài liệu
0
1985
26/09/2018
1 tài liệu
0
799
26/09/2018
5 tài liệu
0
2919
26/09/2018
1 tài liệu
0
731
26/09/2018
3 tài liệu
0
2397
26/09/2018
1 tài liệu
0
3389
26/09/2018
1 tài liệu
0
793
26/09/2018
1 tài liệu
0
775